22.6.2020

Tam­pe­reen Vuo­rek­seen ra­ken­ne­taan Suo­men suu­rin puu­ra­ken­teis­ten ker­ros­ta­lo­jen ko­ko­nai­suus

Tam­pe­reen Vuo­rek­seen al­kaa ra­ken­tua Kuu­sik­ko – kuu­den puu­run­koi­sen ker­ros­ta­lon ko­ko­nai­suus, jo­hon tu­lee noin 13 600 ker­ros­ne­liö­tä. Näin isoa mää­rää puu­ker­ros­ta­lo­ne­liöi­tä yh­te­nä hank­kee­na ei ole to­teu­tet­tu Suo­mes­sa aiem­min. Koh­teen ti­laa­ji­na ovat A-Kruu­nu Oy ja TA-Asu­mi­soi­keus Oy.

Hank­keel­le on muo­dos­tu­nut työ­ni­mek­si Kuu­sik­ko. Han­ke on Eu­roo­pan mit­ta­kaa­vas­sa­kin iso ko­ko­nai­suus. Aiem­min to­teu­te­tut puu­ra­ken­tei­set ker­ros­ta­lo­hank­keet ovat ol­leet pie­nem­piä ko­ko­nai­suuk­sia tai yk­sit­täi­siä hank­kei­ta. Hank­keen ke­hit­tä­jä­nä ja KVR-ura­koit­si­ja­na toi­mii Ark­ta Ra­ken­nus Oy.

– Tam­pe­reen kau­pun­ki on aset­ta­nut ta­voit­teek­si ol­la hii­li­neut­raa­li kau­pun­ki vuon­na 2030. Ha­luam­me edis­tää puu­ra­ken­ta­mis­ta, kos­ka puu on uu­siu­tu­va ma­te­riaa­li ja il­mas­ton kan­nal­ta po­si­tii­vi­nen va­lin­ta. Se si­too hiil­tä pit­käk­si ai­kaa ja puu­ra­ken­nuk­set toi­mi­vat näin hii­li­va­ras­toi­na. Tä­mä Iso­kuu­seen ra­ken­tu­va han­ke­ko­ko­nai­suus vie Tam­pe­ret­ta ison loi­kan eteen­päin puu­ra­ken­ta­mi­sen sa­ral­la, mis­tä olem­me erit­täin tyy­ty­väi­siä, ker­too Tam­pe­reen kau­pun­gin apu­lais­por­mes­ta­ri Alek­si Jänt­ti.

Ark­ta ha­luaa ol­la mu­ka­na edis­tä­mäs­sä puu­ra­ken­ta­mi­sen rat­kai­su­ja asun­to­ra­ken­ta­mi­sen sa­ral­la.

– Ark­ta Ra­ken­nus Oy on en­sim­mäis­tä ker­taa to­teut­ta­mas­sa Pir­kan­maal­la puu­ra­ken­teis­ta ker­ros­ta­lo­koh­det­ta. Op­pia on haet­tu kon­ser­niin kuu­lu­val­ta Ark­ta Re­po­sel­ta, jo­ka on eri­kois­tu­nut puu­ker­ros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­seen pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Näin osaa­mi­nen ko­ko kon­ser­nis­sa laa­je­nee”, ker­too Ark­ta Ra­ken­nus Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Han­na Mart­ti­la. 

Ark­ta Re­po­nen oli mu­ka­na Hel­sin­gis­sä to­teu­te­tus­sa hank­kees­sa, jos­sa ver­tail­tiin puu- ja be­to­ni­run­koi­sen ker­ros­ta­lon ero­ja suun­nit­te­lu- ja ra­ken­ta­mis­vai­heis­sa vuo­sien 2018-2020 ai­ka­na. Puu­ker­ros­ta­lo on A-Kruu­nun omis­ta­ma vuok­ra­ta­lo. Puu­run­koi­sen ker­ros­ta­lon hii­li­ja­lan­jäl­ki on to­dis­te­tus­ti be­to­ni­ra­ken­teis­ta pie­nem­pi kai­kis­sa ra­ken­ta­mi­sen vai­heis­sa.

