28.2.2023

Puurunkoisten rakennusten eristäminen

Laadukas lämmöneriste soveltuu käyttötarkoitukseensa ja pysyy hyväkuntoisena ja toimivana vuodesta toiseen. Eristetuotteiden materiaaleissa ja ominaisuuksissa on eroja, ja erilaisilla eristetyypeillä on omat tehtävänsä. Energiatehokkuuden takaamiseksi lämmöneristemateriaalista riippumatta rakennuksen tiiveyteen tulee kiinnittää edelleen erityistä huomiota. Paloturvallisuuden vuoksi osastoivat paloseinät ja palokatkot tulee myös tehdä normaalisti.

Olemme koostaneet tähän artikkeliin markkinoille vakiintuneita lämmöneristeitä, niiden ominaisuuksia ja soveltuvuutta erilaisiin puurunkoisiin rakennuksiin. Tiedot on koostettu yhteistyössä valmistajien ja Eristeteollisuus ry:n asiantuntijan kanssa.

Teksti ja kuvat: Puuinfo, Saint-Gobain Finland Oy, Rockwool Finland Oy, Ekovilla Oy, Finnfoam Oy, Kingspan Insulation Oy

LÄHDE: Rakenteellinen energiatehokkuus korjausrakentamisessa– opas. Tuomo Ojanen, Esa Nykänen, Kari Hemmilä. 2017.

Read the article in English here.

MINERAALIERISTEET

Mineraalivillojen tyyppejä ovat lasi- ja kivivilla. Lasi- ja kivivillapohjaiset tuotteet valmistetaan sitomalla raaka-aineesta tuotettuja kuituja sideaineen avulla yhteen. Lasivilla on usein valmistettu jätelasista ja kivivilla on valmistettu erilaisista kiviaineksista. Mineraalivillojen toimintaperiaate perustuu
siihen, että kuitumainen, ilmatäytteinen eriste sitoo ilman paikoilleen ja kuidut rajoittavat säteilylämmönsiirtoa eristeen läpi.

Mineraalivilla toimii rakennuksen lämmön ja ääneneristeenä. Mineraalieristeitä käytetään etenkin ulkoseinissä. Eristeitä on saatavilla levyinä ja rullatavarana sekä tuulensuojalevyinä. Mineraalivillat soveltuvat kaikkeen puurakentamiseen: puukerrostaloihin, pientaloihin ja julkisiin rakenteisiin.

Suomessa lasivilloja valmistavat/myyvät ISOVER (Saint-Gobain Finland Oy) ja Knauf Oy. Kivivilloja valmistavat/myyvät Paroc Group Oy ja Rockwool Finland Oy.

Lasivilla

ISOVER:in rakennuseristeet soveltuvat eristemateriaaliksi kaikkiin rakennuksiin runkomateriaalista riippumatta. Tuotteet kuuluvat europaloluokaltaan A1 tai vähintään A2-s1, d0 -luokkiin ja ne soveltuvat käytettäväksi P0-P3 -paloluokkien rakennuksissa. Eristemateriaali ei vaadi erillistä suojaverhousta, jolloin tuotteilla voidaan toteuttaa yksinkertainen rakenne käyttäen vain yhtä eristemateriaalia. ISOVER-lasivillalla voidaan myös toteuttaa suojaverhouksia, kuten K₂10-suojaverhous tuulensuojaeristeellä (120 mm ->).

Puurakenteissa pitkäkuituinen lasivillaeriste toimii myös äänen eristävyyttä parantavana lämmöneristeenä. Avohuokoinen eristemateriaali ei pidätä kosteutta, ja vesihöyry pääsee homogeenisen ja diffuusioavoimen eristekerroksen lävitse pitäen kantavat rakenteet kuivana. Lasivillaeriste mahdollistaa kantavalle rungolle ja massiivipuurungoille yhtenäisen lämmöneristekerroksen ulkopuolelle, vähintään tuulensuojaeristekerroksen verran. Välikkein toteutettuna rakenteessa vältetään koolaus ja kylmäsillat.

