12.10.2022

Erimateriaalisten runkoratkaisujen vertailu

Eri materiaalien runkoratkaisujen vertailuun pätevät samat lainalaisuudet kuin puuvaihtoehtojen keskinäisessä vertailussa. Keskeistä on kuitenkin tunnistaa, mitä tavoitteita tilaaja on asettanut, ja pisteyttää erilaisin mittarein näiden tavoitteiden toteutumista.  

Eri runkovaihtoehtoja vertailtaessa on huomioitava, että samalla viitesuunnitelmalla on hyvin harvoin järkevää toteuttaa eri materiaaleista yhtä tehokasta ratkaisua. Käytännössä viitesuunnitelma suosii aina jotain rakentamisen tapaa tai materiaalia. Tästä syystä, jos kisassa halutaan vertailla erimateriaalisia runkovaihtoehtoja, tulee niistä käytännössä teettää omat suunnitelmavaihtoehdot. Tämä ohjaa hankintaa tiettyihin hankintatapoihin.  

Eri runkomateriaaleja vertailtaessa tulee kiinnittää huomiota myös eri tilaajan tavoitteisiin ja niiden määrittelyihin. Myös muut määritykset kuin runkomateriaali voivat oleellisesti vaikuttaa materiaalien valintaan epäsuorasti. Esimerkiksi tietyt talotekniset järjestelmävalinnat voivat ohjata erilaisiin toteutustapoihin. Tästä syystä tilaajan tulisikin määrittää vain ne seikat, jotka aidosti vaikuttavat tilaajan tavoitteisiin. Näiden epäsuorien vaikutusten hahmottamisessa avainasemassa on laadukkaasti toteutettu markkinavuoropuhelu.  

Myös liiallisten kriteerien asettaminen voi ohjata tilaajan kannalta epäedullisempaan ratkaisuun. Esimerkiksi jos aikataulutavoite asetetaan liian tiukaksi ilman erityistä tarvetta voi se johtaa erilaiseen toteutusratkaisuun kuin ilman tiukkaa tavoitetta. Varmuuden vuoksi vaatiminen ei siis automaattisesti lisää laatua tai edistä tilaajan tavoitteita kokonaisuutena.