Olet täällä

Sahatavaran jatkojalosteet

Tällä sivulla olevat tiedot perustuvat päivitettyyn RT-ohjekorttiin 21-10978 PUUTAVARA Sahattu, höylätty ja jatkojalosteet (korvaa RT 21-10750).

Muotohöylätyt laudat ja listat sekä Rakennesahatava on esitelty erillisissä dokumenteissa.

Painekyllästetty sahatavara

Painekyllästetyllä sahatavaralla tarkoitetaan tässä yhteydessä suorakaiteen muotoista sahapintaista tai ympärihöylättyä sahatavaraa. Saatavilla on kuitenkin myös erilaisia muotohöylättyjä tuotteita.

Suomessa painekyllästetty sahatavara on mäntysahatavaraa, joka on kyllästetty kupariyhdisteitä sisältävällä kyllästysaineella (C-kyllästys) luokkiin A ja AB. Väreinä perinteisen vihreän lisäksi on ruskea, joka on valmistettu lisäämällä kyllästysaineeseen väripigmenttiä.

Painekyllästetyn sahatavaran luokitus:
kyllästysluokka A, sahatavaran paksuus => 48 mm
- maa- ja vesikosketuksissa olevat rakenteet
kyllästysluokka AB, sahatavaran paksuus =< 48 mm
- maanpinnan yläpuoliset rakenteet

Painekyllästetyn sahatavaran yleisimmät poikkileikkausmitat ja sallitut mittapoikkeamat on esitetty alla olevassa liitteessä. Mitat tarkoittavat nimellismittoja sahatavaran kosteuspitoisuuden ollessa 20 %. Painekyllästetyn sahatavaran yleisimmät pituudet vaihtelevat 300 mm:n välein välillä 2,7…5,4 m.

Kestopuun kiinnikkeinä tulee käyttää kaikissa kantavissa ja henkilöturvallisuuden kannalta merkittävissä rakenteissa (esim. portaat ja kaiteet) vain ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä. Muissa rakenteissa mahdollisesti käytettävien kuumasinkittyjen tuotteiden sinkkikerroksen paksuus tulee olla vähintään 90 mikrometriä.

Painekyllästetty puutavara luokitellaan erilliskierrätettäväksi jätteeksi, joten kaikki tällainen käytöstä poistettu puutavara sekä mahdolliset työstöjätteet tulee toimittaa jätelaitosten tai puutavaraliikkeiden erilliskierrätyspisteisiin.

Lämpökäsitelty sahatavara

Lämpökäsitelty sahatavara valmistetaan mänty-, kuusi- tai lehtipuusahatavarasta läm-pökäsittelyprosessilla. Prosessi perustuu korkean lämpötilan (noin 200 °C) ja vesihöyryn käyttöön, joten prosessissa ei käytetä kemikaaleja. Lämpökäsittelyllä sahatavaralle saadaan parempi biologinen kestävyys ja alhaisempi kosteuseläminen verrattuna lämpökäsittelemättömään sahatavaraan. Lisäksi lämpökäsittelyllä voidaan muuttaa sahatavaran väriä enemmän jalopuiden sävyisiksi siten, että väri muuttuu koko sahatavarakappaleessa eli tuote on ”läpivärjätty”.

Suomessa lämpökäsitelty sahatavara valmistetaan ThermoWood®-prosessilla, jolla tuotetaan lämpökäsiteltyä sahatavaraa kahteen tuoteluokkaan Thermo-S ja Thermo-D. Nämä tuoteluokat määrittelevät lopputuotteen ominaisuudet ja käyttökohteet. ThermoWood®-prosessissa lämpökäsiteltävä sahatavara laatulajitellaan ennen lämpökäsittelyä omien laatukriteerien mukaan. Näin ollen lämpökäsitellyn sahatavaran laatua ei tarkastella käsittelemättömän sahatavaran laatuluokituksen mukaan.

Liimapuu

Liimapuulla tarkoitetaan puusoiroista liimaamalla valmistettua rakenteellista puutuotteta. Se koostuu vähintään kahdesta, enintään 45 mm paksusta sahatavaralamellista, joiden syysuunta on liimapuutuotteen pituussuuntainen. Liimapuun ominaisuudet määritellään standardin SFS-EN 14080 mukaisesti. Edellä mainitut vaatimukset täyttävälle liimapuulle suositellaan käytettäväksi lujuusluokkaa GL30c. Liimapuun valmistukseen päävaiheet ovat: puutavaran kuivaus, lujuuslajittelu ja sormijatkaminen; lamellien höyläys, liiman levitys ja liimaus, kannatteiden höyläys ja muotoilu; pintakäsittely ja pakkaus.

Horisontaalisen liimapuun poikkileikkausmuotoja standardin SFS-EN 386 mukaan:

Liimapuu on tavallisesti ympärihöylättyä ja sitä on saatavilla erilaisilla pintakäsittelyillä sekä painekyllästettynä. Yleisimmät poikkileikkausmitat on esitetty liitteenä olevassa taulukossa, mutta liimapuuta on saatavilla myös erikoismitoilla. Liimapuun enimmäiskorkeus on noin 2 m ja enimmäispituus noin 30 m (enimmäismitat valmistajakohtaisia). Lamellipaksuudet ovat yleensä 45 mm suorille kannatteille ja 33 mm taivutetuille.