Kuva: ISOVER

Resurssitehokkuus ja hyvä lämmöneristyskyky takaa energiatehokkuuden pienentäen käytön aikaista energiankulutusta, kuitenkaan kuormittamatta rakentamisen aikaisilla ympäristöpäästöillä. Lasivilla on kierrätysraaka-aineen sekä uusiutuvien energianlähteiden kautta tuotettuna vähäpäästöinen. Energiatehokkaita ratkaisuja voidaan toteuttaa myös CO₂-päästöiltään enemmän päästöjä aiheuttavilla eristeillä, jotka kuitenkin vähentävät tehokkaasti eristeenä käytön aikaisia päästöjä ja ostoenergian tarvetta.

ISOVER-eristeitä löytyy erilaisin ominaisuuksin aina väliseinärakenteiden ääneneristävyyttä parantavista villalevyistä puristusta kestäviin katto- sekä elementtivilloihin sekä villakaistoihin. Tuotteita on saatavilla eri lämmönjohtavuuksilla sekä pinnoitteilla. Saatavilla on myös sideaineeton ja painumaton puhallusvilla lähinnä yläpohjarakenteisiin. Villakaistoilla saadaan tiivistettyä niin massiivipuurakenteet kuin elementtirakenteiden saumatkin sekä karmiliitokset.

ISOVER-lasivilla valmistetaan kierrätyslasista (pääraaka-aine, noin 80 %) päästövapaalla sähköllä. Eristeet valmistetaan Hyvinkäällä ja Forssassa. Valmiit tuotteet puristepakataan neljäsosaan vapaasta tilavuudestaan, mikä säästää kuljetusten määrissä ja vie vähemmän varastointitilaa. Tuotteita kehitetään yhä vähähiilisemmiksi. Hiililaskenta on osa ISOVER-rakenteita ja tietoja päivitetään tuotteiden päivittyessä jatkuvasti. Eristevalmistajana Saint-Gobain Finland on sitoutunut tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Kuva: ISOVER

Lasivillan kierrätyspalvelu on otettu käyttöön vuonna 2022 yhdessä Revisolin kanssa, jotta leikkuu- ja purkujäte saadaan kiertämään kohteista. Lisäksi meneillään on erilaisia projekteja, joissa kehitetään mineraalivillan kierrätystä sementin korvikkeeksi.

Teksti on toteutettu valmistajan kanssa yhteistyössä. Lisää tietoa löytyy osoitteesta:
www.saint-gobain.fi/puurakentaminen, www.isover.fi

Kivivilla

ROCKWOOL-kivivillaeristeitä voidaan käyttää eristeenä ulkoseinissä, ala- ja yläpohjissa sekä väliseinissä ja -pohjissa. Se eristää hyvin lämpöä ja ääntä. Tämän lisäksi kivivillatuotteissa on erittäin hyvä palonkestävyys. Kivivillaeristeillä voidaan suojata rakenteita palolta sekä ehkäistä palon kehittymistä ja leviämistä. Kivivillaeristeet luokitellaan rakennustarvikkeena tuotteesta riippuen joko paloluokkaan A1 tai A2-s1, d0. A1-luokan tuotteet eivät osallistu paloon lainkaan, kun taas A2-luokan tuotteiden osallistuminen paloon on erittäin rajoitettua. Luonnonkivestä valmistettu kivivilla kestää jopa yli 1000°C:n lämpötiloja sulamatta. Kivivillaeristeet soveltuvat käytettäväksi P0-P3 -paloluokkien rakennuksissa. Tutkimusten mukaan kivivilla säilyttää lämmöneristyskykynsä rakennuksen elinkaaren ajan, eli vähintään 55 vuotta.

Kivivilla hylkii nestemäistä kosteutta, eikä se ime ilmankosteutta itseensä ympäröivästä ilmasta. Materiaali on diffuusioavoin, mikä mahdollistaa vesihöyryn kulkeutumisen lävitseen ja edesauttaa pitämään rakenteet kuivana. Kun kivivillaeristeitä käytetään rakennuksen ulkovaipparakenteissa, ne vaativat ilman-
tai höyrynsulun lähelle rakenteen sisäpintaa, jolla estetään kostean ja lämpimän sisäilman kulkeutumista lämmöneristeisiin ja rakenteisiin. Näin estetään myös ilmavuodot rakenteen läpi puolelta toiselle. Ilman- ja höyrynsulkuna voivat toimia kalvot, levyt tai itse rakenne. Kalvomaisista tuotteista kivivillan kanssa käytettäväksi soveltuvat höyrynsulkumuovi, ilmansulkupaperi tai niin sanottu älykäs höyrynsulkukangas. Tuotetta valittaessa on kulloinkin huomioitava koko rakenteen oikeanlainen rakennefysikaalinen toimivuus.

Rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan kohteissa esiintyy erilaisia paloturvallisuuteen liittyviä määräyksiä tai vaatimuksia. Esimerkiksi palomääräysten mukaan joidenkin P2-paloluokan rakennusten rungon ulkopinnan (tuuletusraon sisäpinnan) tulee täyttää vähintään 10 minuutin (K₂10) suojaverhousvaatimus.

Kuva: ROCKWOLL

ROCKWOOL Redair Flex -järjestelmällä voidaan toteuttaa massiivipuurunkoisten P2-paloluokan rakennusten rungon ulkopinnan 10 minuutin suojaverhous, kun käytetään vähintään 100 mm:n eristepaksuutta. Redair Flex -järjestelmän pystysuuntaisiin puurankoihin voidaan valita julkisivuverhoukseksi esim. vaakaan asennettava ulkoverhouslauta. Myös ristiinkoolaus järjestelmän kanssa on mahdollinen, jos julkisivuverhouksena halutaan käyttää pystyyn asennettavaa ulkoverhouslautaa.

Rakennuseristeiden lisäksi ROCKWOOL tarjoaa kattavan valikoiman teknisiä eristeitä käytettäväksi erilaisten talotekniikan sovellusten palo-, lämmön-, kondenssi- sekä ääneneristykseen. Konserniin lukeutuvat lisäksi muun muassa Rockpanel ja Rockfon -brändit. Rockpanel valmistaa kivivillakuiduista puristettuja julkisivulevyjä, joita voidaan käyttää esimerkiksi tehosteina puujulkisivuissa, kun taas Rockfon-akustiikkatuotteilla voidaan toteuttaa rakennusten sisätiloissa akustisia ratkaisuja.

ROCKWOOL on viime vuosina vähentänyt Suomen markkinoilla myytävien tuotteidensa hiilijalanjälkeä jopa 70 prosentilla. Se on kymmenen vuoden ajan investoinut voimakkaasti ilmastovaikutusten vähentämiseksi. Kivivillan tuotantoprosessissa kiveä sulatetaan noin 1500°C asteen lämpötiloissa. Kolme neljästä pohjoismaisesta ROCKWOOL-tehtaasta on jo siirtynyt sulatusuuneissaan uusiutuviin polttoaineisiin.

Kuva: ROCKWOOL

ROCKWOOL-kivivillaeristeet ovat täysin kierrätettäviä suljetussa materiaalikierrossa. ROCKWOOL lanseerasi syksyllä 2022 Rockcycle® -kierrätysjärjestelmän, jonka avulla pystytään kierrättämään sekä käytettyjä kivivillatuotteita purku- ja korjausrakentamiskohteista että rakennustyömailta ylijääneitä kivivillaeristeitä. Kierrätettyjä kivivillaeristeitä käytetään raaka-aineena uusien kivivillatuotteiden valmistuksessa. ROCKWOOL on ainoa mineraalivillaeristeiden valmistaja Suomessa, joka tarjoaa suljettuun
materiaalikiertoon perustuvaa ratkaisua käytettyjen eristeiden kierrättämiseen.

Teksti on toteutettu valmistajan kanssa yhteistyössä. Lisää tietoa löytyy osoitteesta: www.rockwool.fi

PUUKUITUERISTEET

Puukuitueristeillä on hyviä kosteudenhallintaa ja lämmönvarastointia edistäviä ominaisuuksia, ja ne soveltuvat niin uudis- kuin korjausrakentamiseenkin. Puukuidusta valmistettavat lämmöneristeet sopivat hygroskooppisuutensa vuoksi erityisen hyvin puurakentamiseen. Puukuituisten eristeiden orgaaninen
perusmateriaali on puukuitumassaa, kierrätettyä paperia tai sellukuitua. Eristeen toimintaperiaate on sama kuin muillakin kuitumaisilla eristeillä eli kuitumainen rakenne sitoo ilman paikoilleen ja kuidut rajoittavat säteilylämmönsiirtoa eristeen läpi. Suomessa puukuitueristeitä/selluvilloja valmistavat/myyvät Ekovilla Oy, Termex-Eriste Oy ja Hunton Oy/Ab.

