Olet täällä

Rakennusten ilmastovaikutusten vertailu

Tässä selvityksessä on pyritty vertailemaan 2000-luvulla tehtyjä tutkimuksia, joissa on laskettu eri runkomateriaalien vaikutusta rakennuksen ilmastovaikutuksiin. Ilmastovaikutuksilla tarkoitetaan tässä ilmastonmuutosta haitallisesti kiihdyttäviä päästöjä tai siihen epäsuorasti mutta kiinteästi vaikuttavia ympäristövaikutuksia (kuten primäärienergian tarvetta tai resurssitehokkuutta).

Tarkoituksena on ollut selvittää, miten puurunkoisten vaihtoehtojen tulokset eroavat muista runkomateriaaleista eri tutkijoiden laatimissa tutkimuksissa. Tätä selvitystä varten kerättyjen tutkimusten lähtökohdat ja tavoitteet ovat olleet keskenään erilaisia, eikä niitä voi suoraan vertailla toisiinsa. Siksi tuloksia ei ole pyritty yhdistämään toisiinsa, vaan osoittamaan eri tutkimuksissa havaittujen rakennusmateriaalien ilmastovaikutusten yleiset trendit.

Rakennustuotteiden vertailua tulisi suorittaa vain silloin, kun ne täyttävät saman toiminallisen tehtävän (EN15804). Tätä periaatetta ei kaikkien koottujen tutkimusten kohdalla ole voitu täydellisesti todentaa, koska tutkimukset eivät yleensä perustu standardien mukaisiin rakennustuotteiden ympäristöselosteisiin, vaan ovat luonteeltaan tieteellisiä. Tämän vuoksi tässä selvityksessä voidaan vain todeta eri tutkimustulosten yleinen suunta, eikä esittää väittämiä eri rakennusmateriaalien ilmastovaikutusten paremmuudesta spesifissä kohteessa.

Kohdekohtainen tarkastelu tulee aina tehdä huomioiden kohteen toiminnalliset vaatimukset sekä vertailua varten valittujen rakennustuotteiden ympäristötietojen laatu.

Raportti liitetiedostona.

Lisätietoja