12.10.2022

Käsitteet ja lyhenteet

Elinkaariajattelu. Elinkaariajattelun perusperiaatteena on, että kohteen aiheuttamat ympäristövaikutukset tarkastellaan kokonaisuudessaan koko elinkaaren ajalta.  

Hiilijalanjälki tarkoittaa jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy ja pääsee ilmaan. Tuotteen hiilijalanjälki ilmoitetaan painoyksikkönä tuotteesta tavallisimmin käytettyä mittayksikköä kohden. 

Hiilikädenjälki tarkoittaa hyötyä, jonka tuote tai palvelu aiheuttaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Termi ei kuitenkaan ole standardoitu, joten hiilikädenjäljellä voidaan tarkoittaa hieman eri asioita. Se on kuitenkin aina positiivinen tekijä ja puurakentamisessa keskitytään usein hiilen pitkäaikaiseen varastointiin. 

Hiilineutraali. Hiilineutraalius tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan korkeintaan sen verran kuin niitä voidaan sitoa ilmakehästä hiilinieluun. 

Hiilinielu on ekosysteemi tai sen osa, joka pystyy vastaanottamaan ja sitomaan hiilidioksidia ilmakehästä  

Hiilivarasto. Hiilivarastolla tarkoitetaan varastoitunutta hiiltä, joka ei ole ilmakehässä. 

Insinööripuutuote. Insinööripuutuotteella tarkoitetaan puusta valmistettuja rakenteellisia komponentteja. Tyypillisimpiä Suomessa käytettyjä tuotteita ovat hirsi, CLT, LVL ja liimapuu. 

Kiertotalous. Kiertotaloudella tarkoitetaan sellaista tuotanto- ja kulutusmallia, jossa olemassa materiaalit ja tuotteet hyödynnetään mahdollisimman pitkälle lainaamalla, vuokraamalla, uudelleen käyttämällä, korjaamalla, kunnostamalla ja kierrättämällä. Näin tuotteiden elinkaari pitenee. 

Käyttöluokka. Rakenteet jaotellaan käyttöluokkiin 1, 2 tai 3. Käyttöluokkajärjestelmä on tarkoitettu pääasiassa lujuusarvojen jaottelua varten ja määritellyissä ympäristöolosuhteissa syntyvän muodonmuutoksen laskemista varten. 

Markkinakartoitus on ennen hankintamenettelyn aloittamista toteutettu markkinatutkimus hankinnan valmistelua varten ja jossa voidaan antaa tietoa toimittajille tulevasta hankinnasta.   

Markkinavuoropuhelu. Markkinavuoropuhelulla tarkoitetaan tilaajan, toimittajien ja loppukäyttäjien käymää vuoropuhelua ennen hankintaprosessia, hankinnan aikana ja hankinnan jälkeen. 

Muuntojoustavuus. Muuntojoustavuus tarkoittaa rakennuksen tai sen osan mukautumiskykyä erilaisiin käyttötilanteisiin ja olosuhteisiin. 

Paloluokka. Rakennus jaetaan sen ominaisuuksien mukaan paloluokkaan P0, P1,P2 tai P3.  

Pk-yritys. Pienet ja keskisuuret yritykset (PK-yritykset) määritellään yrityksiksi, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa ja ne katsotaan riippumattomiksi yrityksiksi tilastokeskuksen määritelmän mukaan.  

Puurakennus. Yleisimmin käytetty määritelmä puurakennukselle on Tilastokeskuksen määritelmä rakennusaineesta: ”Rakennusaineella tarkoitetaan sitä ainetta, josta rakennuksen kantavat pystyrakenteet on pääosin tehty.” Tällä määritelmällä puurunkoiset rakennukset tilastoidaan.  Jokaisessa puurakennushankkeessa tuleekin määrittää, tarkoitetaanko hankkeessa tilastokeskuksen määritelmän mukaista puurakennusta vai jotain muuta. Määritelmää tehtäessä tulee kiinnittää huomioita siihen, mitä hankkeessa tavoitellaan, ja laatia tämän pohjalta tarkoituksenmukainen määritys kohteesta. 

Puutuoteteollisuus. Puutuoteteollisuus koostuu useista puuta jalostavista alatoimialoista, joita voidaan jaotella jalostusasteen tai loppukäytön perusteella. Tilastokeskuksen toimialaluokituksen (TOL 2008) nimikkeistössä puutuoteteollisuus kuuluu luokkaan 16.  

Viitesuunnitelma on suunnitelma, jossa asetetaan tietyt toteutustavasta riippumattomat tavoitteet tai vaatimukset suunniteltavalle kohteelle tai sen osalle. 

Massiivipuurakennus. Tässä ohjeessa massiivirakennuksella tarkoitetaan kohdetta, jonka kantava runko muodostuu pääosin massiivista puutuotteista, kuten CLT:stä, LVL:stä tai hirrestä. 

Tasoelementti. Tasoelementillä tarkoitetaan tässä ohjeessa kaikkia erilaisia elementtituotteita, jotka muodostavat tasoja. Näitä voivat olla erilaiset suurelementit, välipohja-, alapohja-, seinä-, tai muut vastaavat elementit.  

Tilaelementti. Tilaelementillä tarkoitetaan tässä ohjeessa kaikkia tilan muodostavia kokonaisuuksia, jotka valmistetaan muualla kuin työmaalla. Tilaelementit koostuvat erilaisista osavalmisteista ja tasoelementeistä. 

Tuoteosatoimitus. Tuoteosatoimituksella tarkoitetaan osakokonaisuutta, jossa toimittaja vastaa toimituksen tuotteiden valmistamisen lisäksi ainakin tuotteiden suunnittelusta. 

Rakennuttaminen-sivustoa rahoittanut: