12.10.2022

Puurakentamisen arvoketju

Puurakentamisen arvoketju on monivaiheinen kokonaisuus. Tässä kappaleessa pyritään kuvaamaan koko arvoketjua ja nostamaan esiin seikkoja, jotka matkan varrella voivat vaikuttaa kohteen toteutukseen. Rakennuttajan ei tule osata vastata kaikkiin arvoketjun kysymyksiin, vaan toimittajat ja tarjoat ratkaisevat ja optimoivat arvoketjuun liittyviä kysymyksiä yhdessä. Rakennuttajan on kuitenkin hyvä tietää, mitkä kaikki seikat voivat vaikuttaa toimijoiden tarjouksien rakentamiseen ja toteutukseen.  

Puurakentaminen toimii hyvin toteutettuna pitkäaikaisena hiilivarastona. Puutuotteita voidaan jatkojalostaa insinööripuutuotteiksi. Näistä yleisimpiä rakentamisessa käytettyjä tuotteita ovat hirsi, CLT, liimapuut ja LVL. On tärkeä huomata, että tässä vaiheessa tuotteet tyypillisesti muuttuvat projektituotteiksi, eli ne valmistetaan tilauksesta. Projektituote vaatii käytännössä aina valmiit suunnitelmat dimensioineen ja muine ominaisuuksineen. Suunnittelun ja hankinnan aikataulun huomioiminen onkin kriittinen vaihe suunniteltaessa hankinnan toteutustapaa.  

Insinööripuutuotteet ja sahatavara voidaan esivalmistaa ennen työmaatyötä. Esivalmistukseen ja sen arvoketjuun on paljon variaatioita. Tämä vaihe on kriittinen koko rakentamisen prosessin tuottavuuden parantamisessa, ja esivalmistukseen tulee kiinnittää erityistä huomioita hankintaa suunniteltaessa. Puutuotteiden teollisessa arvoketjussa voi olla elementtitehtaan lisäksi lukuisia alihankkijoita ja verkostotoimijoita. Elementtitehtaat voivat myös muodostaa tuotteensa useamman elementtitehtaan tarjontaa yhdistelemällä.  

Osavalmistuksessa ja erityisesti sen tehokkuuden hyödyntämisessä oleellista on DFMA-suunnittelu (design for manufacturing and assembly), jossa tuotteiden teknisen suunnittelun lisäksi suunnitellaan tuotteen valmistaminen työvaiheineen ja asentamisineen. Osavalmistuksessa jälleen osakomponenttien suunnittelu- ja hankinta-aika näyttelee kriittistä osaa hankinnan suunnittelussa.  

Myös työmaatoteutuksessa tulee huomioida arvoketju ja valittu toteutustapa. Esivalmistuksen hyödyntämiseksi tulee edut realisoida työmaavaiheessa lyhyempänä rakennusaikana ja pienempänä työmaaorganisaationa. Hankkeen ja arvoketjun optimoinnin kannalta onkin oleellista optimoida kokonaisuutta yksittäisen vaiheen sijaan. On myös kriittistä ymmärtää, että laadukas suunnittelu luo perusteet arvoketjun hyödyntämiselle hankkeessa. 

Oikean ja ajantasaisen tiedon saaminen onkin tilaajalle oleellista, jotta päädytään kannattaviin ja toteutuskelpoisiin suunnitteluratkaisuihin. Lukijan on hyvä huomata, että tässä kappaleessa käsiteltiin vain arvoketjun teknistä puolta. Kaupalliset suhteet, tarjotut tuotesisällöt ja markkinatilanne vaikuttavat nekin oleellisesti valintoihin, mikä myös korostaa oikean tiedon tarvetta heti hankkeen alusta alkaen.  

Arvoketjun ollessa pitkä on teollisuuden kehittämiselle oleellista, että tilaajat viestivät tarpeistaan ja tulevista hankkeista. Oikea-aikainen ja etupainotteinen viestintä tulevista hankkeista, myös rohkaisee teollisuuttaa investointeihin ja tuotannonkehittämiseen, jos viitteitä tulevasta tilauskannasta saadaan hyvissä ajoin. Koko arvoketjun kehittäminen on hidasta, ja tästä syystä on kriittistä, että kehitetään nimenomaan tilaajille relevantteja ratkaisuja. Koko ketjun hallinta poikkeaa toimittajittain, joten tämäkin seikka puoltaa sitä, että ratkaisuja ei suunnitella liian pitkälle, jotta ratkaisut saadaan tehokkaiksi ja mahdollistettua kilpailu.