12.10.2022

Hankinnan kohteen määrittely

Puurakennushankkeen määrittely ei sinänsä eroa muiden rakennushankkeiden määrittelystä. Erityispiirteinä hankinnassa tulee huomioida aikataulu, joka voi poiketa tavanomaisesta. Puukohteen suunnittelu varsinkin esivalmistetuissa toteutustavoissa vaatii tarkempaa ennakkosuunnittelua ja näin pidempää suunnitteluaikaa. Vastaavasti rakennusaika voi tyypillisesti olla lyhyempi. Aikataulussa markkinatilanne voi vaikuttaa vapaana olevan kapasiteetin määrään ja ajankohtaan. Hankkeen projektisuunnitelman laadinnassa ja markkinakartoituksissa tuleekin kiinnittää erityistä huomioita näihin erityispiirteisiin.  

Hankintaa kuvatessa tulisi miettiä myös kaupallisia ehtoja, jotta aikanaan saadut tarjoukset olisivat keskenään vertailukelpoisia. Toisaalta kuvauksessa ei kannata määritellä asioita, joita eivät ole tosiasiallisesti merkityksellisiä. Myös tarjoajan innovaatioille kannattaa jättää tilaa, eikä määritellä detaljeja turhan tarkasti. Neuvottelumenettelyissä sisältöä voidaan määritellä esitettyjen alustavien tarjousten ja ehdotusten pohjalta neuvottelujen aikana. 

Käytännössä, jos julkinen rakennuttaja haluaa hankkia puurakennuksen, tulee se määritellä hankinnan kuvauksessa hankkeen pakolliseksi vähimmäisvaatimukseksi. Kuvauksessa voi määritellä teknisten seikkojen lisäksi vaatimuksia tuotantomenetelmälle, esimerkiksi vaatimuksen ympäristöystävällisestä valmistamisesta. Kuvauksessa voi muutenkin huomioida sosiaalisia ja ympäristönäkökulmia laajemmin.  

Puurakentamisen kannalta oleellista onkin, että kuvaus on laadittu niin, että se ei poissulje eri valmistus- ja toteutustapoja, ellei tätä nimenomaisesti haluta. Esimerkiksi palomääräysten tarkan määrittämisen sijaan voi määräysten mukaisen toteutuksen jättää tarjoajan ratkaistavaksi. Monien ratkaisujen vaikutus koko prosessiin, esimerkiksi paloluokka toteutuksessa, ajantasainen kustannustieto ja vaikutukset tuotantotapoihin ovat tyypillisesti paremmin tiedossa toteuttajilla, ja liiallinen määrittely voi johtaa kalliimpiin ratkaisuihin.