20.7.2022

Paloturvallisuus

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta sallii rakennusten paloturvallisuuden osoittamiseen kaksi vaihtoehtoista menettelytapaa. Nämä ovat:

  1. Luokka- ja lukuarvoihin perustuva mitoitus (ns. taulukkomitoitus)
  2. Tapauskohtainen oletettuun palonkehitykseen perustuva toiminnallinen palomitoitus

Rakennukset jaetaan neljään paloluokkaan P0, P1, P2 ja P3. Paloluokkia P1, P2 ja P3 käytetään, kun rakennus suunnitellaan noudattaen palomääräysten paloluokkia ja lukuarvoja (taulukkomitoitus). Paloluokkaa P0 käytetään, kun rakennus suunnitellaan osin tai kokonaan perustuen oletettuun palonkehitykseen, joka kattaa kyseisessä rakennuksessa todennäköisesti esiintyvät palotilanteet (toiminnallinen palomitoitus). Rakennus kuuluu P0-paloluokkaan esimerkiksi silloin, kun poistumisturvallisuus tai rakenteiden palonkestävyys perustuu toiminnalliseen palomitoitukseen. Rakennus ei kuulu P0-paloluokkaan, kun kokonaisuuden kannalta vähäistä poikkeamaa taulukkomitoituksen luokista ja lukuarvoista perustellaan toiminnallisella palomitoituksella. Rakennuksen eri osat voivat kuulua eri paloluokkiin, mikäli palon leviäminen osasta toiseen on estetty palomuurilla.

Luokka- ja lukuarvoihin perustuvaa eli ns. taulukkomitoitusta käytettäessä rakennuksen katsotaan täyttävän paloturvallisuuden kannalta olennaiset vaatimukset, kun rakennus yksityiskohdissaan täyttää asetuksessa annetut luokka- ja lukuarvot.

Puuta voidaan käyttää runkomateriaalilla kaikissa paloluokissa enintään kaksikerroksisia rakennuksissa ja P2-paloluokassa enintään 28 m korkeissa (8 krs) asuin ja työpaikkarakennuksissa ja enintään 14 metriä korkeissa (4 krs) muissa kuin asuin- ja työpaikkakäyttöön tarkoitetuissa rakennuksissa.

Taulukkomitoitusta käytettäessä rakennuksen palokuorma määräytyy P2- ja P3-paloluokissa rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan ja P1-paloluokassa palokuormaryhmän mukaan. Puurungon palokuormaa ei tarvitse erikseen laskea, vaan se on otettu valmiiksi huomioon käyttötarkoituksen ja palokuormaryhmien mukaisissa palokuormissa.

Rakenteille asetetut palonkestovaatimukset ilmaistaan REI-luokkina, jossa R tarkoittaa rakenteen kantavuutta, E tiiviyttä ja I eristävyyttä. Palonkestoaika ilmaistaan numerolla vaatimuksen perässä. Esim. REI 60 tarkoittaa, että rakenteen tulee säilyttää palotilanteessa kantavuutensa, tiiviytensä ja eristävyytensä 60 minuuttia. EI 30 tarkoittaa, että rakenteen tulee säilyttää palotilanteessa tiiviytensä ja eristävyytensä 30 minuuttia.

Erilaisten materiaalien käyttöä rakennuksen ja rakenteiden eri osissa säädellään vaatimustaulukoissa esitetyillä tarvikeluokilla (A, B, C, D, E ja F). Luokka ilmaisee sitä, kuinka materiaali osallistuu paloon. Merkinnän perässä olevat kirjaimet tarkoittava savun tuottoa (s) ja palavien pisaroiden ja osien tuottoa (d). Puulla voidaan yleensä saavuttaa tarvikeluokka D ja palosuojatulla puulla tarvikeluokka B. Tarvikeluokka löytyy aina tuotteen CE-merkinnän mukaisesta suoritustasoilmoituksesta.

HUOM: Palosuojattuja tuotteita käytettäessä tulee aina huolehtia siitä, että tuotetta käytetään sen testauksen mukaisella tavalla. Jos palosuojaaine on testattu umpinaisella pinnalla, se ei välttämättä saa aikaan samaa suojausvaikutusta ritilämäisellä pinnalla.

