Olet täällä

Lastulevy

Lastulevyt valmistetaan puulastuista ja liimasta puristamalla. Laakapuristamalla valmistettavissa levyissä lastut ovat pääasiassa pinnan suuntaisia. Pintakerroksen lastut ovat ohuempia kuin keskikerroksen lastut, joten lastulevyn pinta on tiiviimpi ja tiheämpi kuin keskusta.

Vakiolastulevyissä liimana käytetään pääasiassa ureaformaldehydiliimaa. Liiman määrä lastulevyssä on alle 10 %, ja useat pinnoitetut levyvalmisteet on luokiteltu pintamateriaalien päästöluokkaan M1. Materiaaliluokitus sisältää sisätiloihin tarkoitettujen rakennusmateriaalien päästöjen raja-arvot ja niiden luokituksen. Luokkaan M1 kuuluvat emissiotestatut materiaalit, joiden epäpuhtauspäästöt alittavat tiukimmat vaatimukset.

Lisätietoa rakennusmateriaalien päästöluokituksesta.

Perusominaisuuksiltaan lastulevy on verrattavissa puuhun. Lisäksi sillä on valmistustavasta johtuvia seuraavia etuja:

 • ei syynsuuntaa
 • lastulevy on tasa-aineinen ja sen tason eri suunnassa on samanlainen lujuus
 • levyn eläminen tason suunnassa on vähäistä

Lastulevyn tiheys vaihtelee välillä 650...750 kg/m3 eli se on havupuutavaraa huomattavasti painavampaa.

Lastulevyjen laatuluokat

Lastulevyt  luokitellaan  seitsemään  eri  luokkaan  ominaisuuksiensa  perusteella. Lastulevyluokkien ominaisuude määritetään yleiseurooppalaisen standardin SFS-EN 312 mukaisesti. Lastulevyluokka ilmoitetaan P-kirjaimella ja numerolla.

Lastulevystandardit eivät aseta vaatimuksia levyn pinnan laadulle, mutta valmistajat lajittelevat levyt ulkonäön perusteella A- ja B-laatuun. Pinnan laadun määrittelyssä huomioon otettavia tekijöitä ovat esimerkiksi hionnan laatu, pinnan tasaisuus, pinnan puhtaus ja reunaviat. 

 

Luokka  

Käyttökohde  

Käyttöluokka

P1  

Rakennuslevyt sisäkäyttöön  

1  

P2  

Kalustelevyt  sisäkäyttöön  

1  

P3

Ei‐kantava käyttö, vakiolastulevyä paremmin kosteutta kestävälevy  

2  

P4  

Kuormitusta kestävät levyt sisäkäyttöön  

1  

P5  

Kuormitusta kestävä käyttö, vakiolastulevyä paremmin kosteutta kestävälevy  

2  

P6  

Raskasta kuormitusta kestävät lattialevyt sisäkäyttöön   

1  

P7  

Raskasta kuormitusta kestävä käyttö, vakiolastulevyä paremmin kosteutta kestävä levy  

2  

Vakiolastulevyt ovat kalusteiden valmistukseen ja rakentamiseen tarkoitettuja pinnoittamattomia lastulevyjä. P3-, P5- ja P7-luokkiin kuuluvien lastulevyjen kosteuden kestävyyttä on merkittävästi parannettu käyttämällä levyn valmistuksessa malamiinivahvistettua liimaa.

Lastulevyjen jatkojalosteet

Lastulevyn jatkojalosteet ovat lähinnä tiettyyn käyttötarkoitukseen valmistettavia ja käyttökohteesta riippuen eri tavoin pinnoitettuja tai työstettyjä lastulevyjä.

Lastulevy voidaan pinnoittaa useilla eri pintamateriaaleilla, esimerkiksi puuviilulla, melamiinikalvolla, laminaatilla, muovikalvolla, paperilla, jne. Levyt pinnoitetaan tavallisesti molemmilta puolilta levyn käyristymisen ehkäisemiseksi. Lisäksi levyjä valmistetaan maalauspohjakäsiteltyinä (tehtaalla täytemaalilla käsitellyt tai maalauspohjapaperilla pinnoitetut levyt). Lastulevyn palo-ominaisuuksia voidaan parantaa alkydisilotteilla tai melamiinikalvopinnoitteilla.

Pinnoitettuja ja maalauspohjakäsiteltyjä lastulevyjä käytetään lähes samoihin kohteisiin kuin vakiolastulevyjä. Pinnoitteet parantavat levyn pintaominaisuuksien lisäksi myös levyn jäykkyyttä ja lujuutta. Yleisin pinnoitettu levy on melamiinikalvopintainen lastulevy. Pontattuja lastulevyjä käytetään sisätilojen seinä-, katto- ja lattiaverhouksiin.

