20.7.2022

Hankesuunnitelman keskeiset kohdat

Palomääräykset

Selvitä palomääräykset. Puurakennuksessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota seuraaviin paloteknisiin seikkoihin jo hankesuunnitteluvaiheessa:

  • Rakennuksen paloluokka (mikä on mahdollinen puurakennukselle)
  • Toiminnallisen palomitoituksen mahdollisuudet
  • Tarvikeluokkavaatimukset (lämmöneristeet, suojaverhous, runko jne.)
  • Pintaluokkavaatimukset (korostuu erityisesti näkyvien puupintojen osalla)
  • Suojaverhousvaatimukset
  • Kantavuus- ja osastoivuusvaatimukset
  • Palokatkojen tarpeellisuus ja toteutusmenetelmät
  • Sprinklausluokat ja toteutustavat

Aseta realistiset tavoitteet puun käytölle.

Varaudu tapauskohtaiseen toiminnalliseen palomitoitukseen, jos hanke ei sovellu hyvin taulukkomitoituksella tehtäväksi.

Tilatarpeet, toiminnat, joustavuus ym. ominaisuudet mm. ääneneristys ja akustiikka

Aseta vaatimukset rakennusjärjestelmille ja rakenteille. Huomaa, että erilaisten tilojen osalla tämä voi johtaa eri tekniikoiden yhdistelyyn. Esim. suuret tilat voivat vaatia erilaisen ja jopa erillisen runkorakenteen. Ota huomioon puurakenteilla luontevasti saavutettavat välipohjien jännemitat.

Aseta vaatimukset tilojen väliselle ääneneristävyydelle (koskee erityisesti kokoontumisrakennuksia). Ota huomioon puurakenteilla luontevasti saavutettava ääneneristävyyden taso.

Ota huomioon rakennuksen jäykistyksen periaatteet (koskee erityisesti korkeita rakennuksia).

Aikataulu

Varaa hankkeelle riittävä suunnitteluaika. Puurakennus tulee suunnitella täysin valmiiksi ennen toteutuksen aloitusta. Myös toteutuksen suunnittelu on tärkeä.

Mikäli hanke halutaan toteuttaa normaalia nopeammassa aikataulussa, se ohjaa tarjoajiksi sellaisia toteuttajia, joiden tuotantotapa mahdollistaa nopean toteutuksen.

Mahdollinen siirreltävyys

Mikäli rakennus on tarkoitus siirtää myöhemmin tai se on esim. tilapäinen väistötila, tämä vaikuttaa tuotantotavan ja perustusratkaisujen valintaan.

Osaamiskartoitus

Määritä hankeosapuolilta tarvittava erityinen osaaminen, myös omassa organisaatiossasi.

Kirjaa tarvittava osaaminen hankintakriteereihin. Vaadi referenssejä harkitusti.

Varaudu tarvittaessa osapuolten täydennyskoulutukseen.

Määritä hankeosapuolilta tarvittava erityinen osaaminen, myös omassa organisaatiossasi.

Kirjaa tarvittava osaaminen hankintakriteereihin. Vaadi referenssejä harkitusti.

Varaudu tarvittaessa osapuolten täydennyskoulutukseen.

Selvitä, että valitulla konseptilla on riittävät kilpailuttamismahdollisuudet. Vaihtoehtoisesti varaudu neuvottelu-urakkaan.

Varmista toimitusvarmuus.

Määritä valmistajilta edellytettävät tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisen periaatteet, mikäli tuotteet eivät kuuluu harmonisoitujen eurooppalaisten tuotestandardien piiriin (hEN).

Ylläpito

Määritä rakenteiden käyttöluokat.

Kirjaa puupintojen huolto/uudelleenkäsittelyjen tavoitteet käytön aikana.