18.6.2020

Puurakentaminen ja kestävä kehitys

Mitä on kestävä kehitys?

”Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.”

Kestävän kehityksen määritelmä perustuu Rion kestävän kehityksen huippukokoukseen vuonna 1992. Kokouksen tavoitteita toteuttamaan asetettiin Suomessa laajapohjainen kestävän kehityksen toimikunta seuraavana vuonna. Valtioneuvosto hyväksyi vuonna 2006 kansallisen kestävän kehityksen strategian ” Kohti kestäviä valintoja. kansallisesti ja globaalisti kestävä Suomi”. Se on jatkoa vuonna 1998 hyväksytylle kestävän kehityksen ohjelmalle.

Kestävyyden neljä ulottuvuutta

Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta ovat ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.

Ekologinen kestävyys tarkoittaa ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttamista pitkällä aikavälillä luonnon kestokykyyn. Se sisältää mm. varovaisuusperiaatteen noudattamisen, haittojen synnyn ennalta estämisen ja haittojen torjumisen niiden syntylähteillä sekä aiheuttaja maksaa -periaatteen. Ympäristöpolitiikan suuria haasteita ovat:

  • Ilmastonmuutoksen hidastaminen turvalliselle tasolle
  • Biologisen monimuotoisuuden turvaaminen
  • Luonnonvarojen kestävä käyttö 

Kestävä kehitys korostaa ekotehokkuutta niin uusiutumattomien kuin uusiutuvien luonnonvarojen käytössä. 

Taloudellinen kestävyys on sisällöltään ja laadultaan tasapainoista kasvua, joka ei perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen.

Sosiaalisessa kestävyydessä keskeisenä kysymyksenä on taata, että hyvinvoinnin edellytykset siirtyvät sukupolvelta toiselle.

Kulttuuriseen kestävyyteen vaikutetaan vaalimalla vähemmistökulttuurien identiteettiä, suomalaisen taiteen eri lajien elinvoimaisuutta sekä kulttuurin alueellisia ominaispiirteitä, kuten kansanperinnettä, maisemaa ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja asuinympäristöjä.

Katso myös: