Olet täällä

Lähipuulle ympäristöseloste

Tuotemerkki tarjoaa ekologisen ja paikallisesti kestävän rakentamisen ratkaisun

Suomen Sahayrittäjät ry on saanut Lähipuu-tavaramerkille ympäristöselosteen, jonka tavoitteena on tukea pienten saha- ja puutuotealan yritysten markkinointia.

Sahayrittäjien ja Metsäkeskuksen yhteistyön tuloksena aikaansaadulla tavaramerkillä yhdistyksen jäsenyritykset haluavat erottua markkinoilla ja nostaa toimialan yritysten tunnettuutta ja ekologista profiilia kuluttajien silmissä.

Sahayrittäjien hallituksen puheenjohtajan Timo Ripatin mukaan Lähipuu-brändin ydin on ympäristöselosteessa, joka on standardisoitu tapa esittää tuotteen ympäristövaikutukset koko sen elinkaaren ajalta. - Pienille saha- ja puutuotealan yrityksille seloste on tärkeä markkinoinnin työkalu. Ympäristöselosteella ja siihen perustuvalla sertifikaatilla voidaan osoittaa tuotteen pieni hiilijalanjälki ja ympäristöystävällisyys. Brändi on lähtenyt hyvin liikkeelle, kun se kohtaa suoraan tämän hetkisen ympäristötietoisen ilmapiirin.  

- Lähipuu-ajatusta ei tarvitse väkisin synnyttää tai tuoda, vaan se on olemassa oleva ja toteutuu käytännössä jäsenkuntansa päivittäisessä työssä ja toiminnassa. Tämän ympäristötietoisen brändin kuluttaja ymmärtää, kun puu kasvaa, kaadetaan, sahataan, jalostetaan ja käytetään lähellä ilman pitkiä kuljetusmatkoja.

Rahtisahurina toimivan Ripatin mukaan kiinnostus lähipuun käyttöön on paluuta vanhaan, jolloin rakentamisessa käytettiin etupäässä lähipuuta ja oman metsän puuta. - Tässä välillä käytiin mieluummin rautakaupasta hakemassa puutavara. Nyt aletaan arvostaa omaa metsää taas uudella tavalla. Kun ennen harkittiin puuston myyntiä, nyt päädytään oman puutavaran sahaukseen ja sen käyttöön korjaus- tai uudisrakentamisessa.

Lähipuu pelastaa pienimuotoisen sahaustoiminnan 

Lähipuu-tavaramerkin tavoitteena on Ripatin mukaan myös piensahojen ja höyläämöiden toimintaedellytysten parantaminen. - Tavaramerkillä tarjoamme yrityksille välineitä tähän aikaan sopivaan ympäristöviestintään ja markkinointiin. Lähipuu on myös arvovalinta luonnon ja paikallistalouden puolesta.

- Kun sahayrittäjinä kohtaamme metsänomistajan ja kuluttajan suoraan, näemme miten paljon lisää tietoa metsän taloudellisesta ja ympäristöarvoista tarvitaan. On hyvä muistaa, miten suuri merkitys metsien ja puun käytöllä on aina ollut alueille, joissa toimii satoja alan yrityksiä. Meillä on puun käytön osaamista, jolle saadaan uusien nuorien sahayrittäjien ansiosta jatkuvuutta.

Ripatin mielestä Lähipuun tuotemerkkiä ja sille haettua ympäristöselostetta ei olisi syntynyt ilman Metsäkeskuksen hanketta. – Kuluttajat ovat tästä erittäin kiinnostuneita. Brändiin kuuluu myös se, että me mennään nyt asiakas ja laatu edellä. Metsänomistajat, erikoiskohteet kuten museot, seurakunnat, maatilat ja vapaa-ajan asukkaat ovat meidän asiakkaitamme. Me tehdään tuotteita, joita ei saa rautakaupasta.

- Ilman tällaista uutta Lähipuu-avausta olisi ollut vaarana koko pienimuotoisen sahaustoiminnan hiipuminen. Mekin olemme joutuneet muuttamaan toimintaamme yhä enemmän palveluliiketoiminnaksi. Tarvittaessa haemme puun metsästä ja toteutamme yhteistyökumppaneiden kanssa koko rakennushankkeen.