Puukuitueristeet

Puukuidusta valmistettava Ekovilla-puukuitueriste on kotimainen kierrätetystä sanomalehtipaperista valmistettu lämmöneriste. Eriste soveltuu sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Pääasialliset käyttökohteet ovat P3-luokan rakennukset sekä enintään 2-kerroksiset. P2-luokan rakennukset. P1-luokan rakennuksien yläpohjien eristäminen on mahdollista toteuttaa 28 metriin saakka (betoniyläpohjat) ja puukerrostalot toiminnallisen palomitoituksen kautta (P0).

Ekovillaa on saatavilla sekä puhallusvillana että levyvillana. Näin ollen paloteknisiä kysymyksiä lukuun ottamatta suunnittelu ei poikkea oleellisesti muista tavanomaisista eristemateriaaleista vaan tuotteet soveltuvat kaikentyyppiseen rakentamiseen. Hengittävä, eli kosteutta sitova ja luovuttava Ekovilla-eriste ei
tarvitse muovista höyrynsulkua, vaan sen sijaan voi käyttää ilmansulkupaperia, mikä mahdollistaa molempiin suuntiin kuivuvan vikasietoisen rakenteen.

Kuva: Ekovilla

Ekovilla-eristeillä on hyvä lämmöneristävyys, mikä tarkoittaa matalan lämmönjohtavuuden lisäksi pientä ilmanläpäisevyyttä eli eristävä ilma pysyy hyvin paikallaan. Toisin sanoen se estää konvektion syntymisen rakenteen sisällä. Puumateriaalille ominaisesti Ekovillalla on suuri kosteus- ja lämpökapasiteetti. Kosteuskapasiteetti ja kyky sitoa sekä luovuttaa kosteutta tasaavat sisäilman kosteusolosuhteita, ja suuri lämpökapasiteetti vähentää suuria lämpötilavaihteluita rakennuksessa.

Ekovilla-eristeillä on korkea palonkestävyys. Se ei sula korkeissakaan lämpötiloissa, vaan hiiltyy kuten massiivipuu. Ominaisuus suojaa tehokkaasti eristeen sisällä olevia rakenteita. Tavallisilla rivi- ja omakotitaloissa (P3-luokka) käytettävillä rakenteilla saavutetaan tunnin palonkestävyysluokitus REI 60. Puhallusvillan paloluokitus on luonnonkuitueristeelle paras mahdollinen B-s2, d0. Levyvillan paloluokitus on E.

Ekovilla valmistetaan tehtaiden lähialueilta kerätystä kierrätyspuukuidusta, kuten valikoidusta ja puhdistetusta sanomalehdestä sekä kartongista. Eristeen valmistusprosessi kuluttaa vain vähän energiaa, sillä valmistus perustuu kuidun hiertämiseen korkeiden sulatuslämpöjen sijaan. Valmistamiseen käytetty sähkö tuotetaan 100 % uusiutuvalla tuulivoimalla.

Kuva: Ekovilla

Raaka-aineeseen sitoutuneen hiilen määrä on moninkertainen verrattuna valmistuksesta aiheutuneisiin päästöihin ja näin ollen Ekovilla on hiilinegatiivinen. Ekovilla-tuotteilla on pieni hiilijalanjälki ja suuri hiilikädenjälki. Esimerkiksi puhallusvillan hiilijalanjälki 0,087 kg CO₂e/kg ja hiilikädenjälki -1,34 kg CO₂e /kg.

