12.10.2022

Puurunkoisten toteutusvaihtoehtojen vertailu  

Puurunkoisten toteutusvaihtoehtojen vertailu ei sellaisenaan eroa muusta tarjouksien vertailusta. On ensisijaisen tärkeää, että vertailua laadittaessa vertaillaan tarjouksia keskenään vastaavin perustein. Yleensä onkin oleellista, että hinnan lisäksi vertaillaan laadullisia ominaisuuksia hankintailmoituksessa määritellyllä tavalla. Tärkein vertailtava seikka on suunnitteluratkaisun laatu. Lisäksi voidaan verrata monia muita tässä oppaassa käsiteltyjä ominaisuuksia, kuten hiilikäden- tai jalanjälkeä, tai vaikkapa rakennusaikaa. Tämä on tyypillinen kilpailutustapa erilaisissa SR-mallisissa urakkamuodoissa. 

Hankinta on voitu jakaa myös osiin. Tätä ei tule sekoittaa kiellettyyn hankinnan pilkkomiseen, jonka tarkoituksena on pyrkimys välttää kilpailutusvelvoite. Puurunkoisten vaihtoehtojen vertailussa keskeistä on yhteismitallisten tarjousten saaminen, ja vertailun mahdollistamiseksi korostuvat markkinavuoropuheluiden ja tarjousaineiston rooli. Keskeisiä asiakirjoja vertailtavuuden varmistamiseksi esimerkiksi rungon tuoteosatoimituksessa ovat urakkaohjelma, urakkarajaliite, urakkarajaliitteen tarkenne, turvallisuusasiakirja ja tilaajan suunnitteluohjeet sekä kohteen suunnitteluaineisto. Osiin jaettaessa suunnittelua tulee tyypillisesti viedä viitesuunnitelmatasoa pidemmälle, jotta voidaan varmistua toimitussisällöstä riittävällä tarkkuudella. Osiin jaettaessa joudutaan käytännössä valitsemaan suunnitteluratkaisut ennen kilpailutuksen toteuttamista, jotta tarjouksia voidaan verrata keskenään ja eri osat ovat yhteensovitettavissa. Osiin jaettaessa on laadullisten mittarien merkitys vähäisempi kuin SR-toteutuksissa, mutta kisaan voidaan silti sisällyttää laadullisia mittareita, kuten referenssejä, suosituksia, mahdollisia toimitusaikoja tai muita tilaajan kannalta oleellisia seikkoja.  

Kolmantena vaihtoehtona ovat erilaiset integroidut toteutusmallit, joissa tilaaja ei käytännössä kilpailuta suunnitteluratkaisua vaan kasaa hankkeeseen kannaltaan parhaan toteutusorganisaation ja kyvykkyyden. Tarjoajan tai tarjoajien vertailussa voidaan hintakomponenttina käyttää palkkioprosenttia. Palkkiota määriteltäessä tulee varmistua, mitä eri urakkamuodoissa ja hankkeissa tarkoitetaan palkkiolla. Esimerkiksi tehdasvalmistuksen ja työmaatoiminnan kulurakenteet poikkeavat merkittävästi keskenään, ja palkkion määrittely tulee tarkistaa huolellisesti, jotta tarjotut palkkioprosentit ovat keskenään vertailukelpoisia. Keskeinen idea integroiduissa malleissa on saada kyvykkäin ja paras tiimi ratkaisemaan tilaajan tarvetta. Tästä johtuen kilpailutuksessa tulisi keskittyä toteuttajien referenssien ja osaamisen todentamiseen. Osaamista voidaan testata erilaisissa pisteytettävissä työpajoissa, ennakkotehtävissä tai muissa vastaavissa tilanteissa, joissa ongelmanratkaisukykyä voidaan testata.