20.7.2022

Toteutusmuodon valinta

Toteutuksen osalla puurakentamisessa voidaan käyttää hyväksi kaikkia käytössä olevia urakkamuotoja.

Puurakentamisessa runsaasta materiaali-, runkojärjestelmä- ja tuotantotapavaihtoehtotarjonnasta johtuen puurakennushankkeissa päädytään melko usein KVR-kilpailuun tai neuvottelu-urakkaan. Tämä johtuu siitä, että materiaalin, runkojärjestelmän tai tuotantotavan valitseminen varhaisessa suunnitteluvaiheessa rajaa huomattavasti vaihtoehtoisten tarjoajien määrää.

Tilaajan on hyvä varmistaa, että myös urakkatarjousten laatijoilla on oikeat ja riittävät tiedot tarjottavan kokonaisuuden vaatimuksista.

Markkinavuoropuhelu ennen tarjouspyynnön julkaisemista on suositeltava etenkin hankkeissa, joiden toteuttamisesta ei ole aikaisempaa laajaa kokemusta. Tällöin osapuolet voivat keskustella kohteelle asetettavista vaatimuksista ja niiden toteutettavuudesta. Tavoitteena on, että sekä tarjouspyyntö, että tarjoukset perustuvat samaan käsitykseen hankkeesta.

KVR-kilpailut ovat monessa tapauksessa suositeltavia.

Eräitä urakkamuotoja ja niiden käytön perusteita puuhankkeissa

ToteutusmuotoSoveltuu erityisestiHuomattavaa
KokonaisurakkaHankkeisiin, jotka toteutetaan perinteisin menetelmin esim. paikalla rakentaen.
Hankkeisiin, joissa puuosatoimitus, esim. rankarakenteiset ulkoseinien tasoelementit, voidaan kilpailuttaa ja aliurakoida useamman tarjoajan kesken.
Perinteisessä kokonaisurakkakilpailutuksessa tilaajalla voi olla hintariski. Mikäli tarjoajat eivät tunne tarjottavaa puurakennejärjestelmää, sen toimittajia, aliurakoitsijoita ja kustannusrakennetta, nämä voivat hinnoitella mahdollisen hintariskin tarjoukseensa. Tällöin on suositeltavaa tehdä puuosatoimituksesta tilaajan erillishankinta (jaettu urakka).
Jaettu urakkaHankkeisiin, joissa puuosatoimitus sen laajuuden, rajallisen tarjoajien määrän tms. syyn vuoksi kannattaa kilpailuttaa tilaajan erillishankintana.Mikäli on syytä olettaa, että puisten rakennusosien osuus kustannuksista arvioidaan normaalissa tarjousprosessissa liian korkeaksi, tilaaja voi kilpailuttaa ne suoraan valmistajilta tilaajan erillishankintana.
KVR -urakkaHankkeisiin, joissa halutaan mahdollistaa erilaisten rakennejärjestelmien välinen kilpailu.
Hankkeisiin, joissa halutaan kilpailla laadulla annetussa kustannusraamissa ja joissa halutaan varmistaa hankkeen suoraviivainen toteutus.
Hankkeisiin, joissa suunnittelun ja toteutuksen yhteistoiminta jo hankkeen varhaisessa vaiheessa katsotaan hyödylliseksi.
Puurakentamisessa on paljon materiaali-, runkojärjestelmä- ja tuotantotapavaihtoehtoja, joista jonkin valitseminen varhaisessa suunnitteluvaiheessa rajaa huomattavasti vaihtoehtoisten tarjoajien määrää. KVR-kilpailutus mahdollistaa eri materiaali-, runkojärjestelmä- ja tuotantotapavaihtoehtojen tasapuolisen kilpailun.
Puurakentamisessa toteuttajien mukaan ottaminen suunnitteluprosessiin on usein järkevää. Tällä varmistetaan, että suunniteltava kokonaisuus on toteutuskelpoinen ja että sille on toteuttaja.
Neuvottelu-urakkaHankkeisiin, joiden toteuttamiseen on vain rajallinen määrä tarjoajia ja joissa perinteinen tarjouspyyntöprosessi ei siksi ole järkevä.Puurakentamisessa on paljon materiaali-, runkojärjestelmä- ja tuotantotapavaihtoehtoja, joista jonkin valitseminen varhaisessa suunnitteluvaiheessa rajaa huomattavasti vaihtoehtoisten tarjoajien määrää. Kun tällainen valinta halutaan tehdä ja käyttää vain tiettyä materiaali-, runkojärjestelmä- tai tuotantotapavaihtoehtoa, neuvottelu-urakka on usein järkevä vaihtoehto.
ElinkaarimalliHankkeisiin, joissa toteuttajan halutaan sitoutuvan vahvasti käyttöturvallisen (esim. sisäilmakysymykset) ja elinkaariedullisen kokonaisuuden toteutukseen.Määritä lunastusarvon ohella myös lunastuskunto.
Aseta käyttöikä siten, etteivät suuret peruskorjaukset ala heti lunastuksen jälkeen.
AllianssimalliHankkeisiin, joissa halutaan edistää uusien kokonaisedullisten ratkaisujen ja toimintatapojen kehittämistä.