23.10.2020

Student flats Virkakatu 8

Virkakadun opiskelija-asuntolan peruskorjauksen tavoitteena oli rakennuksen ilmeen muuttaminen ja energiankulutuksen vähentäminen. Rakennuksen toivottiin viestittävän energiatehokkuudesta ja ekologisuudesta.

Suunnittelun tavoitteena oli pe­ruskorjata 1980-luvun alun kak­sikerroksinen pienkerrostalo passiivitalotasoiseksi opiskeli­ja-asunnoksi TES-elementtijär­jestelmää (Timber-based Element System) hyödyntämällä.

Architecture en bois

Energiatehokkuuden parantamiseksi raken­nuksen muotoa yksinkertaistettiin porras­huoneiden sisäänvetojen kohdilla. Rakennus verhottiin kolmelta sivulta mustalla, aal­tomaisella kuitusementtilevyllä. Pääjulkisivu ja parvekkeet saivat värikkään ilmeen. Par­vekkeet toteutettiin sisäänvedettynä mus­tasta ulkokuoresta ja julkisivu täydennet­tiin porrashuoneiden sisäänkäyntikatoksilla.

Asuntoihin tehtiin täydellinen peruskor­jaus. Keittiöt uusittiin tupakeittiöiksi ja jo­kaiseen asuntoon tehtiin sauna. Makuuhuo­neita muutettiin lapsiperheiden tarpeisiin sopiviksi.

Rakennustekniset muutokset

Betonirunkoisessa rakennuksessa on kanta­vat pääty- ja väliseinät. Lattian betonilaatta purettiin, jolloin voitin varmistaa alapohjan kosteustekninen toiminta, lämmöneristys sekä tiiviys. Toimenpide hyödytti myös ta­loteknisten järjestelmien uusimista.

Vesikaton uusimiseen päädyttiin, koska yläpohjan ontelon tiukka mitoitus ei salli­nut lämmöneristeen lisäämistä. Uudella ra­kenteella voitiin varmistua yläpohjan tiiviy­destä, lämmöneristävyydestä ja rakenteiden tuulettumisesta. Vanhat parvekkeet purettiin ja korvattiin suuremmilla parvekkeilla. Par­vekesivun räystäällä ja sivupielillä estetään sisätilojen liikalämpeneminen

TES -elementtirakenne

Ulkoseinien tiililaattapintainen ulkokuorielementti ja sen alla oleva mineraalivillakerros päätettiin purkaa. Ennen puurun­koisten TES-elementtien asentamista sisäkuoren ulkopintaan asennettiin 50 millimetrin paksuinen tasauseristekerros tasoit­tamaan betonielementtipintojen epätasaisuutta.

Elementtien valmistamista varten kohde mitattiin ulko- ja si­säpuolelta. Mittauksessa huomattiin betonielementtien asen­nuksessa tapahtuneet poikkeamat: Uusien puuelementtien ja aukkojen mitoitukseen jouduttiin varaamaan reilut sovitusvarat.

Julkisivulevyt asennettiin työmaalla. TES-elementtien pak­suuden vuoksi sokkelia levennettiin koko rakennuksen ympä­rillä. Samalla voitiin rakentaa kunnollinen salaojitus ja muotoilla ulkopuolen maanpinta asianmukaiseksi.

Talotekniikka ja energiatehokkuus

Opiskelija-asuntola sai myös energiankulutuksen ja rakentei­den seurantajärjestelmän. TES-elementteihin asennettiin nel­jälle julkisivulle antureita, jotka mittaavat jatkuvasti elementin rakennusfysikaalista toimintaa. Tieto on tutkimushankkeen ja kiinteistönhaltijan hyödynnettävissä.

Asuntoihin toteutettiin huoneistokohtainen ilmanvaihto. Ra­kennus täyttää energiatehokkuudeltaan VTT:n asettaman pas­siivitalomääritelmän kriteerit.

Kohde on yksi kansainvälisen E2ReBuild -hankkeen seitsemästä eurooppalaisesta demokohteesta. Hanketta on rahoittanut Euroopan Unionin Seventh Framework Programme.

Le projet en bref

Student flats Virkakatu 8

  • Emplacement | Oulu
  • Emploi | Residential building
  • Maître d’ouvrage/Client | Pohjois-Suomen Opiskelija-asuntosäätiö PSOAS
  • Conception architecturale | Architects m3
  • Conception structural | Insinööritoimisto Putkonen Oy
  • Pääurakoitsija | NCC Rakennus Oy Pohjois-Suomi
  • Photos | Jaakko Kallio-Koski
  • Texte | Kari Nykänen