Seinä- ja kattoverhouksiin tarkoitettujen pontattujen lastulevyjen tavallisimmat levykoot ovat 600 x 2600 tai 2750 mm ja 1200 x 2600 tai 2750 mm ja levypaksuus 12 mm. Pontti on yleensä levyjen pitkillä sivuilla, ja levyt ovat tavallisesti valmiiksi pohjamaalattuja.

Lattialevyt ovat ympäripontattuja. Tavallisimmat levykoot ovat 600 x 2400 mm ja 1200 x 2400 mm ja 22 mm paksuja.

Lastulevyn yleisimmät käyttökohteet rakentamisessa

Palo-ominaisuuksiltaan lastulevyt ovat palavia rakennustarvikkeita. Pinnoittamattomalla lastulevyllä voidaan täyttää luokkavaatimus D-s2, d2 ja pinnoitetulla (siloitepinta) lastulevylläluokkavaatimusC-s2, d1

Lattiat

Ennen asennusta levyt ilmastoidaan 5...7 vuorokautta mahdollisimman lähellä lopullisia käyttöolosuhteita. Levyjen kiinnitysvaiheessa tulee rakennuksen lämpötilan ja suhteellisen kosteuden olla lähellä tulevia käyttöolosuhteita.

Puurakenteinen lastulevylattia

Puurakenteisessa lastulevylattiassa asennetaan ympäripontatut lastulevyt (paksuus yleensä 22 mm) ala- tai välipohjan puupalkiston päälle. Palkkiväli saa olla enintään 600 mm, ja levyt asennetaan pitkät sivut poikittain palkistoon nähden. Levyjen lyhyet sivut ja jatkokset sijoitetaan palkkien kohdalle. Levyt kiinnitetään jokaiseen palkkiin / kannatteeseen sekä ruuvein tai nauloin että myös liimalla. Lisäksi levyt liimataan ponteistaan viereisiin levyihin. Levytyksen liittymisessä ympäröiviin seiniin ja muihin rakenteisiin jätetään n. 10 mm:n rako. Levyjen kiinnityksessä noudatetaan seuraavia ohjeita:

 • levyt kiinnitetään palkistoon kuumasinkityillä 75 mm kierrenauloilla tai ruuveilla, joiden pituus on 2,5...3 kertaa levyn paksuus
 • naulan ja ruuvin kannat upotetaan 2...3 mm, kantakoloja ei saa kitata
 • naula- ja ruuviväli levyn reunalla on 150...200 mm ja keskellä levyä 250...300 mm
 • liimana käytetään PVAc-liimaa

Uiva lastulevylattia

Uivassa lastulevylattiassa asennetaan ympäripontatut lastulevyt (paksuus yleensä 22 mm) eristekerroksen päälle. Varsinainen lattian kantava rakenne voi olla esimerkiksi puuta tai betonia. Levyt liimataan ponteista toisiinsa yhtenäiseksi levypinnaksi siten, että liittymisessä ympäröiviin seiniin ja muihin rakenteisiin jää n. 10 mm:n rako. Liimauksen edellyttämä puristus aikaansaadaan käyttämällä ympäröivien seinien vierellä kiiloja. Kiilat poistetaan liimauksen kuivuttua. Levytyksen alla käytettävä eriste voi olla solupolystyreeniä (styrox), polyuretaania, huokoista puukuitulevyä tai riittävän jäykkää mineraalivillaa. Solumuovieristeitä käytettäessä on suositeltavaa asentaa muovikalvo eristeen ja lastulevyn väliin.

Lastulevylattian päällystäminen

Lastulevylattia on tarkoitettu päällystettäväksi tavanomaisin lattianpäällystein. Päällysteen asennuksessa tulee noudattaa lattianpäällysteen toimittajan tuotekohtaisia ohjeita. Ennen päällysteen asentamista on suositeltavaa tehdä seuraavat esityöt:

 • epätasaisuudet levyn pinnassa hiotaan ja tasoitetaan tarkoitukseen soveltuvalla tasoitteella · tarvittaessa suoritetaan ylitasoitus tai tartuntakäsittely (primer), mikäli päällysteenä käytetään liimattavaa muovimattoa
 • lastulevylattian annetaan kuivua lähelle tulevia käyttöolosuhteita ennen päällysteen kiinnittämistä
 • ennen lattianpäällysteen asentamista levytyksen pinnalta poistetaan irtonaiset roskat ja mahdolliset koholla olevat tahrat

