20.7.2022

Osaamisen varmistaminen ja hankeosapuolten valinta

Osaamisen varmistaminen

Osaamisen puute voi olla merkittävä puurakentamisen este. Tämä koskee kaikkia hankeosapuolia ja erityisesti hankkeita, joissa puuta ei aiemmin hankkeen koon, käyttötarkoituksen tai muun syyn vuoksi ole totuttu käyttämään. Se voi tulla esille myös silloin, kun hankeosapuolilla ei ole aikaisempaa kokemusta puurakentamisesta tai sitä on vähän. Osaamisen varmistaminen on keskeistä myös silloin, kun ympäristövaikutusten arviointia halutaan käyttää hankintakriteerinä.

Tilaajan ja tämän edustajan on syytä suhtautua vakavasti osaamisen varmistamiseen. Käytännössä hankkeen onnistumisen edellytykset määräytyvät pitkälle osaamisen tason mukaan. Yhden osaamisalueen heikko suoritus voi haitata kohtuuttomasti koko hankkeen läpivientiä. Tilaajan vastuuta hankkeen tarvittavan osaamisen varmistamisessa korostaa, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvä on aina viime kädessä vastuussa hankkeesta.

Osapuolille asetettavat vaatimukset

Palkattavilta konsulteilta voidaan vaatia maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämien pätevyyksien lisäksi näyttöä aikaisemmasta vastaavasta osaamisesta tai vaihtoehtoisesti suunnitelmaa osaamisen varmistamisesta.

Yleisin tapa on edellyttää referenssejä vastaavista kohteista, mutta aina se ei ole suositeltavaa. Koska hankkeita on toteutettu vasta vähän, tämä saattaa rajata mahdollisten tarjoajien määrän tilaajan kannalta haitallisen pieneksi.

Referenssien sijaan voidaan määritellä ne keskeiset osaamisalueet, joilla konsulttien uskotaan suoriutuvat tulevasta tehtävästä. Tämän osoittaakseen tarjoajat voivat osoittaa referensseiksi myös muun käyttötarkoituksisia rakennuksia kuin tilattava kohde.

Osaamisen kriteerit ja referenssivaatimukset on suositeltavaa kirjata selkeästi kilpailuasiakirjoihin.

Hankeosapuolten keskeiset puuosaamisalueet

Rakennuttajakonsultti tuntee:

 • Puurakennusjärjestelmät ja niiden toimittajat
 • Palomääräykset
 • Muiden konsulttien osaamistarpeet

Arkkitehti tuntee ja osaa soveltaa käytäntöön:

 • Puurakennusjärjestelmät ja niiden optimoidun käytön suhteessa tila- ja joustavuustavoitteisiin
 • Palomääräykset
 • Rakenteiden tilavaraukset
 • Vaakarakenteiden jännemitat
 • Rakennuksen jäykistyksen periaatteet
 • Liitosten periaatteet (näkyvät ja ei-näkyvät liitoselimet)
 • Aukotuksen mahdolliset rajoitteet
 • Rakennetyypit sekä niiden lujuus-, palo-, ääni- sekä lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan periaatteet
 • LVIS-tekniikan reititysmahdollisuudet sekä vaadittavat tilavaraukset
 • Kun esivalmistusta, lisäksi
  • Valmistuksen enimmäismitat ja muut mahdolliset rajoitteet
  • Kuljetuksen enimmäismitat
  • Painon ja nostojen aiheuttamat rajoitteet
  • Mahdollinen modulaarisuus ja sarjavalmistustavoitteet

Rakennesuunnittelija osaa:

