12.10.2022

Suunnittelun ja rakentamisen sisältävät toteutusmuodot

Suunnittelun ja rakentamisen sisältäviä toteutusmuotoja ovat talonrakentamisessa käytettävä kokonaisvastuurakentaminen (KVR tai SR) sekä infra-hankkeissa käytettävä suunnittelun ja toteuttamisen sisältävä ST-malli. Joskus näitä kutsutaan myös avaimet käteen -rakentamiseksi. Suunnittelun ja rakentamisen lisäksi malliin voidaan liittää myös pidempi sopimusaika ja elinkaarivastuu. 

KVR-muotoinen toteutus johtaa aina suunnittelun ja rakentamisen integrointiin ja hankkeen toteuttajan osaamisen laajempaan hyödyntämiseen. Tilaaja vastaa hanke- ja/tai luonnossuunnittelusta sekä sisällön ja laajuuden sekä toiminnallisten, teknisten ja muiden ominaisuuksien määrittelystä ja kilpailuttaa tarkemman suunnittelun ja toteutuksen. Tarjoajat laativat kukin omat suunnitelmansa ja tekevät omat tarjouksensa. Tilaaja valitsee suunnitelmien laadun ja hinnan tai vain hinnan perusteella tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisimman. Valittu toteuttaja vastaa tämän jälkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta kokonaisuutena. 

Suunnittelun ja toteutuksen kilpailuttaminen yhdessä mahdollistaa markkinoiden laajemman hyödyntämisen, erilaisten kehitysideoiden ja ratkaisuvaihtoehtojen vertailun sekä toteuttajan tuotanto-osaamisen hyödyntämisen. Lisäksi suunnittelun ja rakentamisen limittäminen lyhentää hankkeiden läpimenoaikaa. Toisaalta mallin haasteena ovat hankinnan kustannukset, kun jokainen tarjoaja joutuu laatimaan omat suunnitelmansa ja tarjouksensa. Tästä syystä näissä tarjouskilpailuissa olisi suositeltavaa maksaa myös tarjouspalkkio, joka osaltaan tekee hankinnasta tarjoajille houkuttelevamman. 

Kokonaisvastuurakentaminen soveltuu tavanomaista vaativampaan asuin-, toimi- ja liiketilarakentamiseen, johon halutaan erilaisia vaihtoehtoja ja joissa tarvitaan myös rakennusurakoitsijan osaamista. Puurakentamisessa malli mahdollistaa paremmin esim. erilaisten teknisten ratkaisujen käytön ja näihin erikoistuneiden suunnittelijoiden osaamisen hyödyntämisen. 

KVR-rakentamista voi myös varioida laatu- tai suunnittelukilpailun suuntaan. Laatukilpailun voi toteuttaa ranskalaisena urakkana, jossa kilpaillaan kiinteähintaisista ratkaisuista. Toisaalta hankinta voi perustua myös tarjouskilpailun aikana jalostettaviin suunnitelmiin. KVR-hankkeen voi toteuttaa myös elinkaarimallina.