Liittorakenne

Liittorakenteessa on käytetty 22 mm paksua pontattua lastulevyä puurakenteisen ala- tai välipohjan aluslattialevynä, jonka päälle valetaan n. 45 mm paksu kuitubetonilaatta. Ennen betonilaatan valua lastulevyt sivellään kosteudensulkuaineella ja siihen kiinnitetään levyn ja betonin tartuntaa vahvistavat tartuntanaulat. Ratkaisu mahdollistaa jäykän ja hyvin ilmaääntä eristävän lattiarakenteen. Lisäksi se mahdollistaa lattialämmityksen, ja soveltuu myös märkätiloihin, joissa tarpeelliset lattian kallistukset voidaan toteuttaa betonivalun yhteydessä.

Sisäverhous

Lastulevy soveltuu hyvin maalattavien seinä- ja kattopintojen sisäverhoukseen. Seinä- ja kattoverhouksiin käytetään tavallisimmin 10, 11 tai 12 mm paksuja vakiolastulevyjä tai pitkiltä sivuilta pontattuja lastulevyjä. Pontatuissa levyissä on tavallisesti reunaviiste, jonka ansiosta ponttisaumaan muodostuu pienehkö v-ura. Kyseisiä levyjä on saatavana myös pohjamaalattuna tai maalauspohjapaperilla pinnoitettuna.

Sisäverhouksessa huomioon otettavia seikkoja:

Lastulevyverhouksia suositellaan käytettäväksi kuivissa ja lämmitettävissä sisätiloissa. Puupohjaisena materiaalina lastulevyn tasapainokosteus muuttuu ympäröivän ilman suhteellisen kosteuden muuttuessa, josta aiheutuu jonkin verran levyn tasonsuuntaista elämistä. Tämä otetaan huomioon seinärakenteiden suunnittelussa ja levyjen asennuksessa.

Maalattavat lastulevyseinät tai -katot suositellaan tehtäväksi näkyvin avosaumoin. Sopiva saumanleveys on noin 3...5 mm. Pontatuilla levyillä muodostuva v-urasauma ei edellytä muita toimenpiteitä. Huonetilojen nurkkiin on kuitenkin myös tällöin jätettävä noin 3...5 mm avosauma.

Lastulevyn kiinnityksessä suositeltavat tukivälit ovat:

 • k 300 mm, kun levyn paksuus on 6...8 mm (katot)
 • k 600 mm, kun levyn paksuus on 9...12 mm

Käytettäessä 600 mm leveää pontattua levyä, kiinnitys seinärunkoon tapahtuu naulaamalla (esimerkiksi paineilmanaulaimella) urospontista sekä jalka- ja kattolistojen alle jäävistä levyn reunoista. Tällöin levyjen saumoja ei tarvitse erikseen käsitellä eikä naulankantoja kitata. 1200 mm leveät levyt kiinnitetään myös keskeltä (runkotolpan kohdalta), jolloin naulojen tai ruuvien kannat upotetaan noin 1 mm levyn sisään ja tasoitetaan. Levyjen ponttisaumat sekä levyn ja runkotolpan väli vahvistetaan kiinnityksen yhteydessä liimalla (PVAc-liima).

Hankinta

Lastulevyjä tilattaessa tulee ilmoittaa seuraavat asiat:

 • paksuus nimellispaksuutena (mm)
 • levykoko (mm x mm)
 • levytyyppi (esimerkiksi P6) ja pintalaatu käyttötarkoituksen mukaan
 • pinnoitetuissa lastulevyissä joko tuotenimi tai molempien pintojen päällysteiden laatu sekä reunojen suojaustapa(tai reunalistoitus)  ja -väri

Varastointi

Levyt suojataan kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi kastumiselta, likaantumiselta, maakosketukselta, kolhiintumiselta ja naarmuuntumiselta. Levyt varastoidaan lappeellaan suoralle alustalle. Tarvittaessa käytetään aluspuita, jotka ovat noin 0,5 m:n etäisyydellä toisistaan. Levypino peitetään suojalevyllä.

Lastulevyjä tulee ilmastoida 5...7 vuorokautta ennen asennusta mahdollisimman lähellä lopullisia kosteus- ja lämpötilaolosuhteita. Ilmastoitaessa levyt ladotaan välirimojen avulla irti toisistaan esimerkiksi seinää vasten.

Työstö

Lastulevyjä voidaan työstää kaikilla puun työstöön soveltuvilla työkaluilla. Levyjen sahaukseen soveltuu esimerkiksi pöytä- tai käsisirkkeli. Pienehköt sahaukset voidaan tehdä myös tavallisella käsisahalla. Kuviosahaukseen soveltuu hyvin pistosaha.

Kiinnitys

Lastulevyjen kiinnittämiseen käytettävien naulojen pituuden tulee olla vähintään 3 kertaa levyn paksuus, ei kuitenkaan alle 30 mm, ja ruuvien pituuden vähintään 2,5 kertaa levyn paksuus, ei kuitenkaan alle 25 mm. Levyt kiinnitetään kaikilta reunoiltaan noin 100...200 mm:n välein ja keskeltä noin 200...300 mm:n välein. Kiinnikkeiden etäisyys levyn reunasta on n. 10 mm.

Pintakäsittely

Lastulevyjä voidaan maalata, tapetoida ja laminoida. Levyjen maalaukseen sopivat kaikki yleisimmät puupintojen sisämaalaukseen tarkoitetut tuotteet.

Maalaus

Käsittelemättömien vakiolastulevyjen maalaus edellyttää pohjustusta, jossa levyn pinta maalataan ohuesti kertaalleen valkoisella ohentamattomalla sisäpohjamaalilla. Näkyviin jääneet naulan tai ruuvin kannat kitataan ja kuivunut tasoite hiotaan sileäksi. Viimeistelymaalaus tehdään haluttuun värisävyyn 1...2 kertaan. Käytettäessä valmiiksi pohjamaalattuja levyjä riittää pelkkä pintamaalaus. Parhaiten maalin levitykseen soveltuu telaus.

Tapetointi

Näkyviin jääneet naulan tai ruuvin kannat kitataan ja kuivunut tasoite hiotaan sileäksi. Levysaumat tasoitetaan elastisella saumanauhalla? Liiman kuivuttua saumakohdat tasoitetaan ja hiotaan sileiksi. Tapetointi tehdään tapetinvalmistajan ohjeiden mukaan. Nurkkia ei ylitapetoida.

Lastulevyn uudelleenkäyttö ja hävittäminen

Uusiokäyttö

Mikäli levyt ovat ehjiä ja kuivia, voidaan lastulevyjä tapauskohtaisesti harkiten käyttää uudelleen. Uusiokäyttö onkin suositeltavin tapa lastulevyjen ”hävittämiseksi”.

Hävittäminen

Koska lastulevyt ovat pääasiassa puhdasta luonnonpuuta, ne voidaan hävittää (paikallisten ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaan) hautaamalla maahan, kompostoimalla, toimittamalla kaatopaikalle tai polttamalla yli 800 °C lämpötilassa muun puumateriaalin seassa.

Ohjeita ja esimerkkejä lastulevyn käytöstä

Lastulevyt soveltuvat erinomaisesti myös paikanpäällä tehtävien kalusteiden rakentamiseen ja erilaisiin askartelu- ja tee-se-itse-tuotteiden valmistukseen. Lastulevykalusteiden ja levyrakenteiden kokoamiseen soveltuvat uppokantaiset erikoisruuvit, erilaiset kasaushelat ja -ruuvit sekä tappiliitokset.

Lastulevykalusteiden runkorakenteisiin soveltuu hyvin 15...18 mm pinnoitetut (esimerkiksi melamiinipinnoitettu) levyt. Pöytätasoissa ja kansissa on syytä käyttää 22...28 mm levyä. Taustalevyksi soveltuu ohut 3...6 mm lastulevy tai kovalevy.

Lastulevyn näkyviin jäävät reunat voidaan päällystää tarkoitukseen sopivalla reunanauhalla, viilulla tai puulistalla. Paras tulos saavutetaan käyttämällä tehtaalla valmiiksi pinnoitettuja ja reunalistoitettuja levyvalmisteita. Mikäli reunat halutaan maalata, ne päällystetään maalattavalla reunanauhalla tai ne kitataan kahteen kertaan ja hiotaan ennen maalausta.

Lastulevyjen käyttökohteita

Rakentaminen

 • sisäverhoukset
 • lattiarakenteet
 • betonimuotit

Rakennusteollisuus

 • palkkien uumalevyinä
 • kiintokalusteet
 • parkettien runkomateriaalina
 • peitelistojen runkomateriaalina

Huonekaluteollisuus

 • kalusteiden rungot

Muita käyttökohteita

 • pakkaukset
 • messurakenteet
 • tee-se-itse-käyttö