28.2.2023

Koivukylän päiväkoti

Vantaan Koivukylään avattiin syyskuussa 2022 Suomen suurin hirsipäiväkoti. Kohteen kilpailutuksessa hiilijalanjälki oli osa vertailua.

Read the article in English here.

Päiväkoti on suunniteltu 224 lapselle Vantaan kaupungin päiväkotikonseptimallia soveltaen. Rakennuspaikka sijaitsee Koivukylässä Helenanpuiston vieressä. Rinnetontti on avoin ja väljä, pinta-alaltaan 14 330 m2. Rakennus on sijoitettu tontin pohjoisosan rinteeseen, johon rakennuksen kolme rakennusmassaa rytmittyvät rinteen mukaan yksi- ja kaksikerroksisina osina. Päiväkodin tontilla on
luonnontilaista piha-aluetta ja Helenapuiston metsäalue toimii myös lasten leikkiympäristönä.

Tontille saavutaan erillisen saattoliikennealueen kautta. Saattoliikennealuetta ja pihaa erottaa puurakenteinen pienimittakaavainen sisäänkäyntirakennus ja porttirakennelma. Saattopiha-alueelta tullaan alapihalle, jossa on 1–3-vuotiaiden leikkipiha. Yläpihalla on 3–6-vuotiaiden leikkipiha-alue. Ala- ja yläpiha on erotettu istutetulla maastoluiskalla toisistaan. Pohjoispuolen huoltopiha on rajattu erilleen. Rakennuksen sisäänkäynnit on merkitty ohjaavasti portaikoilla ja sisäänkäyntikatoksilla. Itäpäädyssä sijaitsee suurempi sisäänkäyntiporras ja keskialueella maastoporras, josta kuljetaan toisen kerroksen piha-alueelle. Rinneratkaisun ansiosta piha-alue on avara ja näkymät ovat avoimia. Piha on helposti hallittavissa ja orientoiduttavissa.

Suunnittelun lähtökohtana on ollut hirsirakentamisen traditio selkeillä rakennusmassoilla ja seinäpinnoilla ja katto- ja räystäsrakenteilla. Hirsijako ohjaa ikkunoiden sijoittelua ja kerroskorkeuden määräytymistä. Rakennuksen ulkoseinät ovat hirsirakenteisia ja välipohja pääosin CLT-rakenteinen. Yläpohjarakenne koostuu CLT-levyistä ja puuristikoista. Kantavat pilarit ja palkit ovat liimapuurakenteisia. Rakennuksen ikkunakoon vaihtelulla ja ikkunoiden sijoittelulla tuotiin kokonaisuuteen vaihtelua. Suuret ikkunat ja yläikkunat tuovat luonnonvaloa sisätiloihin, ja alhaalla sijaitsevat ikkunat ja kurkistusluukut tuovat rakennukseen lasten mittakaavaa ja leikkisyyttä ilmentäen rakennuksen käyttötarkoitusta.

Sisätilat jakautuvat lasten tiloihin ja yhteis-, apu- ja toiminnallisiin tiloihin. Toiminnallisiin tiloihin kuuluvat päiväkotiryhmien tilat sekä ruokasali ja liikuntasali. Kaikki huonetilat ovat yhden kerroksen korkuisia. Sisätilojen suunnittelu perustui Vantaan päiväkotien tilakonseptiin. Konseptissa kotialueeseen kuuluu kaksi päiväkotiryhmää, joilla on omat leikkitilat. Tilojen keskellä sijaitsee yhteinen rauhallinen tila, jota molemmat ryhmät käyttävät. Päiväkodissa on kahdeksan kotialueparia, yhteensä kuusitoista ryhmää. Kotialueparien yhteisessä käytössä oleva rauhallinen tila voidaan jakaa paljeovilla, joissa materiaalina on huopaa ja puurimoitusta. Sisäovet ja -ikkunat ovat puurakenteisia. Sisäpuolen puuosat on kuultomaalattu vaaleaan sävyyn. Sisätilojen väriskaala kattaa luonnonläheisiä sävyjä ruskeasta vihreään ja keltaisen sävyihin.

Hiilijalanjälki osana kilpailutusta

Koivukylän hirsipäiväkoti edustaa Vantaan kaupungin linjausta, jonka mukaan koulut ja päiväkodit rakennetaan mahdollisuuksien mukaan puusta. Kohde suunniteltiin alunperin hiilinegatiiviseksi, mutta myöhempien muutostoiveiden, kuten väestönsuojan lisäämisen tähden hiilinegatiivisuustavoitteista
jouduttiin tinkimään. Toteutunut kohde on edelleen huomattavan vähähiilinen.