Teksti on toteutettu valmistajan kanssa yhteistyössä. Lisää tietoa löytyy osoitteesta: www.ekovilla.com

KOVAT RAKENNUSERISTEET

Kovilla lämmöneristeillä tarkoitetaan muovipohjaisia eristeitä. Näitä ovat XPS-, EPS-, PU- ja fenolieristeet. Eristelevyjä voidaan pinnoittaa erilaisilla materiaaleilla, kuten alumiinilaminaatilla, bitumilla, lasikuidulla tai kipsilevyllä. Eristeitä voidaan käyttää seinä-, lattia- ja kattorakenteissa. Kovien lämmöneristeiden ääneneristysominaisuudet ovat heikommat ja sen takia ne eivät sovellu rakenteellisten sivutiesiirtymien katkoiksi.

XPS ja EPS ovat molemmat polystyreenistä valmistettuja eristeitä. Polystyreenieristeiden lämmöneristävyys perustuu suljetussa solurakenteessa olevaan liikkumattomaan ilmaan. XPS on suulakepuristettua polystyreeniä, jonka valmistamiseen käytetään jatkuvaa puristusprosessia. Tämän ansiosta XPS-eristeiden solurakenne on täysin yhtenäinen ja suljettu. EPS on paisutettua polystyreeniä, jonka valmistusprosessissa pallomaisia polystyreeni helmiä laajennetaan muotissa, käyttäen lämpöä ja painetta helmien yhteen sulattamiseksi.

PU-eristeet pohjautuvat polyuretaaniin (PUR) tai polyisosyanuraattiin (PIR). Niissä suljettujen solujen määrä on yli 90 % ja eristävyyttä parantaa ilmaa heikommin lämpöä johtava täytekaasu. Alumiini- ja muovilaminaattipintaiset tuotteet ovat ilmaa ja kosteutta läpäisemättömiä.

Fenoli-eristeet (PF) ovat muovipohjaisia tuotteita, jotka koostuvat umpisoluisesta vaahdosta. Solut sisältävät ilmaa heikommin lämpöä johtavaa täytekaasua. Umpinaisten solujen välitila on osittain avoin. Eristeen molemmilla puolilla on laminaatit, joista tyypillisesti molemmat tai vähintään toinen on diffuusioavoin.

Kovia lämmöneristeitä Suomessa myyvät/valmistavat Finnfoam Oy, Inora Oy, Jackon Finland Oy, Kingspan Insulation Oy, Porkka Finland Oy, Recticel Insulation Oy, Solupak Insulation Oy ja Styroplast Oy.

XPS- (FINNFOAM), PIR- ja EPS-eristeet

Finnfoam valmistaa EPS- ja PIR-eristeitä, jotka soveltuvat kaikkiin seinärakenteisiin. Finnfoamin lämmöneristeet soveltuvat laajasti P1-paloluokan kohteisiin.

FF-EPS:llä lämmöneristetyissä rakenteissa tulee yleensä olla erillinen ilman- tai höyrynsulkukerros, koska sen vesihöyrynvastus ei ole itsessään riittävä toimiakseen höyrynsulkuna. FF-PIR-eristeiden pinnalla olevat alumiini- tai muovilaminaatit omaavat erittäin korkean vesihöyrynvastuksen ja FF-PIR-eristeet toimivat rakenteissa myös höyrynsulkuna.

Massiivipuurakenteissa kuten CLT-rakenteissa voidaan ulkopuolella käyttää lämmöneristeenä FF-PIR FR -palosuojalaminaatillisia polyuretaanieristeitä. Kantavana rakenteena toimivat CLT-seinäelementit, jonka ulkopuolella ovat FF-PIR FR -eristelevyt, tuuletusväli ja puupaneeliverhous. FR-palosuojalaminaatti on turpoava pintalaminaatti, jonka paloluokka on Bs-1, d0. Eristeen vaahdon paloluokka on D. Palosuojalaminaatti turpoaa lämmönvaikutuksesta tuuletusraon umpeen estäen tulipalon etenemisen tätä kautta. Rakenne on resurssi- ja energiatehokas, koska siinä saadaan rakenteen U-arvoa laskettua eli lämmöneristävyyttä parannettua merkittävästi verrattuna perinteiseen rakentamiseen massiivipuuseinillä.

