30.11.2023

Koivukylän päiväkoti

Päiväkoti on suunniteltu 224 lapselle Vantaan kaupungin päiväkotikonseptimallia soveltaen. Rakennuspaikka sijaitsee Koivukylässä Helenanpuiston vieressä. Tontti on avoin ja väljä, pinta-alaltaan 14330 m2, ja pinnanmuodoltaan rinnetontti.

Rakennus on sijoitettu tontin pohjoisosan rinteeseen, johon rakennuksen kolme rakennusmassaa rytmittyvät rinteen mukaan yksi- ja kaksikerroksisina osina. Päiväkodin tontilla on luonnontilaista piha-aluetta ja Helenapuiston metsäalue toimii myös lasten leikkiympäristönä. Tontille saavutaan erillisen saattoliikennealueen kautta. Saattoliikennealuetta ja pihaa erottaa puurakenteinen pienimittakaavainen sisäänkäyntirakennus ja porttirakennelma. Saattopiha-alueelta tullaan alapihalle, jossa on 1-3-vuotiaiden leikkipiha. Yläpihalla on 3-6-vuotiaiden leikkipiha-alue.

Ala- ja yläpiha on erotettu istutetulla maastoluiskalla toisistaan. Pohjoispuolen huoltopiha on rajattu erilleen. Rakennuksen sisäänkäynnit on merkitty ohjaavasti portaikoilla ja sisäänkäyntikatoksilla. Itäpäädyssä sijaitsee suurempi sisäänkäyntiporras ja keskialueella maastoporras, josta kuljetaan toisen kerroksen piha-alueelle. Rinneratkaisun ansiosta piha-alue on avara ja näkymät ovat avoimia. Piha on helposti hallittavissa ja orientoiduttavissa.

Suunnittelun lähtökohtana on ollut pyrkiä hirsirakentamisen traditioon selkeillä rakennusmassoilla ja seinäpinnoilla ja katto- ja räystäsrakenteilla. Hirsijako ohjaa ikkunoiden sijoittelua ja kerroskorkeuden määräytymistä. Rakennuksen ulkoseinät ovat hirsirakenteisia ja välipohja pääosin clt-rakenteinen. Yläpohjarakenne koostuu clt-levyistä ja puuristikoista. Kantavat pilarit ja palkit ovat liimapuurakenteisia. Rakennuksen ikkunakoon vaihtelulla ja ikkunoiden sijoittelulla tuotiin kokonaisuuteen vaihtelua. Suuret ikkunat ja yläikkunat tuovat luonnonvaloa sisätiloihin, ja alhaalla sijaitsevat ikkunat ja kurkistusluukut tuovat rakennukseen lasten mittakaavaa ja leikkisyyttä ilmentäen rakennuksen käyttötarkoitusta.

Sisätilat jakautuvat lasten tiloihin ja yhteis-, apu- ja toiminnallisiintiloihin. Toiminnallisiin tiloihin kuuluvat päiväkotiryhmien tilat sekä ruokasali ja liikuntasali. Kaikki huonetilat ovat yhden kerroksen korkuisia. Sisätilojen suunnittelu perustui Vantaan päiväkotien tilakonseptiin. Konseptissa kotialueeseen kuuluu kaksi päiväkotiryhmää, joilla on omat leikkitilat.

Tilojen keskellä sijaitsee yhteinen rauhallinen tila, jota molemmat ryhmät käyttävät. Päiväkodissa on kahdeksan kotialueparia, yhteensä kuusitoista ryhmää. Kotialueparien yhteisessä käytössä oleva rauhallinen tila voidaan jakaa paljeovilla, joissa materiaalina on huopaa ja puurimoitusta. Paljeovien sävymaailmassa näkyvät luonnonvärit. Sisäovet ja -ikkunat ovat puurakenteisia. Sisäpuolen puuosat on kuultomaalattu vaaleaan sävyyn. Sisätilojen väriskaala kattaa luonnonläheisiä sävyjä ruskeasta vihreään ja keltaisen sävyihin.

Tekniset ratkaisut

Rakennuksen paloluokka on P2. Kohde on sprinklattu, joten erillistä palonsuojausta hirsirungolle ei tarvittu. Palo-osastointi on tehty kerroksittain.

Yläpohjan CLT-laatan alle on tehty äänen sivutiesiirtymän hallitsemiseksi jousirankarakenne hiljaisissa lasten lepo- ja toimintatiloissa. Huoneakustiikka on hoidettu kattoon asennetulla rakenteella, jossa pintana on puukuitulevy. Lisäksi paljeovet toimintatiloissa ovat huopapintaisia, joilla huoneakustiikkaa saadaan parannettua.

Rakennushanke

Kohteen suunnittelu aloitettiin luonnossuunnittelulla keväällä 2021, pääpiirustukset olivat valmiit kesäkuussa 2021. Rakennuslupa jätettiin kesäkuussa 2021 ja rakentaminen aloitettiin elokuun puolivälissä 2021. Hirsirungon asennus aloitettiin tammikuussa 2022. Kohde valmistui syyskuussa 2022.

Hanke toteutettiin KVR-urakkana, jossa KVR-urakoitsijan alla oli rakennusurakoitsija sekä talotekniikkaurakoitsijat. KVR-urakoitsijalla oli hankkeessa projektipäällikkö ja projekti-insinööri.

Rakennushankkeen keskeisiä oppeja olivat eri rakennusmateriaalien yhteensovittaminen sekä rakennedetaljit sillä niiden määrä oli suuri.

TEKIJÄT

Sakari Miettunen / Arkkitehtuuri Oy Lehtinen Miettunen

Faktat kohteesta

Koivukylän päiväkoti

 • Sijainti | Vantaa
 • Käyttötarkoitus | Päiväkoti
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Vantaan kaupunki
 • Valmistumisvuosi | 2021
 • Kerrosala | 2 329 m2
 • Kokonaisala | 2 450 m2
 • Tilavuus | 8 330 m3
 • Arkkitehtisuunnittelu | Sakari Miettunen / Arkkitehtuuri Oy Lehtinen Miettunen
 • Rakennesuunnittelu | Juha Kotiranta
 • Akustiikkasuunnittelu | Eija Halme-Salo
 • LVIA-suunnittelu | Perttu Pekkola
 • Sähkösuunnittelu | Tommi Limma
 • Sisustussuunnittelu | Maria Miettunen
 • Muut suunnittelijat ja asiantuntijat | Pihasuunnittelu: Susanna Rantanen
 • Pääurakoitsija | Hoivarakentajat Oy
 • Muut rakennusliikkeet | Sähköurakoitsija: Betasähkö Oy
  LVI-urakoitsija: Suomen Talotekniikka Mäntsälä Oy
 • Puuosien toimittaja | Honkarakenne Oyj, CLT Profi SIA
 • Muut materiaalit | Ikkunat: Skaala
 • Valokuvat | Hoivarakentajat Oy