Koivukylän päiväkoti on suunniteltu mahdollisimman energiatehokkaaksi. Kustannuksia alentavat muun muassa vettä säästävät hanat, älykäs talotekniikka, energiatehokas valaistus, maalämpö ja aurinkosähkö. Kilpailutuksessa Vantaan kaupunki vertaili ehdotusten hiilijalanjälkilaskelmia ja mittautti erikseen rakentamisajan kuormitusta. Kilpailuvaiheen suunnitteluratkaisuiden vertailussa Hoivarakentajien ehdotuksen hiilijalanjälki oli matalin. Ehdotuksessa raaka-aineiden valmistuksen, kuljetuksen ja tehdasvaiheen valmistuksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt (118 kg/m2) ovat merkittävästi pienemmät kuin rakennuksilla keskimäärin (250 kg/m2).

Tekniset ratkaisut

Rakennuksen paloluokka on P2. Kohde on sprinklattu, joten erillistä palonsuojausta hirsirungolle ei tarvittu. Palo-osastointi on tehty kerroksittain.

Yläpohjan CLT-laatan alle on tehty äänen sivutiesiirtymän hallitsemiseksi jousirankarakenne hiljaisissa lasten lepo- ja toimintatiloissa.

Huoneakustiikka on hoidettu kattoon asennetulla rakenteella, jossa pintana on puukuitulevy. Lisäksi paljeovet toimintatiloissa ovat huopapintaisia, joilla huoneakustiikkaa saadaan parannettua.

Rakennushanke

Kohteen suunnittelu aloitettiin luonnossuunnittelulla keväällä 2021, pääpiirustukset olivat valmiit kesäkuussa 2021. Rakennuslupa jätettiin kesäkuussa 2021 ja rakentaminen aloitettiin elokuun puolivälissä 2021. Hirsirungon asennus aloitettiin tammikuussa 2022. Kohde valmistui syyskuussa 2022.

Hanke toteutettiin KVR-urakkana, jossa KVR-urakoitsijan alla oli rakennusurakoitsija sekä talotekniikkaurakoitsijat. KVR-urakoitsijalla oli hankkeessa projektipäällikkö ja projekti-insinööri.
Rakennushankkeen keskeisiä oppeja olivat eri rakennusmateriaalien yhteensovittaminen sekä rakennedetaljit sillä niiden määrä oli suuri.

TEKIJÄT

Arkkitehtuuri Oy Lehtinen Miettunen on Hämeenlinnassa toimiva arkkitehtitoimisto. Toimiston suunnittelukohteita ovat asuinrakennukset, päiväkodit ja palvelu- ja hoivarakennukset sekä julkiset rakennukset. Toimisto on perustettu vuonna 2003. Osakkaina ovat arkkitehdit Sakari Miettunen ja Lasse Lehtinen, toimistossa työskentelee 6–8 suunnittelijaa. Toimisto tarjoaa tietomallipohjaista arkkitehtisuunnittelua. Sakari Miettunen on valmistunut arkkitehdiksi Tampereen yliopistosta ja toimii hankkeiden arkkitehti- ja pääsuunnittelijana.

Sakari Miettunen
 • Anna palautetta Puu-lehdestä

Faktat kohteesta

KOIVUKYLÄN PÄIVÄKOTI

 • Sijainti | Vantaa
 • Käyttötarkoitus | Päiväkoti
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Vantaan Kaupunki
 • Valmistumisvuosi | 2022
 • Kerrosala | 2 449 m2
 • Arkkitehtisuunnittelu | Arkkitehtuuri Oy Lehtinen Miettunen, Sakari Miettunen
 • Rakennesuunnittelu | Ideastructura Oy
 • Akustiikkasuunnittelu | Vahanen-Halme Acoustics
 • LVIA-suunnittelu | Instate Oy
 • Sähkösuunnittelu | Betasähkö Oy
 • Sisustussuunnittelu | Arkkitehtuuri Oy Lehtinen Miettunen
 • Muut suunnittelijat ja asiantuntijat | Pihasuunnittelu Susanna Rantanen
 • Pääurakoitsija | Hoivarakentajat Oy
 • Puuosien toimittaja | Honkarakenne Oyj
 • Muut materiaalit | CLT- elementit: CLT-Profi, Latvia, Ikkunat: Skaala
 • Valokuvat | Hoivarakentajat Oy
 • Teksti | Sakari Miettunen / Arkkitehtuuri Oy Lehtinen Miettunen, Jussi-Pekka Salmi Hoivarakentajat Oy