Kuva: Finnfoam

Rankarunkoiseen puurakennuksen tiivis ja energiataloudellinen seinärakenne voidaan toteuttaa niin sanottuna hybridirakenteena, jossa asennetaan runkotolppien ulkopuolelle normaalisti tuulensuoja, runkotolppien väliin pehmeä mineraalivillaeriste sekä runkotolppien sisäpuolelle FF-PIR-eristelevy yhtenäisenä, saumat elastisella saumavaahdolla tiivistettynä ja teipattuna. Eristepaksuus määräytyy halutun U-arvon mukaan.

FF-PIR-eristeelle on tehty EPD eli ympäristöseloste, johon on kerätty eristeen ympäristövaikutuksia. Niitä voi verrata CO2data.fi geneerisiin eli yleisarvoihin. FF-PIR-eriste on täysin kierrätettävissä. Finnfoam kerää kaikki työmaan leikkausjätteet ja hukkapalat FF-kierrätyssäkin avulla. Huomioitavaa on myös, että FF-kierrätyssäkkiin voidaan laittaa myös muiden muovieristevalmistajien tuotteita fenolieristeitä lukuun ottamatta. Kierrätyssäkillä kerätyt eristehukkapalat voidaan hyödyntää uusien Finnfoamin tuotteiden valmistuksessa. Saloon aukeaa 2023 liuoskierrätyslaitos, jolloin hyödynnettävien kierrätyseristeiden uudelleenkäyttö paranee entisestään.

Kuva: Finnfoam

Teksti on toteutettu valmistajan kanssa yhteistyössä. Lisää tietoa löytyy osoitteesta: https://finnfoam.fi/

PIR- ja fenoli -eristeet (Kingspan Insulation Oy)

Kingspan Insulation Oy valmistaa puurakentamiseen soveltuvia PIR- sekä fenolivaahtoeristeitä tuotemerkeillä Therma ja Kooltherm. Polysyanouraatti (PIR) kuuluu polyuretaaneihin. PIR on paranneltu versio perinteisestä polyuretaanista (PUR), sillä sen eristysarvot ja palonkestävyysominaisuudet ovat paremmat.

Therma ja Sauna-Satu ovat Kingspanin eristyslevyjä, joissa on PIR-ydin ja laminaattipinta molemmilla puolilla. Kooltherm-sarjan levyt ovat fenolivaahtoeristeitä, joissa on kuiduton ydin ja laminaatti molemmilla puolilla.

Kuva: Kingspan

Therma- ja Kooltherm-eristeet soveltuvat erinomaisesti energiatehokkaan pientalon rakenneratkaisuksi. Lisäksi Kooltherm- eristeitä voidaan käyttää ei-kantavien puurakenteiden yhteydessä P1-paloluokan rakennuksissa. Kooltherm-eristeet soveltuvat myös alle 28 m korkeiden P1-paloluokan asuinkerrostalojen
puurakenteisen ullakkokerrosten eristämiseen. Kingspanin tehokkailla eristeillä voit pienentää lämmityskuluja. Kaikilla Kingspanin eristemateriaaleilla on hyvät palo-ominaisuudet, ne ovat perusteellisesti testattuja ja täyttävät paikalliset vaatimukset.

Therma ja Kooltherm -eristeet ovat jäykkiä ja ilmatiiviitä levyeristeitä. Tuotteissa on tiivis solurakenne. Tuotteita on saatavilla eri pinnoitteilla esimerkiksi diffuusiotiiviillä alumiinilaminaatilla. Saatavilla on myös kipsilevyillä pinnoitettuja eristeitä. Työmaa-aikainen kosteudenhallinta on helppoa ja turvallista. Tuotteet ovat kevyitä, joten niitä on helppo käsitellä, asentaa ja kuljettaa. Eristelevyjä on helppo muokata ja leikata haluttuihin mittoihin käsisahalla, terävällä veitsellä tai pyörösahalla. Ne ovat myös pölyttömiä.

Eristelevyillä on mahdollista saavuttaa ohuet eristepaksuudet seinä-, katto- ja lattiarakenteissa. Muutamat lisäneliöt tai korkeammat katot voivat luoda merkittävää lisäarvoa sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Esimerkiksi julkisivuissa voi puolittaa seinärakenteen paksuuden ja mahdollistaa jopa 40 % enemmän päivänvaloa.

