28.2.2023

Julkisen puurakentamisen hankintasuositukset

Puurakentamiseen liittyy erityispiirteitä, joista hankkeeseen ryhtyvän kannattaa olla tietoinen. Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma on julkaissut puusta rakentamista harkitseville kunnille hankintaoppaan. Opas neuvoo julkisen sektorin puurakentajaa, kuinka hankinta ja hankkeen toteutus kannattaa tehdä. Apuja on tarjolla niin markkinakartoitukseen ja tarjouspyynnön tekemiseen kuin tarjousten vertailuun. Opas avaa, mistä puurakentamisen kustannukset koostuvat, ja minkälaista elinkaarta puurakennukselle voi suunnitella. Hankintaopas on työstetty tiiviissä yhteistyössä hankkeiden tilaajien ja tarjoajien kesken. Kokemuksia on kerätty muun muassa puutuoteteollisuuden asiantuntijoilta, suunnittelijoilta, rakennusliikkeiden edustajilta ja kuntapäättäjiltä. Näiden perusteella on pyritty luomaan kaikkia rakentamisen osapuolia tasapuolisesti palveleva paketti.

Teksti: Anu Turunen, Puuinfo

Read the article in English here.

1. Ymmärrä puurakentamisen arvoketju

Puurakentamisen arvoketju on monivaiheinen kokonaisuus ja rakennuttajan on hyvä ymmärtää, mitkä seikat vaikuttavat toimijoiden toimintamahdollisuuksiin ja markkinoiden mahdollisimman tehokkaaseen toimivuuteen.

Sahatavarasta jatkojalostetut insinööripuutuotteet tehdään yleensä projektikohtaisesti, jolloin suunnitelmat on oltava täysin valmiit hyvin varhaisessa projektin vaiheessa. Insinööripuutuotteiden esivalmistaminen elementeiksi on kriittinen koko rakentamisen prosessin tehokkuuden kannalta,
joten esivalmistukseen tulee kiinnittää erityistä huomioita projektia suunniteltaessa. Esivalmistuksen hyödyt realisoituvat työmaavaiheessa lyhyempänä rakennusaikana ja pienempänä työmaaorganisaationa.

Arvoketjun ollessa pitkä, on teollisuuden kehittämiselle oleellista, että tilaajat viestivät tarpeistaan ja tulevista hankkeista. Oikea-aikainen ja etupainotteinen viestintä tulevista hankkeista rohkaisee toimijoita investointeihin ja tuotannonkehittämiseen.

2. Tunne markkina

Tuntematta markkinatilannetta ja markkinoita on käytännössä mahdotonta laatia onnistunutta hankintailmoitusta. Markkinavuoropuhelun kautta tilaaja saa hyvän käsityksen markkinoiden ajantasaisesta tarjonnasta ja hankkeen reunaehdoista. Vuoropuhelussa selviää, minkälainen hanke on parhaiten toteutettavissa sekä mitä tarjoajilta kannattaa vaatia ja mitä vaatimuksia voidaan jättää väljemmäksi. Näin saadaan enemmän kilpailukykyisiä tarjouksia, tarjoaja uskaltaa tarjota pienemmällä varmuuskertoimella ja jätetään tilaa uusien innovaatioiden syntymiselle ja kehittämistyölle. Markkinavuoropuhelu kannattaa aloittaa jo tarveselvitys- tai hankesuunnitteluvaiheessa. Se on kustannustehokas tapa hankintojen kehittämiseksi. Vuoropuhelun merkitys on erityisen suuri kehittyvillä markkinoilla, joissa sekä potentiaalisten tarjoajien määrä että tarjottavat ratkaisut kehittyvät nopeasti.

3. Valitse oikea toteutusmalli

Oikean hankintamenettelyn ja toteutusmallin valinta ovat keskeisimpiä päätöksiä hankinnassa. Valinta tulee tehdä kokonaisuutena, ja siinä tulee teknisten ratkaisujen lisäksi huomioida markkinatilanne, sekä julkisen rakennuttajan omat tavoitteet ja resurssit.

Valmiilla suunnitelmilla kilpailuttaminen saattaa johtaa siihen, ettei kilpailukykyisiä tarjouksia saada tai tarjoukset ovat tarjouspyynnön vastaisia. Jos tilaaja suunnittelee itse, nousee markkinavuoropuhelun merkitys tärkeäksi, sillä sitä kautta tilaaja saa reunaehdot suunnitelmille, ja suunnitelmien pohjalta
pystytään paremmin tarjoamaan.

Kilpailutusmallia valitessa tulee simuloida, paljonko suunniteltuun tarjousvaiheeseen osallistuminen maksaa toimittajille, ja arvioida, vaikuttaako tämä saatavien tarjousten laatuun tai määrään.

4. Aseta tarkoituksenmukaiset vaatimukset hankeosapuolille

Toimittajien vaatimuksia asetettaessa tulee käyttää kokonaisharkintaa. Toimittajien tulee kyetä uskottavasti toteuttamaan kohde ja tilaajan riskien tulee olla hallittuja. Perinteiset kaavamaiset liikevaihto- ja referenssivaatimukset voivat kuitenkin johtaa siihen, että potentiaaliset toteuttajat ja uudet innovatiiviset
toteutusmallit rajautuvat tarjouskilpailun ulkopuolelle. Esimerkiksi referenssien osalta tulee arvioida, mikä on se osaaminen tai kyvykkyys, mitä rakennuttaja haluaa ja jättää vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen tarjoajan vastuulle. Tavanomaisen korkeat liikevaihtovaatimukset ovat myös monesti karsineet kehittyvien markkinoiden pienehköjä toimijoita pois kilpailusta ja hankkeita on jäänyt toteutumatta.

Lisätietoja rakennuttajille katso puuinfo.fi/rakennuttaminen

  • Anna palautetta Puu-lehdestä