Liimapuukannatteilla on hyvä palonkestokyky. Ne eivät taivu kuumuuden vaikutuksesta ja hiiitymissyvyys tunnin normaalipalon jälkeen on n. 36 mm. Liimapuun sisään upotetut teräsosat ovat myös vastaavan ajan palosuojattuina. Liimapuun käyttökohteita ovat teollisuus- ja urheiluhallit, suurmyymälät, näyttelyhallit ja koulut, mutta myös pientalot ja maatalousrakennukset.

Liimattu sahatavara

Liimatulla sahatavaralla tarkoitetaan tässä yhteydessä kahdesta tai useammasta sahatavarakappaleesta liimaamalla valmistettua tuotetta, joka ei täytä liimapuun stan-dardeja. Tällaisia tuotteita käytetään sellaisenaan kantavissa rakenteissa sekä aihioina erilaisille puutuotteille, kuten ikkunan karmi, hirsi, paneeli jne. Liimattuja sahatavaratuotteita on saatavilla lujuuslajiteltuna, valmiiksi pintakäsiteltyinä jne.

Esimerkkejä liimatuista sahatavaratuotteista:

Viilupuu (LVL, Kertopuu®)

Viilupuulla tarkoitetaan tässä yhteydessä kantaviin rakenteisiin tarkoitettua viilupuuta, joka on standardin SFS-EN 14374 mukaista. Suomalainen viilupuu valmistetaan liimaamalla 3 mm paksuista kuusiviiluista siten, että viilujen syysuunta on viilupuutuot-teen pituussuuntaan (Kerto-S ja Kerto-T). Erikoistuotteena valmistetaan myös sellaista viilupuuta, jossa osa viiluista voi olla asennettu ristiin (Kerto-Q). Viilut ovat hiomattomia ja paikkaamattomia, mutta tilauksesta voidaan valmistaa viilupuuta, jossa pintaviilut ovat valikoituja ja hiottuja.

Viilupuuta on saatavilla erilaisilla pintakäsittelyillä ja myös AB luokkaan painekyllästettynä (Kerto-Q). Eräiden viilupuutuotteiden yleisimmät poikkileikkausmitat on esitetty liitteenä olevissa taulukoissa, mutta viilupuuta on saatavilla myös eri-koismitoilla. Viilupuun enimmäisleveys on noin 2,5 m ja enimmäispituus kuljetuksen kannalta noin 25 m (enimmäismitat valmistajakohtaisia).Toimitettavien palkkien minimileveys on 27 mm ja maksimi 75 mm 6 mm välein. Vakiokorkeuksia ovat 200, 225, 260, 300, 360, 400, 450, 500, 600 ja 900 mm.

Viilupuuta käytetään palkkina syrjällään, lankkuina lappeellaan ja sauvana pystyssä. Viilupuun tyypillinen jännevälialue on 5 . . . 12 m. Sitä käytetään ala-, väli- ja yläpohjarakenteissa kantavina palkkeina sekä aukko- ja tukipalkkeina. Sitä käytetään myös kantavassa ja keveissä seinärakenteissa sekä rakennuksen jäykistävinä osina. Palotilanteessa viilupuupalkkien hiiltymisnopeus on 0,6 mm/min.

I-palkit

I-palkki on puupaarteista ja kuitulevy- tai vaneriuumasta liimaamalla yhdistetty kevytpalkkikannate. Käyttökohteita ovat rakennusten välipohja- yläpohja-ja alapohjapalkistot sekä ulkoseinärungot. Parhaimmillaan I-palkki on rakenteissa, joilta vaaditaan jäykkyyttä, lämmöneristyskykyä, mittatarkkuutta sekä taloudellisuutta. Palkkia on helppo työstää tavallisilla puutyökaluilla, ja uumalevyyn voi tehdä reikiä sähkö- ja LVI-vetoja varten. Kaikkia muutoksia palkkiin tehdessä on kuitenkin noudatettava valmistajan tai rakennesuunnittelijan ohjeita. I-palkilla saavutetaan sama kantavuus pienemmällä materiaalimäärällä kuin liimapuulla tai sahatavaralla ja siten sen hinta onkin kilpailukykyinen.

Monikerroslevy

Monikerroslevy (CLT = Cross Laminated Timber) on massiivipuulevy, joka valmistetaan liimaamalla lautoja/rimoja useaan kerrokseen ristikkäin. Levyn dimensiot ja valmistustekniikka vaihtelevat valmistajakohtaisesti. Tyypillisesti paksuus vaihtelee alueella 51 mm…297 mm leveyden ollessa enintään 4,8 m ja pituuden enintään 20 m.
Monikerroslevyn tyypillisimpiä käyttökohteita ovat rakennuksen kantavan rungon osat, kuten seinät sekä väli- ja yläpohjat. Levyä käytetään myös julkisivuverhouksissa ja sisäverhouksissa.

Monikerroslevy työstetään tavallisesti tehtaalla haluttuun muotoon CNC-koneilla. Näin ollen ikkuna- ja oviaukkojen yms. varausten tekeminen levyyn on helppoa ja mittatarkkaa. Tavallisesti levyn pinta on hiottu ja pintakerrosten puumateriaali valikoitua, joten haluttaessa se voidaan jättää sisätiloissa verhoilematta.

Muut jatkojalosteet

Sahatavara on kantavissa rakenteissa käytettävien ns. yhdistelmätuotteiden pääraaka-aine. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi NR-ristikot, NR-palkkiristikot, NR-vaarnapalkit ja puubetoniliittolaatat. Tavallisesti tällaiset tuotteet valmistetaan erillisen suunnitelman perusteella.