12.10.2022

Rakennushankkeen elinkaaritalous

Perinteisesti rakentamisessa vertaillaan investointikustannuksia ja käytönaikaisia kustannuksia koko elinkaaren ajalta. Elinkaaren aikaiset kustannukset voivat olla moninkertaiset verrattuna rakentamisen aikaisiin kustannuksiin, joten faktoihin perustuva elinkaaritarkastelu on kriittisen tärkeä osa hankkeen suunnittelua ja tavoitteiden asetantaa. Investointikustannuksen pienentämisen eli säästämisen ei saisi johtaa osaoptimointiin ja elinkaarikustannuksen kasvamiseen. Oikea tasapaino tulee hakea hankekohtaisesti. Eri hankemuodoissa vaikutusmahdollisuudet elinkaariratkaisuihin poikkeavat toisistaan. Onkin oleellista asettaa selkeät tavoitteet elinkaaritaloudelle, jotta kilpailutetaan oikeita ratkaisuja ja valitaan oikea-aikaiset vaikutustoimet eri hankemuodoissa.  

Elinkaarenaikaisia kustannuksia tarkasteltaessa tulee huomioida myös se, että valinnat eivät ole pelkästään kustannusten optimointia vaan suuressa määrin riskien hallintaa. Esimerkiksi investoimalla energiatehokkuuteen vähennetään riskiä energian hinnan muutoksista pitkällä aikavälillä.  

Osana elinkaaritarkastelua on myös rakennettavan kohteen käyttötarve sen elinkaaren aikana. Erilaiset muuntojoustavuusratkaisut, tilojen laajentamisen tai osittaisen purkamisen mahdollisuus ja siirrettävyys voivat olla merkittäviä huomioitavia seikkoja, jos elinkaaren aikana on oletettavissa käyttötarpeen muutoksia.

Puurakennuksen elinkaaritaloudessa tulee huomioida vastaavia asioita kuin muussakin rakentamisessa. Yksi keskeinen päätös on rakennuksen suunniteltu käyttöikä. Puurakennuksen voi suunnitella 50 vuotta pidemmällä käyttöiällä. Käyttöluokissa 1 ja 2 voidaan puurakennuksen käyttöikä kasvattaa sataan vuoteen, kun pidemmän käyttöiän vaatimukset täyttyvät. Tällöin tulee huomioida, että muutokset suunnitteluratkaisuissa voivat olla merkittäviä. 

Puurakentaminen itsessään mahdollistaa elinkaaren osalta helposti päivitettävän kokonaisuuden, kunhan kohde on hyvin suunniteltu. Kevyinä ja helposti irrotettavina rakenteina esimerkiksi pystyhormien talotekniikan vaihtaminen on merkittävästi helpompaa kuin valetuista rakenteista. 

Erityishuomioina puukohteiden elinkaaritarkasteluissa ovat julkisivut. Puisten julkisivujen huolto-ohjelma tulee suunnitella etukäteen ja vertailla julkisivun hoidon hintaa koko elinkaaren ajalta. Huoltoväli voi olla useilla puutuotteilla lyhyempi kuin muissa ratkaisuissa, mutta huoltotoimenpide on merkittävästi edullisempi toteuttaa kuin raskaampia julkisivuremontteja vaativissa ratkaisuissa. Julkisivun elinkaarikustannuksen edullisuus tai kalleus ei ole osoitettavissa yleisellä tasolla, vaan se tulee aina tarkastella hankkeessa. 

Kiertotalouden vaatimukset tulevat kasvamaan tulevaisuudessa. Tästä voi tulla merkittäviä vaatimuksia suunnittelun sisällöille, ja ajantasaiset kiertotalousvaatimukset tulee tarkistaa hankkeeseen ryhdyttäessä.