Kooltherm-eristeillä koko rakennuksen ulkoeristys valmistuu nopeasti. Tämä tarkoittaa, että rakennuksen lämmöt voidaan laittaa päälle aiemmin ja rakennuksen sisätyöt voidaan aloittaa.

Kingspan vähentää tuotannon ympäristövaikutuksia 10-vuotisen kestävän kehityksen Planet Passionate -ohjelman avulla. Ohjelman avulla on päätetty vähentää tuotannon hiilidioksidipäästöjä niin lähelle nollaa kuin teknisesti mahdollista, sekä puolittaa hiili-intensiteetti ensisijaisessa toimitusketjussa.

Teksti on toteutettu valmistajan kanssa yhteistyössä. Lisää tietoa löytyy osoitteesta: www.kingspaneristeet.fi

TuoteKäyttökohdeMateriaaliLämmönkohtavuus
λD (W/m K)
Lämmönvastus
RD
(m²K/W),
eristepaksuus
100
mm
Hiilijalanjälki
GWP
(kgCO₂e/m²)
A1-A3, kun
lämmönvastus
R=1
EuropaloluokkaPinnoiteVesihöyrynläpäisevyyskerroinIlmavirranvastus AFr
(kPa s/m²)
Tuotehyväksynnät
ISOVER
PREMIUM 33
P0-P3 -luokkien
rakennukset
lasivilla0,0333,000,543A1eiMU118CE, M1, EPD, Avainlippu,
Soveltuu Joutsenmerkittyyn
rakennukseen
Flexibatts 36P0-P3 -luokkien
rakennukset
kivivilla0,0362,750,425A1eiMU18,8CE, M1, EPD,
Soveltuu Joutsenmerkittyyn
rakennukseen
EkovillalevyP3-luokan rakennukset,
enintään 2 krs. P2-luokan
rakennukset
puukuitu0,0392,55-0,624Eeitietoa ei saatavilla9CE, M1, EPD, Avainlippu
Therma TP10
runkolevy
P3-luokan rakennuksetpolyuretaanit (PIR)0,0224,502,57Ealumiinilaminaatti
molemmin
puolin
tietoa ei saatavillaTuotestandardeissa ei edellytetä ilmavirranvastus
arvoa.
CE, M1, EPD, Soveltuu
Joutsenmerkittyyn
rakennukseen
Kooltherm
K12 runkolevy
P3-luokan rakennukset,
ei-kantavat rakenteet
P1-luokan rakennuksissa,
alle 28 m korkeiden P1-luokan
asuinkerrostalojen puurakenteisen
ullakkokerrosten
eristämiseen
fenolivaahto0,0214,751,94C-s1, d0alumiinilaminaatti
molemmin
puolin
tietoa ei saatavillaTuotestandardeissa ei edellytetä ilmavirranvastus
arvoa.
CE, EPD, Soveltuu
Joutsenmerkittyyn
rakennukseen
FF-PIR FRP1-luokan rakennuksetpolyuretaani (PIR)0,0253,852,20B-s1, d0
(mustan
pinnoitteen
puoli) D-s2,
d0 (vaahto)
palolaminaatti
toisella puolella
tietoa ei saatavillaTuotestandardeissa ei edellytetä ilmavirranvastus
arvoa.
CE, M1, EPD
FF-PIR ALLisälämmöneristys, alle 28 m
korkeiden P1-luokan
asuinkerrostalojen puurakenteisen
ullakkokerrosten
eristämiseen
polyuretaani (PIR)0,0224,552,05E, Eristävältä
osalta D-s2,
d0 (vaahto)
alumiinilaminaattitietoa ei saatavillaTuotestandardeissa ei edellytetä ilmavirranvastus
arvoa.
CE, M1, EPD
Taulukko 1. Eri eristetuotteiden ominaisuuksia. Huom! Taulukon lukuarvoja ei tule käyttää sellaisenaan tuotteiden vertailuun. Arvot tulee aina tarkistaa rakennetason laskelmien kautta. Esimerkiksi rakennuksen hiilijalanjäljenlaskenta tulee tehdä rakennushanketasolla koko elinkaaren ajalle.
  • Anna palautetta Puu-lehdestä