16.2.2021

Asukkaat toivovat puun käyttöä lähiöiden kehittämisessä

Puuta näkyvissä! -tutkimushanke tarkasteli puurakentamisen alueellisia ulkoisvaikutuksia, joilla tarkoitetaan erityisesti puurakentamisen merkityksiä alueen asukkaille ja rakennusten käyttäjille. Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikössä Lauri Metsäranta tutki diplomityössään Helsingin Pukinmäen asukkaiden mielipiteitä lähiöiden kehittämisestä puisen korjaus- ja lisärakentamisen keinoin.

Alueelle rakennettiin vuonna 2015 Eskolantien puukerrostalot, joten alueen asukkailla oli entuudestaan kokemusta puisesta täydennysrakentamisesta. Kyselytutkimuksessa selvitettiin asukkaiden asuinalueessa ja sen rakennuskannassa tärkeäksi kokemia piirteitä, joiden avulla pystyttiin määrittämään mihin lähiöiden kehityksessä tulisi panostaa. Kyselyssä tutkittiin myös asukkaiden yleisiä asenteita puumateriaalia kohtaan.

Diplomityön pääpaino oli puisen julkisivukorjauksen ja lisäkerrosrakentamisen asukkailta saaman vastaanoton tutkimisessa. Diplomityössä vanhaan 70-luvun betoniseen lähiökerrostaloon tehtiin viisi korjausvaihtoehtoa, joiden perusteella vastaajat antoivat mielipiteensä puisesta julkisivukorjaus- ja lisäkerrosrakentamisesta. Nämä korjausvaihtoehdot esitettiin vastaajille kyselylomakkeessa kuvasarjan muodossa.

Tulosten perusteella asukkaat suhtautuvat puurakentamiseen myönteisesti ja ovat valmiita puun laajamittaiselle käytölle lähiöiden kehittämisessä ja korjaamisessa. Asukkaat haluavat puuta asuinympäristöihinsä.

Suomen kaupungeissa tulisi rakentaa enemmän puusta ajatteli 80 % vastaajista. Puiset rakennukset ovat yleensä kauniimpia kuin muista materiaaleista tehdyt rakennukset arveli 75 % pukinmäkeläisistä.
Puukerrostalot yleisesti ottaen lisäävät asuinalueiden houkuttelevuutta ajatteli 69 % vastaajista.

Metsärannan diplomityö sisältyy yliopistotutkija Markku Norvasuon hankkeeseen ”Puuta näkyvissä!”, jossa tarkasteltiin Pukinmäen lisäksi Espoon Haukilahden päiväkoti- ja kirjastorakennusta näyttävien lehtikuusijulkisivujensa vuoksi sekä Turun Linnanfältin aluetta. Kaikkia kolmea kohdetta ajatellen haastateltiin kuuttatoista henkilöä, joihin kuului rakentamisen, suunnittelun ja kaavoituksen asiantuntijoita ja myös muutama asukas ja käyttäjä. Haastattelut ilmentävät hyvin puurakentamisen erityispiirteitä: puu on hyvin perinteikäs materiaali, sillä on omat erityiset ilmaisumahdollisuutensa, ja sen avulla voi toteuttaa monenlaisia ympäristöjä.

Puuta näkyvissä! -hanke sisältyi ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmaan, joka myönsi hankkeelle rahoitusta.

Lauri Metsärannan tutkimuksen tulokset ovat linjassa viime viikolla julkaistun ympäristöministeriön teettämän kyselyn tuloksien kanssa, jonka mukaan valtaosa suomalaisista haluaa, että oma kotikunta rakentaisi enemmän puusta.

15.2.2021 julkaistu Puutuoteteollisuus ry:n kysely todisti, että myös kuntapäättäjät yli puoluerajojen suhtautuvat erittäin myönteisesti puurakentamiseen.