12.10.2022

Teollisen rakentamisen mahdollisuudet

Puurakentaminen mahdollistaa totuttua laajemmin teollisen valmistamisen tehtaissa. Esivalmistuksen etuna on parantunut tuottavuus, nopeampi rakennusaika ja parempi laadunhallinta. Prosessi voi monissa toteutustavoissa poiketa paikallarakentamisesta ja sen keskeiset erot tulee tunnistaa, jotta potentiaaliset hyödyt saadaan myös realisoitua hankkeelle ja tilaajalle. Teollisen esivalmistuksen hyödyntäminen muun muassa vaatii tarkempaa suunnittelua ja tavanomaista yksityiskohtaisempaa aikataulusuunnittelua- ja johtamista. 

Tehtaassa valmistaminen lisää työn tuottavuutta ja parantaa laatua. Tilaajan kannalta tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomioita siihen, että työtä ei tällöin tehdä työmaalla vaan merkittävä osa arvonluonnista voi tapahtua kaukana toteutuspaikasta. Tästä seuraa ilmeinen tarve sopia tuotteiden valmistuksen valvonnasta ja vastuista toteuttajan kanssa. Teollinen esivalmistus johtaa myös laajuudeltaan kattaviin tuoteosakauppoihin ja suunnitteluaineiston tuottamiseen useissa eri paikoissa. Tilaajan tulee ymmärtää tämä arvoketjun muutos, vaikka itse hanke olisikin toteutettu pääurakoitsijan kanssa.  

Perustusten ja pitkälle esivalmistettujen elementtien samanaikainen toteuttaminen tarkoittaa sitä, että hankintoja tehdään selkeästi etupainotteisemmin ja hankkeen kassavirta on perinteisiin toteutuksiin verrattuna etupainotteinen. Etupainotteisuus tulee huomioitavaksi osana sopimusten laadintaa perinteisissä maksuerä-, vakuus- ja vakuutusehdoissa ja muissa keskeisissä kaupallisissa ehdoissa.  

Esivalmistusasteen nosto vaatii myös merkittävästi enemmän, tarkempaa ja etupainotteisempaa suunnittelua. Esivalmistettujen tuotteiden tuotanto voidaan joskus aloittaa jo ennen maanrakennustöiden aloittamista. Koneistetussa valmistamisessa kaikki mittatiedot ja detaljit tulee olla suunniteltuna ennen valmistuksen aloittamista. Hankkeessa voidaan käyttää uusia suunnitteluratkaisuja ja tuoteosasuunnittelun vuoksi hankkeessa voi olla useita eri suunnitteluosapuolia. Tilaajalle tämä voi tarkoittaa tarvetta pohtia laadunvarmistusta uusin tavoin, esimerkiksi kolmannen osapuolen tarkastuksin, mallikatselmuksin tehtaalla tai muin mahdollisin toimin. Näiden mahdollisesti tavallisesta poikkeavien vaiheiden aikataulutus ja vastuutus on keskeinen osa hankkeen suunnittelua. Esivalmistusaste ja suunnittelun aikataulutus vaikuttavat näin koko hankkeen hankintaan ja toteutusmallin valintaan. Etupainotteinen suunnittelu vaatii yhteistyötä teollisuuden kanssa ja siksi toimittajan kilpailutus on usein hyvä hoitaa jo ennen suunnitteluvaiheen aloittamista. Pitkälle vietyjen suunnitelmien mukaan tarjoaminen on teollisuudelle usein vaikeaa, ellei mahdotonta ja muutostyöt saattavat tulla tilaajalle kalliiksi.  

Kootusti voidaan sanoa, että puurakentaminen voi joissain toteutusmalleissaan muuttaa koko rakentamisen prosessia. Toisaalta joissain malleissa puurakentaminen ei eroa käytännössä mitenkään perinteisestä rakentamisesta. Näiden erojen arviointi, niiden vaikutuksen arviointi hankintamenettelyyn ja oikean tiedon kerryttäminen alkuvaiheessa näistä ovat avain onnistuneeseen hankintaan. (European Commission , 2020)