Olet täällä

Lämpökäsitelty sahatavara

Miten käsittely tehdään?
 
Lämpökäsitelty puu eli lämpöpuu valmistetaan modifioimalla puuta yli 160 °C lämpötilassa. 
 
Valmistusprosessi perustuu korkean lämpötilan ja vesihöyryn käyttöön. Prosessin aikana puuhun ei lisätä kemikaaleja. Tuotteen valmistusprosessi voidaan jakaa kolmeen erilliseen vaiheeseen: 1. lämpötilan nosto, 2. varsinainen lämpökäsittely ja 3. lämpötilan lasku ja kosteuden tasaannutus. 
 
Puun kosteus tasaannutetaan käyttökohteen mukaan, yleensä yli 4 prosentin kosteuteen. 
 
Raaka-aineena käytetään kotimaista mänty- ja kuusisahatavaraa.
 
Käsittelyn vaikutus ominaisuuksiin
 
Lämpökäsittelyssä puun lahon- ja säänkesto sekä lämmöneristysominaisuudet paranevat ja kosteuseläminen pienenee. Korkeassa lämpötilassa pihka poistuu puusta. 
 
Lämpökäsittelyn vaikutus puun kovuuteen on vähäinen. Suurempi merkitys on puun tiheyden vaihtelulla ja käytetyllä puulajilla. Lämpökäsittely heikentää hieman puun taivutus- ja halkaisulujuutta.
 
Korkeassa lämpötilassa puu läpivärjäytyy ruskeaksi.

Luokittelu ja luokkien erot

Yleisessä ThermoWood -tuote-luokituksessa havu- ja lehtipuille on oma lämpökäsittelyastei­siin perustuva luokituksensa. Käsittelylämpöti­lat on määritetty optimoiden loppukäyttökoh­teen edellyttämät vaatimukset. Tuoteluokat ovat Thermo-S ja Thermo-D.

  • Thermo-S (Stability) -luokan lämpökäsittely pa­rantaa puun dimensiostabiilisuutta sekä antaa ruskean värisävyn.
  • Thermo-D (Durability) -luokan lämpökäsittely lisäksi parantaa selkeästi puun lahonkesto-omi­naisuuksia ja antaa Thermo-S -luokkaa tum­memmanruskean värisävyn.

Yleisen tuoteluokituksen lisäksi teolliselle asiak­kaalle jatkojalostettavaksi toimitettava puutavara voidaan lämpökäsitellä ostajan ja tuottajan väli­sen sopimuksen mukaisesti, jolloin käsittelyaste voidaan optimoida tarkasti loppukäyttökohteen vaatimukset huomioiden. 

Vakiomitat

Lämpöpuutuotteista löytyy vakiomittoja ja -profiileja yleisimmistä sisä- ja ulkoverhous-paneeleista.

Valmistajilla on omia profiileitaan terassituot­teista ja säleikkörimoista. Paksumpia/leveämpiä dimensioita valmistetaan liimaamalla.

Yleisimmät käyttökohteet

Lämpöpuun yleisimmät käyttökohteet sisäti­loissa ovat saunan sisustukset, seinä- ja katto­paneelit, lattialaudat ja kalusteet.

Ulkokäyttökohteita ovat ulkoverhoukset, sä­leiköt, terassit, aidat ja puusepänteollisuuden tuotteet (ikkunat, ovet, kylpytynnyrit jne.).

Pintakäsittely

Lämpöpuu on ruskeansävyinen. Alkuperäisen värin säilyttämiseksi ja pintahalkeilun ehkäise­miseksi suositellaan UV-suojan antavaa pinta­käsittelyä.

Öljypohjaiset pintakäsittelyaineet toimivat ku­ten käsittelemättömällä puulla. Vesipohjaisten pintakäsittelyaineiden imeytyminen on hitaam­paa, joten suositellaan valmisteita, joiden kui­vumisaika on pitkä.

Pintakäsittelyaine levitetään ohuena kerrokse­na ja tarvittaessa useampaan kertaan. Ennen toimenpidettä on syytä tutustua pintakäsittely­aineen käyttöohjeeseen.

Kiinnitykset

Ruuvikiinnityksessä suositellaan käytettäväksi it­seporautuvia ruuveja. Esiporaus vähentää hal­keaman riskiä kiinnitettäessä läheltä laudan päätä.

Kiinnitysruuveiksi suositellaan harvakierteisiä puun kiinnittämiseen soveltuvia ruuveja. Vasa­ralla naulattaessa naulat kannattaa lyödä vä­hintään 30 mm:n päähän kappaleen päästä tai käytettävä esiporausta.

Pitkäikäisen rakenteen varmistamiseksi ja vär­jäytymisen ehkäisemiseksi suositellaan kiinni­kemateriaaliksi kosteissa olosuhteissa ruostu­matonta tai haponkestävää terästä.

Eläminen

Tasapainokosteuden alentumisen johdosta lämpökäsitellyn puun mittapysyvyys paranee oleellisesti.

Lämpökäsitellyllä puulla sekä säteen että tan­gentin suuntainen turpoaminen kosteuden lisääntyessä voi olla 40–50 % pienempi kuin normaalilla puulla. Koska lämpöpuun kosteus­eläminen on pienentynyt, se vähentää myös siitä valmistettujen tuotteiden muodonmuu­toksia sääolosuhteiden vaihdellessa.

Pitkäaikaiskestävyys

Laboratorio-olosuhteissa suoritettujen stan­dardoitujen testien (EN 113, ENV 807) mukaan lämpökäsittely parantaa huomattavasti puun biologista kestävyyttä.

ThermoWood soveltuu ilman kemiallista suo­jausta käytettäväksi standardin EN 335-1 luok­kien 1–3 olosuhteissa. Suoritettujen kenttä­kokeiden tulosten perusteella ThermoWoodia ei suositella käytettäväksi jatkuvassa kosteassa maakosketuksessa kohteissa, joissa siltä vaadi­taan rakenteellista lujuutta.

Miten muuttuu säälle alttiina?

Auringon UV-säteily aiheuttaa lämpöpuun, ku­ten muidenkin puutuotteiden harmaantumista. Ajan kuluessa auringonvalo sekä kosteuden- ja lämpötilanvaihtelut saattavat aiheuttaa mikro­halkeilua pintakäsittelemättömän lämpöpuun pintaan. Säänkestoa voidaan parantaa pintakä­sittelyillä ja määrävälein suoritettavilla huolto­käsittelyillä.

Kierrätys / uudelleenkäyttö

ThermoWood -lämpömodifiointiprosessis­sa käytetään ainoastaan korkeaa lämpötilaa ja vesihöyryä. Kemikaaleja ei käytetä prosessin yhteydessä. Tuotteesta käytön aikana vapautu­vat emissiot ovat erittäin alhaiset. Elinkaaren­sa päätteeksi ThermoWood voidaan hyödyntää kuten normaali puu. Polttaminen on yleinen tapa hyödyntää rakentamisen yhteydessä syn­tyvät hukkapätkät ja puretut ThermoWood ra­kenteet.