Olet täällä

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma

Helsinki asetti kaupunkistrategiassaan vuosille 2017–2021 kunnianhimoisen tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma sisältää tarvittavat toimet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä. Ohjelmassa on yhteensä 148 toimenpidettä, jotka on jaoteltu liikenteen, rakentamisen ja rakennusten käytön, kuluttamisen, hankintojen ja jakamis- ja kiertotalouden sekä Smart & Clean -kasvun toimenpidekokonaisuuksiin.

Vuoteen 2035 mennessä Helsinkiin valmistuu noin 14 miljoonaa kerrosneliömetriä uusia rakennuksia eli lähes 600 eduskuntatalon verran. Rakentamisessa otetaan huomioon rakentamisen koko hiilijalanjälki ja edistetään puurakentamista.

Rakennusten hiilijalanjäljen pienentäminen

Puurakentamisen lisääminen kasvattaa kaupunkialueella olevaa hiilivarastoa. Tällöin rakennusmateriaaleihin sitoutunut hiili vapautuu hiilidioksidina vasta materiaalin polton tai lahoamisen yhteydessä. Puutuotteilla on sitä suurempi positiivinen vaikutus kasvihuonekaasutaseeseen, mitä enemmän niitä käytetään korvaamaan suuripäästöisempien tuotteiden (esim. betoni) käyttöä. Puurakentaminen sitoo hiiltä pitkäksi aikaa, minkä lisäksi rakennusprosessi on betonielementteihin verrattuna energiatehokasta muun muassa kevyen materiaalin siirtämisen ansiosta, jolloin kuljetus aiheuttaa vähemmän päästöjä. Massiivipuurakennusten kuivatus- ja lämmitystarve on myös rakentamisen aikana merkittävästi pienempi betoniin verrattuna. Esimerkiksi Helsingin Kuninkaantammessa on vertailtu rakentamisen hiilijalanjälkeä puu- ja betonikerrostaloissa selkein tuloksin: maanpäälliset rakenteet huomioiden betonikerrostalon hiilijalanjälki muodostui paljon suuremmaksi vastaavaan puukerrostaloon nähden (Nykänen ym. 2017).

Puurakentamisella voidaan vähentää rakentamisesta syntyviä päästöjä.

Mikäli puurakentamisen päästöjä sitova vaikutus otetaan huomioon, voidaan rakentamisessa päästä jopa negatiivisiin nettopäästöihin, mikäli muissa rakennusmateriaaleissa ja energiankulutuksessa saavutetaan 40 prosentin hiilijalanjäljen pieneneminen (Gaia Consulting Oy 2018).

Puurakentamisen keskeisimpinä toimenpiteinä mainitaan puurakentamisen edistäminen asemakaavoituksella ja puurakentamisen lisääminen kaupungin omissa hankkeissa.

Lähde: Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma, Pormestarin esitys kaupunginhallitukselle

Lue lisää ja tutustu toimenpideohjelmaan

Kuva: A-Kruunu Oy, Kuninkaantammen puukerrostalot, ARK-house Arkkitehdit