Oman puun käyttö löydetty uudelleen 

Ripatti näkee suuren haasteen Suomen rannoilla sijaitsevien satojen tuhansien vanhojen kesämökkien kunnostuksessa ja päivittämisessä tämän päivän tarpeisiin. - Mökkikulttuuri ei ole hiipumassa, vaan muuttamassa muotoaan. Nyt halutaan kaikilla mukavuuksilla varustettu vapaa-ajan talo, jonne voi eläkepäiviksi. Tässä on meille lähipuun toimittajille suuri mahdollisuus.

- Julkiseen rakentamiseen tulisi saada puuvaihtoehdon selvittämisen ensisijaisuus. Nyt kun monia kouluja puretaan homeongelmien takia ja uusia puukouluja rakennetaan, me olemme mahdollistamassa niiden toteuttamista.

Timo Ripatti pyörittää Leppävirralla kahden miehen rahtisahayritystä Ripatti & Jatkola. - Olen sahuri kolmannessa polvessa. - Olemme kiertävänä rahtisahana kummajainen tuolla tien päällä liikkuessa. Meillä on moderni kalusto, joka viedään sinne, missä sahauksen tarvetta on. Meitä työllistävät myrskytuhot, kirjanpainajan kuivaamat puut sekä tietysti metsänomistajat, maatilat ja vapaa-ajan asukkaat. Nyt on oman puun käyttö löydetty uudelleen.

Lähipuusta tuotteiden markkinoinnin kärki                               

Ympäristöselosteen saaminen Lähipuun – tavaramerkille oli Metsäkeskuksen hallinnoiman, puualan yrityksille suunnatun Tutki-hankkeen (tutkimuksella kilpailukykyä puutuotealalle) päätavoite. Selosteen on laatinut Luke ja se on auditoitu kolmannella osapuolella.

- Ympäristöselosteella voimme osoittaa sahayritysten tuotteiden ympäristöystävällisyyden ja pienen hiilijalanjäljen, mille on nykyisessä yhteiskunnallisessa ilmapiirissä kysyntää, arvioi hankkeen vetäjä Jouni Silvast Metsäkeskuksesta. EPD- seloste (Environmental product declaration) on kestävää kehitystä kuvaava merkki sekä alan toimijoiden että asiakkaiden silmissä.

Silvastin mukaan tuotemerkillä erotutaan muista rakentamisen materiaaleista, joiden väliset erot ovat suuret. - Lähipuuhankkeeseen on liittynyt eri puolilta Suomea 60 yrittäjää, jotka ovat sitoutuneet käyttämään kotimaista sertifioitua puuta tuotteissaan. Yritykset ovat ottaneet tämän hyvin vastaan ja tehneet siitä kotisivuilleen markkinoinnin kärjen. Verkossa on kuluttajille tarkoitettu hiililaskuri, jolla asiakas voi laskea käyttämänsä puutavaran hiilen määrän.

- Tavaramerkki on elvyttänyt jo nyt pienten sahayritysten toimintaa, joka oli vaarassa hiipua. Markkinoiden kasvuun on suuri odotusarvo, mikä on saanut alalle myös uusia nuoria yrittäjiä jatkamaan perheyritysten toimintaa.

Silvastin mukaan Metsäkeskuksen hankkeen päättyessä syksyllä, Lähipuu elää ja kehittyy Sahayrittäjien toimesta. - Hanke on tehnyt tehtävänsä ja sillä on saavutettu haluttu tulos, tuotemerkki ja ympäristöseloste. Nyt meillä on Suomessa brändi, mikä takaa ekologisen, kotimaisen ja paikallisesti kestävän ratkaisun rakentamiseen.

- Kuntien päätöksenteon tueksi olisi hyvä olla tulevaisuudessa työkalu, jolla jokaisen rakentamisen kohteen kuten koulun hiilijalan- ja kädenjälki voidaan helposti laskea ja ilmaista lukuina. Sama koskee puurakentamisen aluetalousvaikutusten mittaamista, joka voisi olla jokaisen julkisen rakennushankkeen tukena.

Silvastin mukaan Tutki-hankkeelta on tulossa toukokuun alkupuolella selvitys kuntien rakennuspäätösten merkitystekijöistä sekä myönteisten että kielteisten rakennuspäätösten taustoista. - Tutkimuksessa on myös kartoitettu, kuinka puurakentamista kannattaisi tulevaisuudessa markkinoida kuntapäättäjille. Tämä koskee erityisesti uudisrakentamista kuten kuntien koulu- ja päiväkotihankkeita.

