Olet täällä

Lähiötalon lisäkerros - toteutus

TOTEUTUS

Uudistuneet palomääräykset mahdollistavat puun käytön lähiötalojen korjaamisessa. Puuta voidaan käyttää enintään neljäkerroksisten talojen ulkoverhouksissa sekä lisäkerroksen rakentamisessa enintään seitsemän kerroksen taloon. Tästä kortissa on esitetty lisäkerroksen toteutuksen perusteet. 

1.0 Vanhan yläpohjan purkaminen

Vanha yläpohjarakenne puretaan siten, että jäljelle jää betonirakenteinen yläpohjalaatta. Yläpohjalaattaan tehdään porrasaukko ja aukon ympärille tehdään tarvittavat lisätukirakenteet.

2.0 Lisäkerros suurelementeistä

2.1 Ulkoseinät

Lisäkerroksen ulkoseinät ovat rankarunkoisia puuelementtejä ja ne tehdään ei-kantaviksi rakenteiksi. Lisäkerroksen kantavat seinät sijoitetaan samoihin kohtiin kuin alapuolisen betonirungon kantavat ulkoseinät. Rakennuksen päädyissä tulee käyttää erillistä rankaseinää tai pilaripalkkirunkoa, joka välittää yläpohjan kuormat alemmalle betoniseinälle. Lisäkerroksen stabiliteetin takia ulkoseinissä tarvitaan jäykistäviä levytyksiä tai pilarirungossa diagonaalijäykisteitä. Päätyseinän kantava rakenne voidaan tehdä myös CLT-levystä (CLT = Cross Laminated Timber).

2.2 Huoneistojen väliset seinät

Huoneistojen väliset seinät ovat kaksoisrunkoisia rankarakenteisia puuelementtejä. Kantavat huoneistojen väliset seinät sijoitetaan samoihin kohtiin kuin alapuolisen betonirungon huoneistojen väliset seinät. Lisäkerroksen stabiliteettisuunnitelussa hyödynnetään huoneistojen välisen seinän levytyksiä. Huoneistojen väliset kaksoisrunkoseinät voidaan tehdä myös CLT-levystä (CLT = Cross Laminated Timber).

2.3 Yläpohja

Yläpohja toteutetaan palkkirakenteisilla puulementeillä, jotka tukeutuvat huoneistojen välisiin seiniin ja päätyseiniin. Yläpohjaelementit eivät saa olla jatkuvia huoneistosta toiseen äänen sivutiesiirtymän takia. Lisäkerroksen stabiliteetin takia yläpohjaelementeissä tarvitaan jäykistä levytys elementin alapinnassa. Katon kaltevuus ja -muoto (harja- tai pulpettikatto) tehdään kantavien seinien yläreunan muotoa muuttamalla. Energiatehokkuuden kannalta puuelementtien U-arvo voidaan helposti muunnella elementin palkkien korkeutta muuttamalla. Yläpohjan kantava rakenne voidaan tehdä myös CLT-levystä (CLT = Cross Laminated Timber).

2.4 Välipohja

Välipohja muodostuu olemassa olevasta betonirakenteisesta yläpohjalaatasta ja korokelattiasta. Korokelattia toimii ääniteknisenä rakenteena ja talotekniikan asennustilana. Korokelattian äänitekninen toiminta tulee tutkia tapauskohtaisesti.

3.0 Lisäkerros tilaelementeistä

Lisäkerros voidaan toteuttaa edellä esitetyillä periaatteilla myös tilaelementeistä. Tilaelementit toteutetaan siten, että lisäkerroksen kantavat rakenteet ovat samalla kohdalla alapuolisen betonirungon kantavien seinien kanssa. Tilaelementti sisältää aina myös alapohjarakenteen, joka tässä tapauksessa on kohdassa 2.4 mainitun korokelattian runkopalkisto. Äänitekniikan näkökulmasta kyseisen runkopalkiston liittyminen olemassa olevaan betonilaatastoon sekä palkiston kansirakenteen tyyppi tulee tutkia kohdekohtaisesti.

4.0 Parvekkeet

Mikäli parvekkeet uusitaan koko talossa, suositellaan ne tehtäväksi omalla perustuksella olevan pilarirungon varaan, joka kiinnitetään talon betonirunkoon ainoastaan vaakasuuntaisille kuormille. Tämä mahdollistaa parveketornien elementoinnin ja yksinkertaisemmat liittymät julkisivurakenteeseen, koska parveketornit voidaan asentaa omana työvaiheena julkisivukorjauksen valmistumisen jälkeen. Mikäli parvekkeita tehdään vain lisäkerrokseen, hyödynnetään parvekkeiden kantavissa rakenteissa olemassa olevien parvekkeiden rakenteita.


Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.