 • Palomääräykset
 • Kosteusteknisen käyttäytymisen (muodonmuutokset yms.)
 • Puurakenteiden mekaanisen toiminnan murtoraja-, käyttöraja- ja onnettomuustilassa
 • Rakennetyyppien ja näiden liittymädetaljien lujuus-, palo-, ääni- sekä lämpö- ja kosteusteknisen suunnittelun
 • Puurakenteiden ja koko rakennuksen stabiliteetin suunnittelun
 • Puurakenteiden voimaliitosten suunnittelun
 • Välipohjan värähtelysuunnittelun
 • Jatkuvan sortuman estämisen menetelmät ja näiden suunnittelun
 • Puurakenteisten elementtien suunnittelun
 • Kosteudenhallinnan suunnittelun
 • Puurakentamisen toleranssit
 • Nosto- ja tukemismenetelmät

Rakennesuunnittelija tuntee:

 • LVIS-tekniikan reititysmahdollisuudet sekä vaadittavat tilavaraukset
 • Äänitekniikan toteuttamisen asettamat vaatimukset

LVIS suunnittelija osaa:

 • Palomääräykset
 • LVIS-tekniikan reititysmahdollisuudet

LVIS suunnittelija tuntee:

 • Puurakennusjärjestelmät
 • Esivalmisteluissa kohteissa esivalmistuksen reunaehdot

Urakoitsija osaa:

 • Tulkita puurakenteiden rakennepiirustuksia
 • Osaa puurakennustyömaan prosessin
 • Kosteudenhallinnan toteuttamisen
 • Mittatarkkuus- ja laatuvaatimukset
 • Puurakenteiden suojausmenetelmät (kuljetus- ja kosteussuojaus)
 • Nosto- ja tukemismenetelmät
 • Vaatimustenmukaisuuden osoittamisen menetelmät ja huolehtia tästä tapauskohtaisesti

Urakoitsija tuntee:

 • Puurakennusjärjestelmät
 • Rakennetyypit
 • Voimaliitostyypit

Puuosatoimittaja osaa:

 • Riittävästi puurakenteiden insinööriteknistä suunnittelua
 • Mittatarkkuus- ja laatuvaatimukset
 • Vaatimustenmukaisuuden osoittamisen menetelmät ja huolehtia tästä tapauskohtaisesti
 • Ohjeistaa päärakennesuunnittelijaa tuotteeseen liittyvissä teknisissä asioissa
 • Kosteudenhallinnan toteuttamisen

Valvoja osaa:

 • Kosteudenhallinnan erityispiirteet
 • Mittatarkkuus- ja laatuvaatimukset

Valvoja tuntee:

 • Puurakennusjärjestelmät
 • Rakennetyypit
 • Konsulttien osaamistarpeet

Tehtäväjako

Puurakennushankkeen hankeosapuolet ja tehtäväjako ovat samat kuin muussakin rakentamisessa.

Puurakentamiseen ei tarvita erillisiä puuasiantuntijoita, mutta on suositeltavaa varmistaa, että hankeosapuolilla on riittävä puurakentamisen osaaminen.

Myös vaaditut suunnittelija- yms. pätevyydet ovat samat lukuun ottamatta rakennesuunnittelijoita, joilla tulee olla vaaditun tason puurakenteiden suunnittelijapätevyys.

Suositeltavaa on, että koko suunnittelutiimi muodostetaan heti hankkeen alussa ja suunnitteluun varataan riittävästi aika siten, että koko suunnittelu ml. toteutuksen suunnittelu voidaan tehdä valmiiksi ennen rakentamisen käynnistämistä.

Mikäli hankkeesta järjestetään suunnittelukilpailu tai sellainen tarjouskilpailu, johon liittyy myös kohteen suunnittelu, on suositeltavaa, että kilpailutöissä esitetään talon arkkitehtuurin, tilojen ja niiden käytön sekä mahdollisten muuntojoustavuustavoitteiden lisäksi

 • rakennuksen valitun puurakennevaihtoehdon periaate,
 • rakennuksen jäykistyksen periaate,
 • rakenneratkaisut ja liitosperiaatteet,
 • talotekniikan linjaukset ja tilavaraukset.

Tämä ohjaa siihen, että hanketta varten on heti sen alussa muodostettava siihen tarvittava suunnitteluryhmä.