7.10.2021

Puu on luontaisesti läsnä Keilaniemen Portissa ja Varman vastuullisessa rakentamisessa

Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman yritysvastuun painopisteistä. Se on keskeisessä roolissa myös uusissa rakennushankkeissa. Varman lippulaivakohde Keilaniemen Portti on arkkitehtonisesti näyttävä puurakenteinen toimistorakennus, jonka suunnittelussa kestävä kehitys ja luonto on huomioitu tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. 

Artikkeli on julkaistu kesäkuussa 2021 Puu-lehden numerossa 1/2021.

Teksti: Mia Heiskanen | Kuvat: Varma

Read the article in English: Wood is a natural presence at Keilaniemen Portti and in Varma’s responsible construction

Varman tavoitteena on, että ilmastoystävällinen sijoituskokonaisuus kattaa 20 % kaikista työeläkeyhtiön sijoituksista vuoteen 2025 mennessä. Uudisrakennusten rakennuttamisessa Varma pyrkiikin hyödyntämään energiatehokkaita rakentamisratkaisuja ja ympäristöystävällisiä materiaaleja. Keilaniemen Portti puurakenteisena toimistokiinteistönä istuu erinomaisesti kokonaistavoitteisiin. 

– Puurakentaminen on nostettu Varmassa yhdeksi keskeiseksi tulevaisuuden teemaksi, joka tulee näkymään niin asunto- kuin toimitilarakentamisessa. Meillä on suunnitteilla useita puurakenteisia rakennuksia. Niistä yksi on lippulaivahankkeemme Keilaniemen Portti, johon kytkeytyy monia vastuullisen rakentamisen käytännön toteutuksia. Itse uskon vahvasti siihen, että puu on tulevaisuuden materiaali, jonka merkitys Varman rakennushankkeissa kasvaa, kiinteistökehitysjohtaja Sari Raunio toteaa. 

Puu on vetovoimatekijä 

Varmassa on huomattu, että puulla on positiivinen imago. 

– Puurakentaminen on sijoittajillekin vetovoimatekijä, vaikka rakentamisen kustannus onkin vielä tänä päivänä perinteiseen betonirakentamiseen verrattuna korkeampi. Mitä enemmän puurakentaminen yleistyy, tulee markkinoille uusia toimijoita, jotka vauhdittavat puurakentamisen kustannusten laskua. Hyviä esimerkkejä ovat esimerkiksi tehtaalla tapahtuva tilarakentaminen ja moduuliratkaisut, jotka ovat yleistyneet puurakentamisessa viime vuosien aikana, rakennuttajapäällikkö Jouko Räisänen kertoo. 

Luonnon läsnäolo lisää työhyvinvointia 

Keilaniemen Portti on valmistuessaan veistoksellinen ja persoonallinen puurakenteinen toimistorakennus, joka tulee erottumaan Espoon Keilaniemen muusta toimistorakennuskannasta. 

– Rakennuksen viisto viherkatto on yksi rakennuksen julkisivu ja osa kaupunkikuvaa. Se on siis näkyvästi läsnä, mikä eroaa tyypillisestä viherkattorakentamisesta, jossa katon viherrakenne jää usein katutason kulkijalta piiloon. Luonnon vahva läsnäolo on ollut muutoinkin punainen lanka hankkeen suunnittelussa. Luonto on haluttu tuoda lähelle ihmisten toimistoarkea materiaalien lisäksi mm. sillä, että rakennuksen sisällä kasvaa oikea puu. Luonnon vaikutus ihmisen hyvinvointiin on kiistaton ja puu on tutkitusti ihmisten hyvinvointia lisäävä elementti. Se linkittyy saumattomasti myös Varman perustehtävään tukea ihmisten työhyvinvointia, Räisänen taustoittaa. 

Keilaniemen Portissa pilotoidaan kiertotalousrakentamista 

Varma pilotoi Keilaniemen Portin hankkeessa myös kiertotalouden mukaista suunnittelua ja rakentamista. 

– Rakennusmateriaalien uudelleenkäytettävyys ja purettavuus on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa, Raunio toteaa. 

Purettavuus tarkoittaa Keilaniemen Portissa sitä, että kaikki rakennuskomponentit ja elementit dokumentoidaan, jolloin niistä muodostuu rakennuksen materiaalipankki. 

– Näin meillä on kattava käsitys rakennuksessa käytetyistä tuotteista ja materiaaleista, jolloin ne on helppo hyödyntää muissa kohteissa, mikäli rakennus päätetään purkaa elinkaarensa lopussa, Räisänen täsmentää.

Kiertotalouden periaatteiden mukainen rakentaminen tarkoittaa Varman näkemyksen mukaan mm. sitä, että kohteeseen valitaan rakennusmateriaalit, joiden avulla rakennuksesta tulee mahdollisimman pitkäikäinen ja ympäristöystävällinen. Rakennukset suunnitellaan energiatehokkaiksi ja rakennusjäte sekä ympäristöhaitat minimoidaan. Lisäksi ne suunnitellaan muuntojoustaviksi.

Millainen on tulevaisuuden toimisto?

Varma onkin otollinen kohde kysyä toimistorakentamisen trendeistä ja siitä, onko koronapandemia muuttanut näkemystä tulevaisuuden toimistosta? 

– Muuntojoustavuuden merkitys tulee eittämättä toimistotiloissa kasvamaan ja koronapandemia on muuttanut entisestään toimitilojen merkitystä yritysten arjessa etätyön lisääntyessä. Yritysten tilatarpeet tulevat todennäköisesti pienenemään, mutta yhteisöllisyyden merkitys toimitiloissa korostuu, sillä yrityksen toimipiste on se paikka, missä kohdataan kollegoita tai pidetään aivoriihiä. Työ tulee monipaikkaistumaan ja uskon, että hybridimalli, missä yrityksellä voi olla ydintoimistotilan lisäksi satelliittitoimistoja taikka niiden rinnalla aikaveloituksella tai lyhyemmin vuokrasopimuksin vuokrattavia tiloja, on tulevaisuutta. Entistä tärkeämmäksi tulee myös se, että tilaratkaisut- ja kokonaisuudet joustavat muuttuvien tarpeiden mukaan. Nämä vaihtoehdot ovat mukana Keilaniemen Portin suunnittelupöydällä tilaratkaisujen osalta, Raunio kertoo.