Olet täällä

Liimapuu

Liimapuulla tarkoitetaan lamelleista liimaamalla valmistettua rakenteellista puutuotteta. Se koostuu vähintään kahdesta, enintään 45 mm paksusta sahatavaralamellista, joiden syysuunta on liimapuutuotteen pituussuuntainen. Liimapuun ominaisuudet määritellään standardin SFS-EN 14080 mukaisesti. Edellä mainitut vaatimukset täyttävälle liimapuulle suositellaan käytettäväksi lujuusluokkaa GL30c.

Liimapuupoikkileikkaus voidaan koota saman lujuusluokan lamelleista, jolloin saadaan homogeenista liimapuuta. Yleensä poikkileikkauksen uloimmille lamelleille tulee suurempi jännitys ja ne valmistetaan sen vuoksi parempaan lujuusluokkaan kuuluvasta puusta. Tällaista tuotetta kutsutaan yhdistetyksi liimapuuksi. Luokan tunnuksessa kirjain c tulee sanasta combined (liimapuu jonka valmistuksessa on käytetty kahdenlaisia lamelleja), h sanasta homogeneous (tasa-aineinen liimapuu).

Lujuusluokan GL30c yhdistetty liimapuu valmistetaan siten että vähintään uloimman kuudesosan lamellit ovat ulkolamelleja. Luokan GL30c liimapuun ulkolamellit ovat lujuusluokan T22 mukaisia lamelleja ja sisälamellit lujuusluokan T15 tai T14 mukaisia. Homogeenisen liimapuun GL30h kaikki lamellit kuuluvat samaan lujuusluokkaan T22 tai T21.

Liimapuun valmistukseen päävaiheet ovat: puutavaran kuivaus, lujuuslajittelu ja sormijatkaminen; lamellien höyläys, liiman levitys ja liimaus, kannatteiden höyläys ja muotoilu; pintakäsittely ja pakkaus.

Liimapuu on tavallisesti ympärihöylättyä ja sitä on saatavilla erilaisilla pintakäsittelyillä sekä painekyllästettynä. Yleisimmät poikkileikkausmitat on esitetty alla olevassa taulukossa, mutta liimapuuta on saatavilla myös erikoismitoilla. Liimapuun enimmäiskorkeus on noin 2 m ja enimmäispituus noin 30 m (enimmäismitat valmistajakohtaisia). Lamellipaksuudet ovat yleensä 45 mm suorille kannatteille ja 33 mm taivutetuille.

Liimapuukannatteilla on hyvä palonkestokyky. Ne eivät taivu kuumuuden vaikutuksesta ja hiiitymissyvyys tunnin normaalipalon jälkeen on n. 36 mm. Liimapuun hiiltymisnopeus on noin 0,6 mm minuutissa. Hiiltymissyvyys tunnin normaalipalon jälkeen on noin 36 mm. Lii­mapuun sisään upotetut teräsosat ovat myös vastaavan ajan palosuojattuina. Liimapuun sisään upotetut teräsosat ovat myös vastaavan ajan palosuojattuina. Liimapuun käyttökohteita ovat teollisuus- ja urheiluhallit, suurmyymälät, näyttelyhallit ja koulut, mutta myös pientalot ja maatalousrakennukset.

Liimapuun ominaisuudet määritellään standardin SFS-EN 14080 mukaisesti ja lii­mapuu valmistetaan standardin SFS-EN 386 mukaan. Edellä mainitut vaatimukset täyttä­välle liimapuulle voidaan käyttää standardin SFS-EN 1194 mukaisia GL-lujuusluokkia.

Varastopalkkiten mitat

Leveys Korkeus
  90 115 140 225 270 315 360 405 450 495
90 x     x x x x x    
115   x   x x x x x x x
140     x   x x x x    
165             x   x  

Halkaistu liimapuu; varastopalkkien mitat

Leveys Korkeus
  225 270 280* 300* 315 360 405
42 x x x x x x  
56 x x     x x x
66         x x x

 

*Toimitetaan erikoistilauksesta

 

Uusi pohjoismainen liimapuukäsikirja
Eurokoodijärjestelmän mukaiseksi uudistettu ja Suomeen sovellettu liimapuukäsikirja on julkaistu. Kirja on kolmiosainen verkkojulkaisu. Osat voi ladata puuinfo.fi/suunnitteluohjeet/liimapuukasikirja -palvelusta.
OSA 1 antaa perustiedot liimapuun ominaisuuksista, valmistuksesta ja käytöstä rakentamiseen.
OSA 2 esittää yksityiskohtaisesti liimapuurakenteiden ja niiden liitosten suunnittelun perusteet.
OSA 3 esittelee tiivistetyssä muodossa mitoituksessa käytettävät yhtälöt, arvot ja suunnittelumenetelmät. Menetelmien käyttöä havainnollistetaan esimerkein. 
 

Liimattu sahatavara

Liimatulla sahatavaralla tarkoitetaan kahdesta tai useammasta sahatavara­kappaleesta liimaamalla valmistettua tuotetta, joka ei täytä liimapuun stan­dardeja. Tällaisia tuotteita käytetään sel­laisenaan kantavissa rakenteissa sekä aihioina erilaisille puutuotteille, kuten ik­kunan karmi, hirsi, paneeli jne. Liimattuja sahatavaratuotteita on saatavilla lujuus­lajiteltuna, valmiiksi pintakäsiteltyinä jne.

Esimerkkejä liimatuista sahatavaratuotteista: