Olet täällä

Asuintilat

Asuintilojen suunnittelu

Keskeisimmät asuntojen suunnittelua säätelevät määräykset ja ohjeet on koottu Suomen Rakentamismääräyskokoelman osaan G1. Määräysten mukaisesti asuinhuoneiston vähimmäiskoko on 20 m2 huoneistoalaa, asuinhuoneen minimikoko on 7 m2. Huonekorkeuden tulee olla vähintään 2500 mm, pientalossa 2400 mm. Huonekorkeudet välillä 2200 – 2500 mm on sallittu vähäisiltä osilta. Ikkunapinta-alaa asuinhuoneessa tulee olla vähintään 1/10 huonealasta ja vähintään osa siitä pitää olla avattavissa. Huoneiston ovien ja kulkuaukkojen vapaan leveyden tulee pääsääntöisesti olla 800 mm, esteettömässä ratkaisussa 850 mm ja kynnykset enintään 20 mm korkeita (RakMK osa F1, kohta 2.1.2). Esteettömän rakennuksen suunnittelun osalta tarkemmat ohjeet RakMK osa F1. Määräykset ovat sitovia. Minimimitoitusmääräysten tulee täyttyä käytettävistä pinta-materiaaleista ja esimerkiksi sisäkattoratkaisuista riippumatta.  

Puupinnat ja – kalusteet asuintiloissa

Paloturvallisuusmääräysten mukaisesti asuntojen sisäpuolisten pintojen tulee täyttää seuraavat luokkavaatimukset:

  • asunnot, rakennuksen paloluokka P1, P2 tai P3 - lattioille ei luokkavaatimusta,
  • asunnot, rakennuksen paloluokka P1 ja P3 – seinät ja katot luokkavaatimus D-s2,d2
  • asunnot, rakennuksen paloluokka P2 – seinät ja katot luokkavaatimus B-s1,d0

Puupohjaiset seinä- ja kattorakenteet kuuluvat useimmiten luokkaan D-s2, d2 tai E. Puupohjaiset lattiarakenteet kuuluvat paloluokkaan DFL-s1.

Puun käyttö pintamateriaalina myös asuntojen märkätiloissa on rakennusmääräysten puitteissa mahdollista, jos paloturvallisuusmääräykset sen sallivat. Märkätilojen pintojen osalta on säädetty seuraavasti: märkätilan lattianpäällysteen ja seinäpinnoitteen on toimittava vedeneristyksenä tai lattiaan päällysteen alle ja seinään pinnoitteen taakse on tehtävä erillinen vedeneristys (RakMK osa C2, kohta 7). Puuverhousta on mahdollista käyttää seinissä tai katossa. Edellytyksenä on reunoiltaan sisäilmaan avoimen tuuletusvälin jättäminen verhouksen taakse.

Asuintilojen kalusteille asetetaan erityisiä vaatimuksia lähinnä märkätiloissa sekä keittiöissä. Näissäkin tiloissa kalusteet voivat olla puuta. Kalustevalinnoissa huomiota tulee kiinnittää seuraaviin ominaisuuksiin:

  • tarkoituksenmukaisuus
  • puhdistettavuus
  • kulutuksenkestävyys (sis iskunkestävyys)
  • kosteudenkestävyys
  • lämmönkestävyys
  • pintakäsittelyn sopivuus käyttöolosuhteisiin

Lisäksi tulee huomioida keittiö- ja märkätilakalusteiden mitoitusohjeet.

Asuntokohtaiset ulkotilat

Parvekkeet ja terassit muodostavat asuintiloja täydentävät ja osan vuodesta käytettävissä olevaa pinta-alaa laajentavia ulkotiloja. Näissä on perinteisesti käytetty paljon puuta ja puuta voidaan käyttää myös käsittelemättömien betonipintojen päällä esimerkiksi parvekkeilla. Huomioita tulee tällöin kiinnittää parvekekaidetta koskeviin määräyksiin, joiden mukaisesti kaiteen korkeuden tulee olla aina vähintään 1000 mm ja suojaavan osan korkeuden vähintään 700 mm, riippumatta esimerkiksi mahdollisista täydentävistä lattianpäällysteistä. Parvekkeilta ja terasseilta pitää myös aina järjestää riittävä vedenpoisto.

Ilmoitusvelvollisuus asuinhuoneiston sisustustöistä

Asuinhuoneistossa tehtävistä sisustustöistä säädetään 2010 voimaan astuneessa asunto-osakeyhtiölaissa. Lain mukaisesti osakkeenomistajalla on ilmoitusvelvollisuus niin kunnossapito – kuin muutostöistä: töistä on ”/…/ ilmoitettava etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, jos se voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistöön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen osakkeenomistajan osakehuoneiston käyttämiseen.” (Asunto-osakeyhtiölaki, II osa, 4 luku, 7§ ja 5 luku, 2§). Valtion kiinteistöistä on säädetty Valtioneuvoston asetuksessa Valtion Kiinteistövarallisuuden hankinnasta, hallinnasta ja hoitamisesta (RT VM – 21244). Aravalainoitettujen kohteiden osalta säädetään Aravalaissa (RT YM1 – 21330). Asuntoyhtiöllä voi lisäksi olla omat käytänteet esimerkiksi ilmoitusvelvollisuuden hoitamiseksi. 

LÄHTEET

Rakennusmääräykset

C2SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto. Kosteus. MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998. 1999.

RT RakMK-21099 (KH RakMK-10299, LVI RakMK-00197)

http://www.finlex.fi/data/normit/1918-c2.pdf

 

E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA. Rakennusten paloturvallisuus. Määräykset ja ohjeet 2002. 2002.

http://www.finlex.fi/data/normit/10530-37-3762-4.pdf

 

E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA. Rakennusten paloturvallisuus. Määräykset ja ohjeet 2011. 2011.

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=126522&lan=fi

E1. Ympäristöministeriön asetusrakennusten paloturvallisuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta. 2008.

F1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA. Esteetön rakennus. Määräykset ja ohjeet 2005. Ympäristöministeriön asetus esteettömästä rakennuksesta. 2005.

RT RakMK-21255 (KH RakMK-10407, LVI RakMK-00303).

http://www.finlex.fi/data/normit/28203-F1su2005.pdf

F2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA. Rakennuksen käyttöturvallisuus. Määräykset ja ohjeet 2001. Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta. 2001.

RT RakMK-21184 (KH RakMK-10357, LVI RakMK-00253).

http://www.finlex.fi/data/normit/6376-F2.pdf

G1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA. Asuntosuunnittelu. Määräykset ja ohjeet 2005. Ympäristöministeriön asetus asuntosuunnittelusta. 2005.

http://www.finlex.fi/data/normit/28204-G1su2005.pdf

RT OM-21441 / KH OM-10560 / LVI OM-00426 säännöstiedosto

Asunto-osakeyhtiölaki. Suomen säädöskokoelma 1599/2009. (2010)

RT OM-21441 / KH OM-10560 / LVI OM-00426säännöstiedosto

Lisälehti. Suomen säädöskokoelma 547/2010.

LAKI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN 6 LUVUN 32 JA34 §:N MUUTTAMISESTA.

RT OM-21486 / KH OM-10596 / LVI OM-00452 säännöstiedosto

Suomen säädöskokoelma 1600/2009

LAKI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VOIMAANPANOSTA

Ohjeet

RT 93-10940 ASUNTOSUUNNITTELU. Ulko-oleskelu. 2008.

RT 93-10929 ASUNTOSUUNNITTELU. Ruoanvalmistus ja ruokailu. 2008.

TÄYDENTÄVÄT OHJEET

RT 47-10680 Keittiökalusteiden ja kotitalouskoneiden liittymismitat. 1998.

RT 47-10681 PUUKALUSTEET. Laatuvaatimukset. 1998.

RT 84-10759 MÄRKÄTILOJEN RAKENTEET. 2001.

RT 84-10793 PUUTALON MÄRKÄTILAT. 2003.

RT 84-10806 ASUINHUONEISTOJEN MÄRKÄTILOJEN KORJAUS. Korjausrakentaminen. 2003.

RT 85-10729 Liikennöidyn tason vedeneristykset.

RT 86-10563 Parvekerakenteet

RT 86-10618 Parvekerakenteet. Korjausrakentaminen.

RT 93-10923 ASUNTOSUUNNITTELU. Yleistä. 2008.

SIT STM-620025 ASUMISTERVEYSOHJE. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät. 2006.


Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.