Lähipuulle kestävää kehitystä kuvaava ympäristöseloste                               

Lähipuu-tavaramerkille laadituissa säännöissä on hyödynnetty EU:ssa hyväksytyn ympäristöselosteen (EPD) standardin laadinta- ja laskentamalleja. Laskennan avulla on Lähipuulle hyväksytty ympäristöseloste, mikä on standardisoitu tapa esittää tuotteen ympäristövaikutukset koko sen elinkaaren ajalta.

Luonnonvarakeskuksen tutkijan Marja Jallinoja määrittelee lähipuun ”lähimetsästä tuotetuksi ja lähellä loppukäyttöpaikkaa jalostetuksi puuksi”, jolla on lyhyet kuljetusmatkat. - Rakentamisen hiilijalanjäljen syntymisessä kuljetuksilla on suuri merkitys. Kun esimerkiksi tukkien ja sahatavaran kuljetukset kasvavat 20 kilometristä yli 200 kilometriin, jalanjälki kasvaa neljänneksellä.                              

Ympäristöselosteita hallinoiva Rakennustietosäätiö on hyväksynyt Lähipuulle puutuotteiden ensimmäisen ympäristöselosteen. - Olemme tästä tosi ylpeitä, kun hakemus meni läpi ensimmäisellä kerralla. Lähipuun sahauksen kannalta energiankulutus ja hiilijalanjälki olivat merkittävimmät ympäristöselosteen selvityksen kohteena olleet tekijät.

- Ympäristövaikutusten kannalta sahaustoiminnassa ei välttämättä toimi suuruuden ekonomia, vaan vaikutukset voivat olla pienimmät pienimuotoisessa sahauksessa ja höyläyksessä. Piensahat voivat käyttää ympäristöselostetta Lähipuu-tuotemerkin markkinoissa, muistuttaa selosteen laatinut Jallinoja.

Ympäristö- ja hyvinvointivaikutukset kasvattavat puurakentamista  

Paikallinen sahaustoiminta ja lähipuu erottuvat Jallinojan mielestä massatuotannosta ja vastaavat trendi- ja ympäristötietoisen kuluttajan kysyntään. – Nyt halutaan rakentamiseen ja sisustukseen yksilöllisiä, omannäköisiä ratkaisuja. Toivon, että tämä lisää omien puiden käyttöä rakentamisen tarpeisiin niilläkin, jotka ei ole sitä aiemmin edes ajatelleet. Liian paljon menee mökkitonteiltakin hienoja tukkipuita polttopuiksi.

- Sama koskee vapaa-ajan asukkaita, joiden toivoisi löytävän nämä pienet paikalliset sahat ja jatkojalostajat, lähipuun tuottajat. Se hyödyttää koko pientä aluetaloutta.

Jallinoja uskoo puurakentamisen kasvuun, kun rakentamisen ympäristövaikutukset tulevat rakentamiseen ohjaavaksi tekijäksi. - Tässä on asetettava hiilijalanjäljen määrällä rohkeita tavoitteita. Ohjauskeinoja tulee olla, koska muuten rakentamisesta ei saada pois suurimman hiilijalanjäljen aiheuttamia materiaaleja.

- Toinen puun käytön kasvuun vaikuttava tekijä on hyvinvointivaikutukset. Jo nyt on tutkimustietoja, mikä osoittaa ihmisten voivan hyvin puurakennuksissa. Tämä vaatii lisää tutkimusta, mutta trendi on selvä. 


Artikkeli on osa Markku Laukkasen toimittamaa artikkelisarjaa, joka käsittelee pieniin puualan yrityksiin kohdistuvia kehittämishankkeita. Sarjan tavoitteena on esitellä puualan pienyrityksiä ja hankkeita, jotka vahvistavat yritysten monialaista osaamista ja kilpailukykyä muuttuvassa toimintaympäristössä. Artikkelit ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit jaetaan Puuinfon uutiskirjeinä ja ne julkaistaan puuinfo.fi- internetpalveluissa.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoitettu Metsäkeskuksen Tutkimuksesta kilpailukykyä-hankkeesta.