12.10.2022

Hankinnan valmistelu

Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi edistää puunkäyttöä rakennusmateriaalina edellyttämällä hankintailmoituksen tai tarjouspyynnön sisältämässä hankinnan kohteen kuvauksessa, että rakennushanke toteutetaan käyttäen rakennusmateriaalina puuta. Puun käyttöä rakennusmateriaalina ei tarvitse erikseen perustella julkisina hankintoina toteutettavissa rakennushankkeissa. Uusi hankintalaki mahdollistaa julkiselle hankintayksikölle laajan harkintavallan koskien hankinnassa käytettävän hankintamenettelyn valintaa etenkin silloin, kun kyse on EU-kynnysarvon alittavasta hankinnasta.

Valmisteluvaiheessa luodaan perusteet hankittavalle sisällölle, sekä se, mitä hankittavalla kokonaisuudella tavoitellaan ja mitä tilaajan tavoitteita hankinnalla ylipäänsä täytetään. Kaikki päätökset ja työ, joka tehdään valmisteluvaiheessa, vaikuttavat suoraan koko hankintaprosessiin ja rakennuksen käyttövaiheeseen asti. Valmisteluvaihe on vaikuttavin vaihe koko hankintaprosessissa, ja tästä syystä valmisteluun tulee panostaa. Valmistelu voi kestää kauan, mutta se on aina tärkeä vaihe, jota ei tule ohittaa. Valmisteluvaihe tulee resursoida oikein, ja valmistelulle tulee varata kohtuullinen aikataulu. Hyvä valmistelu minimoi riskin hankintasopimuksen muuttamisen tarpeesta hankkeen aikana ja vähentää virheitä ja puutteita hankinnan kohteen määrittelyssä. 

Esimerkkejä hankintailmoituksista:

Esimerkkejä markkinavuoropuheluilmoituksesta: