Olet täällä

Pirkanmaa tähtää puurakentamisen kärkeen

Suomen metsäkeskus on käynnistänyt yhdessä Pirkanmaan liiton, puurakentamisen yritysten ja osan Pirkanmaan kuntien kanssa hankkeen, jossa tavoitteena on lisätä puurakentamista Pirkanmaalla. Hankkeen yhtenä tavoitteena on, että tulevaisuudessa 10 prosenttia Pirkanmaan uusista kerrostalokohteista sekä kaikki lisäkerrosrakentamisen kohteet rakennetaan puusta.

- Meidän onnistumisemme hankkeessa mitataan tietysti sillä, että saamme Pirkanmaalle uusia puukerrostalo- ja lisäkerroshankkeita. Tavoittelemme määrällisesti Tampereelle kuutta uutta puukerrostaloa ja muualla maakuntaan kolmea. Tämän lisäksi pyrimme käynnistämään vanhojen kerrostalojen lisäkerroshankkeita. Tavoitteet ovat maltillisia, mutta kokemuksen mukaan onnistunut hanke synnyttää aina uusia lisää, kuvailee hankkeen projektipäällikkö Eveliina Oinas.

Oinaan mukaan hankkeessa tuetaan myös kuntia puun käyttöön esimerkiksi koulu- ja päiväkotirakentamisessa. - Meillä on meneillään yritys- ja kuntakierros, jossa kartoitetaan kuntien hankkeita ja halukkuutta puurakentamiseen. Muualla maassa toteutetut puurakenteiset koulut ja päiväkodit ovat herättäneet kiinnostusta myös Pirkanmaan kunnissa, koska rakennusten laatuun ja sisäilmaan liittyvät kysymykset kasvattavat halukkuutta selvittää puun käytön mahdollisuutta.

Vaikka puukerrostalorakentaminen on Suomessa kasvussa, Pirkanmaalla sen kasvu ei kuitenkaan vielä ole näkynyt. Maakunnassa kuitenkin tuotetaan paikallisista metsistä raaka-ainetta sekä valmiita puutuoteosia ja komponentteja rakentamisen tarpeisiin.

- Kiinnostus puurakentamista kohtaan on kasvussa. Nyt arvostetaan sitä, että puu on kotimainen, paikallinen, uusiutuva ja ympäristöystävällinen rakennusmateriaali. Kun puhutaan ilmastoteoista, on hyvä muistaa, että puurakentaminen on myös yksi keino kasvattaa hiilen pitkäaikaisia varastoja, muistuttaa Oinas.

Vähähiilisyys ja aluetalouden vaikutukset tukevat puun käyttöä

Hanketta tukee Oinaan mukaan myös se, että Pirkanmaan kunnat ovat mukana Hinku-verkostossa, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta vuoteen 2030 mennessä. - Samaan aikaan myös Pirkanmaan liitto on käynnistämässä hiilineutraali-ohjelmaa. Olemmekin edistämässä Tampereen yliopiston kanssa avointa puurakentamisen tietokantaa, mikä tarjoaa rakentamisen hiilen sidonnan laskentaan työkaluja.

Oinas kuvailee tehtäväänsä matkavalistajan työksi, jossa verkotetaan eri toimijoita ja tarjotaan ajankohtaista puurakentamisen tietoa kunnille ja yrityksille. - Kunnille pyritään tarjoamaan tietoa yleisten puurakentamisen mahdollisuuksien lisäksi tietoa rakentamisen uudistuneista määräyksistä, hankkeiden käynnistämisestä ja tarjousten pyytämisestä helpottamaan puurakentamista koskevien hankkeiden päätöksentekoa. Puurakentaminen on yhä vahvemmin mukana myös julkisten hankintojen kriteereissä sen myönteisten ympäristövaikutusten ansiosta.

- Myös puurakentamisen merkittävät aluetalousvaikutukset kiinnostavat kuntia. On tehty laskelmia, että yksi euro puurakentamisen tuottaa lähes kolme euroa aluetalouteen. Pirkanmaalla on laajat metsävarat, isoja saha- ja puuta jalostavia yrityksiä. Tavoitteena onkin, että voisimme käyttää täällä omalla alueella neljänneksen täällä tuotetusta puutavarasta, mikä mahdollistaa myös uutta yritystoimintaa puurakentamisen tuoteosien valmistukseen.

Oinas uskoo, että kotimaisena, paikallisena, uusiutuvana ja ympäristöystävällisenä rakennusmateriaalina puulla on hyvät mahdollisuudet nousta kilpailukykyiseksi materiaaliksi teollisessa rakentamisessa. - Yritysten kannalta haluamme olla edistämässä niiden kilpailukykyä ja osaamista. Yrityksille järjestetään mahdollisuuksia tutustumiskäynteihin puurakentamisen kohteisiin ja yrityksiin.

Tavoitteena joka kymmenes kerrostalo puusta

Hankkeella tavoitellaan kymmenen prosentin osuutta puukerrostalorakentamiselle. Suurin odotusarvo kohdentuu Tampereen Vuoreksen Isokuusen alueelle, missä on puukerrostalo-rakentamiseen varattuja tontteja. Hankkeella halutaan edistää myös puun käyttöä vanhojen kerrostalojen lisäkerrosrakentamisessa.

Myös muissa maakunnan kunnissa tuetaan puukerrostalorakentamisen pilottihankkeita. Mikäli tavoitteet toteutuvat, Pirkanmaa nousee niiden myötä puukerrostalorakentamisen kärkimaakunnaksi Suomessa.

Puurakentamisen kasvun myötä Pirkanmaalla käytettäisiin neljännes maakunnassa tuotetusta puutavarasta ja luotaisiin uutta puurakentamisen yritystoimintaa. Hankkeessa mukana olevan Tampereen yliopiston kanssa edistetään kilpailukykyisen puurakentamisen osaamista.  

Hanketta rahoittavat Pirkanmaan liitto Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksella, Tampereen yliopisto, Metsäkeskus sekä 11 alan yritystä ja 13 Pirkanmaan kuntaa. Hankeaika on 1.1.2019–31.12.2021.

https://www.metsakeskus.fi/puukerrostalorakentaminen-kasvuun-pirkanmaalla


Artikkeli on osa Markku Laukkasen toimittamaa artikkelisarjaa, jonka tavoitteena on esitellä puualan yrityksiä ja hankkeita, jotka vahvistavat yritysten monialaista osaamista ja kilpailukykyä muuttuvassa toimintaympäristössä. Artikkelit ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit jaetaan Puuinfon uutiskirjeinä ja ne julkaistaan puuinfo.fi- internetpalveluissa.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoitettu Metsäkeskuksen Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla -hankkeesta.