P2-paluokassa yli kaksikerroksisissa rakennuksissa puurakenteet tulee usein suojaverhota. Suojaverhouksella tarkoitetaan rakennusosan pinnan muodostamaa osaa, joka suojaa alustaansa määrätyn ajan syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta. Suojaverhouksen tarkoituksena on palon kehittymisen rajoittaminen tietyn ajan tapauksissa, joissa rakennusosassa käytetyt tarvikkeet vaaraa aiheuttavasti osallistuvat paloon. Suomessa palomääräysten taulukkomitoituksen mukaisessa suunnittelussa ovat käytössä suojaverhousluokat K2 10 (suojausaika 10 min) ja K2 30 (suojausaika 30 min). Luokkamerkinnän alaindeksi viittaa suojaverhouksen takana olevaan alustaan. Alaindeksi 2 tarkoittaa, että kyseistä suojaverhousta voidaan käyttää kaikilla alustoilla riippumatta alustan tyypistä ja tiheydestä. Suojaverhousluokan lisäksi määräyksissä asetetaan vaatimuksia suojaverhouksessa käytettävien rakennustarvikkeiden luokalle.

Palomääräykset mahdollistavat puupintojen näkyviin jättämisen myös tapauksissa, joissa sisäpintoihin vaaditaan suojaverhous. Enintään 2-kerroksisessa P2-paloluokan rakennuksessa sisäpuoliset suojaverhoukset voidaan jättää pois, kun käytetään vähintään B-s1, d0-luokan lämmöneristeitä.

Yli 2-kerroksisessa P2-paloluokan rakennuksessa suojaverhoamatonta pintaa (puupintaa) saa olla seuraavasti:

  • ei kantavat väliseinät
  • ≤ 20 %, kun palo-osaston rakennusosat R 60 ja EI 60
  • > 20 % ≤ 80 %, kun palo-osaston rakennusosat R 90 ja EI 90
  • > 80 %, kun palo-osaston rakennusosat R 120 ja EI 120

Yli 2-kerroksiset puurunkoiset rakennukset tulee Suomessa varustaa aina automaattisella sammutusjärjestelmällä. Myös 1- ja 2-kerroksissa rakennuksissa voi olla perusteltua käyttää automaattista sammutusjärjestelmää. Automaattisen sammutusjärjestelmän avulla rakennuksen henkilömäärissä, palo-osastojen koossa, pintaluokkavaatimuksissa jne. voidaan sallia joitain lievennyksiä. Tämä ei kuitenkaan koske P2-paloluokan yli 2-kerroksisia asuin ja työpaikkarakennuksia.

Tapauskohtaista toiminnallista palomitoitusta voidaan käyttää aina vaikka rakennus olisi mahdollista toteuttaa myös taulukkomitoitukseen perustuen. Sen käyttö ilmaistaan paloluokalla P0. Tätä voidaan täsmentää antamalla vastaavaa tavoitteellista turvallisuustasoa taulukkomitoituksen puolella ilmaiseva täsmennys, esimerkiksi P0(P2).

Menetelmää käytettäessä paloturvallisuusvaatimusten katsotaan täyttyvän, mikäli raken-nus suunnitellaan perustuen oletettuun palonkehitykseen, joka kattaa kyseisessä rakennuksessa todennäköisesti esiintyvät tilanteet. Vaatimusten täyttyminen todennetaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon rakennuksen ominaisuudet ja käyttö.

Toiminnallisessa palomitoituksessa käytetään menetelmiä, joiden kelpoisuus on osoitettu. Eurooppalaisten (EN) ja kansainvälisten (ISO) standardien mukaisten koe- ja laskentamenetelmien voidaan olettaa täyttävän kelpoisuusvaatimukset, mikäli sovellus on kyseessä olevan menetelmän pätevyysalueella. Suunnittelun perusteet, käytetyt suunnittelumallit ja saadut tulokset on esitettävä rakennuslupamenettelyn yhteydessä.

P0-paloluokassa (toiminnallinen palomitoitus) palokuorma tulee aina määrittää kohdekohtaisesti.