14.10.2022

Kustannusten muodostuminen

Hankinnan tavan vaikutus kokonaiskustannuksiin

Kustannusten muodostumisessa toteutus- ja hankintamallin valinta on kriittinen seikka. Osaamisen saaminen osaksi valmistelua riittävän aikaisessa vaiheessa on oleellista. Tulee huomioida, että tärkeää ei ole vain suunnitteluratkaisun hinnoittelu vaan osaaminen eri vaihtoehtojen vertailuun. Tilaajan tulee hyödyntää markkinavuoropuheluita ja muita keskustelutilaisuuksia kustannustiedon kasvattamiseen.  

Kustannuksia määriteltäessä tulee huomioida, että puurakennuksen rakenneratkaisut ja toteutustapa poikkeavat yleensä tyypillisestä paikallarakentamisesta. Teollinen valmistus ja puutuotteiden ominaisuudet johtavat erilaiseen toteutustapaan. Tästä johtuen on harvoin järkevää hinnoitella eri materiaaleilla tai toteutustavoilla samaa viitesuunnitelmaa. Toteutustapojen aito vertailu vaatii, että laskettava esitys olisi huomioinut ko. teknologian edut. Tämä johtaakin siihen, että samalla viitesuunnitelmalla ei voi kilpailuttaa eri runkoratkaisuja, koska niiden mitoitussuhteet, sekä toteutustavat ovat niin erilaisia. Jos halutaan vertailla toteutustapoja tai materiaaleja, tulee tämä erityispiirre huomioida suunniteltaessa hankintaa. 

Kilpailutukseen osallistumisen kustannukset ovat yksi hankkeen oleellinen kustannus. Eri ratkaisuja voidaan parhaiten vertailla pyytämällä toimittajilta esimerkiksi SR-esityksiä kohteesta. Tämä on kuitenkin kallista ja rajaa merkittävästi tarjoajien määrää. Rakennuttajan tuleekin aina itse arvioida, paljonko kisaohjelmaan osallistuminen maksaa, ja arvioida tämän pohjalta potentiaalisesti saatavien tarjousten määrää. Yksi keino on maksaa tarjouksiin osallistumisesta palkkio tarjoajille. Toinen pohdittava seikka ovat yhteistoiminnalliset mallit, ja kolmanneksi toimijoita tai konsultteja voi käyttää hankesuunnitteluvaiheessa ulkopuolisena asiantuntijana ratkaisuja kehitettäessä. 

Tilapohjaisen kustannustiedon taso vaihtelee rakennustyypeittäin puurakentamisessa paljon. Osasta toteutustavoista ei ole olemassa luotettavaa tilapohjaista kustannustietoa. Teolliselle valmistukselle ei ole myöskään päivitettyä nimikkeistöä, jonka pohjalta tehdasvalmistuksen kustannuksia litteroitaisiin systemaattisesti. 

Rakentamisen kustannukset

Hanketasolla kustannusten muodostuminen puuhankkeessa voi erota muista hankkeista. Suunnittelu on etupainotteisempaa. Kustannusten muodostuminen poikkeaa pelkästä työmaatyöstä siinä, että kustannuksia syntyy merkittävästi aikaisemmin tehtaalla. Tämän tulisi johtaa lyhyempään rakennusaikaan. Maksuerien mahdollinen aikaistuminen ja rakennusajan lyhentyminen tulee huomioida tuottoa ja rahoituskuluja määriteltäessä.

Puumateriaalin kustannus hankkeen kokonaiskustannuksista on tavallisesti alle 10 %, kun suurin osuus yleisesti on talotekniikalla. Energiaintensiivisten rakennusmateriaalien hinnat ovat nousseet ja tulevat yhä nousemaan enemmän kuin puutuotteiden hinta.

Tehtaan kiinteät kulut ovat tyypillisesti korkeat, vaikka tuotteiden yksikkökustannukset olisivatkin matalampia. Tämä johtaa siihen, että tehtaan käyttöasteella on merkittävä rooli tehtaan kannattavuudessa ja hinnoittelussa. Tehtaiden toiminnan ja hinnoittelun kannalta onkin kriittistä, että tuotannon tilauskanta on pidemmälle ennakoitavissa. Tämä näkyy suorana hyötynä tilaajalle, koska hinnoittelu pystytään tekemään korkeammalla käyttöasteella. Hankintamalleissa tulisikin miettiä, miten tilaaja hyötyy siitä, että toimittajille tarjotaan hankkeista näkymää tavanomaista pidemmälle tulevaisuuteen.  

Kohteen tuotannon aloittamisen ja hankintojen aloittamisen jälkeen mahdollisuus vaikuttaa kustannuksiin on vähäinen, ja tämä tulisi huomioida osana hankkeen prosessia.