14.10.2022

Kustannusten muodostuminen

Hankinnan tavan vaikutus kokonaiskustannuksiin

Kustannusten muodostumisessa toteutus- ja hankintamallin valinta on kriittinen seikka. Osaamisen saaminen osaksi valmistelua riittävän aikaisessa vaiheessa on oleellista. Tulee huomioida, että tärkeää ei ole vain suunnitteluratkaisun hinnoittelu vaan osaaminen eri vaihtoehtojen vertailuun. Tilaajan kannattaa hyödyntää markkinavuoropuheluita ja muita keskustelutilaisuuksia kustannustiedon kasvattamiseen.  

Kustannuksia määriteltäessä tulee huomioida, että puurakennuksen rakenneratkaisut ja toteutustapa poikkeavat yleensä tyypillisestä paikallarakentamisesta. Teollinen valmistus ja puutuotteiden ominaisuudet johtavat erilaiseen toteutustapaan. On siis harvoin järkevää hinnoitella eri materiaaleilla tai toteutustavoilla samaa viitesuunnitelmaa. Toteutustapojen aidossa hintavertailussa tulee huomioida vertailtavien teknologioiden edut. Samalla viitesuunnitelmalla ei voi kilpailuttaa eri runkoratkaisuja, koska niiden mitoitussuhteet sekä toteutustavat ovat erilaisia. Jos halutaan vertailla toteutustapoja tai materiaaleja, tulee tämä erityispiirre huomioida suunniteltaessa hankintaa. 

Kilpailutukseen osallistumisen kustannukset ovat yksi hankkeen oleellinen kustannus. Rakennuttajan kannattaa arvioida paljonko kisaohjelmaan osallistuminen maksaa, ja arvioida potentiaalisesti saatavien tarjousten määrä. Esimerkiksi KVR-tarjousten tekeminen on kallista ja rajaa tarjoajien määrää. Tarjoushalukkuutta voi nostaa maksamalla tarjouksiin osallistumisesta palkkio. Toinen pohdittava seikka ovat yhteistoiminnalliset mallit, ja kolmanneksi toimijoita tai konsultteja voi käyttää hankesuunnitteluvaiheessa ulkopuolisena asiantuntijana ratkaisuja kehitettäessä. 

Tilapohjaisen kustannustiedon taso vaihtelee rakennustyypeittäin puurakentamisessa paljon. Osasta toteutustavoista ei ole olemassa luotettavaa tilapohjaista kustannustietoa. Teolliselle valmistukselle ei ole myöskään päivitettyä nimikkeistöä, jonka pohjalta tehdasvalmistuksen kustannuksia litteroitaisiin systemaattisesti. 

Rakentamisen kustannukset

Hanketasolla kustannusten muodostuminen puurakennushankkeessa voi erota muista hankkeista. Suunnittelu on etupainotteisempaa. Kustannusten muodostuminen poikkeaa pelkästä työmaatyöstä siinä, että kustannuksia syntyy merkittävästi aikaisemmassa vaiheessa tehtaalla. Tämän tulisi johtaa lyhyempään rakennusaikaan työmaalla. Maksuerien mahdollinen aikaistuminen ja rakennusajan lyhentyminen tulee huomioida tuottoa ja rahoituskuluja määriteltäessä.

Puumateriaalin kustannus hankkeen kokonaiskustannuksista on tavallisesti alle 10 %, kun suurin osuus kustannuksista muodostuu yleisesti talotekniikasta. Energiaintensiivisten rakennusmateriaalien hinnat ovat nousseet ja tulevat yhä nousemaan enemmän kuin puutuotteiden hinta.

Tehtaan kiinteät kulut ovat tyypillisesti korkeat, vaikka tuotteiden yksikkökustannukset olisivatkin matalampia. Koska tehtaan käyttöasteella on merkittävä rooli tehtaan kannattavuudessa ja hinnoittelussa, on kriittistä, että tuotannon tilauskanta on pidemmälle ennakoitavissa. Hankintamalleissa tulisikin miettiä, miten tilaaja hyötyy siitä, että toimittajille tarjotaan hankkeista näkymää tavanomaista pidemmälle tulevaisuuteen.  

Kohteen tuotannon aloittamisen ja hankintojen aloittamisen jälkeen mahdollisuus vaikuttaa kustannuksiin on vähäinen, ja tämä tulisi huomioida osana hankkeen prosessia.