Ra­ken­ne­rat­kai­su­na puu­ran­ka­run­koi­set suu­re­le­men­tit

Kuu­sik­ko to­teu­te­taan puu­ran­ka­run­koi­si­na suu­re­le­ment­tei­nä, vä­li­poh­ji­na on ker­to­pui­set ri­pa­laa­tat. Myös CLT-le­vyä käy­te­tään par­ve­ke­laa­tois­sa se­kä his­si­hui­lu­jen sei­nis­sä. Puue­le­ment­ti­toi­mit­ta­ja­na hank­kees­sa on suo­ma­lai­nen puue­le­ment­ti­toi­mit­ta­ja VVR Wood, jo­ka val­mis­taa kaik­ki ele­men­tit poh­joi­sen hi­taas­ti kas­va­nees­ta, ti­heä­syi­ses­tä ha­vu­puus­ta. Puun al­ku­pe­rä­seu­ran­nal­la – PEFC:llä var­men­ne­taan, et­tä tuot­tee­seen on käy­tet­ty kes­tä­väs­ti hoi­de­tuis­ta met­sis­tä pe­räi­sin ole­vaa puu­ta. VVR Wood vas­taa ko­ko koh­teen puue­le­ment­tien ko­ko­nais­toi­mi­tuk­ses­ta ai­na asen­nuk­seen saak­ka. VVR Wood on ol­lut to­teut­ta­mas­sa usei­ta puu­ker­ros­ta­lo koh­tei­ta niin Suo­meen kuin Nor­jaan­kin ja näin tuo ko­ke­muk­sen­sa myös Kuu­si­kon to­teu­tuk­seen.

– Kuu­si­kon työ­maal­la kaik­ki ra­ken­ta­mi­nen teh­dään sää­suo­jan al­la ve­si­kat­to­vai­hee­seen as­ti, näin väl­ty­tään ra­ken­tei­den kas­tu­mi­sel­ta, ker­too Ark­tan tuo­tan­to­pääl­lik­kö Jark­ko Va­lo­ma.

– Ra­ken­ta­mi­ses­sa olen­nais­ta on myös ele­ment­tien va­ras­toin­ti ja kul­jet­ta­mi­nen työ­maal­le, jo­na ai­ka­na huo­leh­di­taan et­tei­vät ne pää­se kas­tu­maan, työ­maa­vas­taa­va Ka­ri Kor­pi­saa­ri jat­kaa.

Koh­teen ti­laa­ji­na A-Kruu­nu Oy se­kä TA-Asu­mi­soi­keus Oy

Koh­teen kuu­des­ta puu­ker­ros­ta­los­ta TA-Asu­mi­soi­keus Oy:lle ra­ken­ne­taan 3 ta­loa, joi­hin tu­lee yh­teen­sä 103 asu­mi­soi­keu­sa­sun­toa ja A-Kruu­nul­le 3 ta­loa, joi­hin tu­lee yh­teen­sä 92 vuok­ra-asun­toa.

– Kun avau­tui mah­dol­li­suus tä­män puu­ker­ros­ta­lo­hank­keen to­teut­ta­mi­sel­le, em­me epä­röi­neet het­keä­kään aloit­taa Pir­kan­maal­la en­sim­mäis­tä puu­ker­ros­ta­lo­han­ket­tam­me pit­käai­kai­sen yh­teis­työ­kump­pa­nim­me Ark­ta Ra­ken­nus Oy:n kans­sa. Lu­kui­sat yh­tei­set on­nis­tu­neet hank­keet Ark­ta Ra­ken­nuk­sen kans­sa kah­den vuo­si­kym­me­nen ai­ka­na se­kä hy­vät ko­ke­muk­set en­sim­mäi­sis­tä puu­ker­ros­ta­lo­hank­keis­tam­me pää­kau­pun­ki­seu­dul­la Ark­ta-Re­po­sen kans­sa loi­vat luo­tet­ta­van poh­jan as­ke­leel­le uu­den­lai­sen ker­ros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sen ai­ka­kau­teen, to­teaa TA-Yh­tiöi­den Pir­kan­maan alue­joh­ta­ja Sa­mi Leh­to.

– Tä­mä han­ke on meil­le tär­keä, kos­ka puu­ra­ken­ta­mi­sen ja ra­ken­ta­mi­sen vä­hä­hii­li­syy­den edis­tä­mi­nen on tär­keä osa yh­tiöl­le an­net­tu­ja teh­tä­viä. Ark­ta-Re­po­sen kans­sa olem­me to­teut­ta­neet eri­no­mai­sen puu­ker­ros­ta­lo­hank­keen Hel­sin­gis­sä ja us­kon, et­tä yh­teis­työ täs­sä Tam­pe­reen hank­kees­sa to­teu­tuu sa­mal­la ta­val­la jou­he­vas­ti, to­teaa A-Kruu­nu Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Ja­ri Mä­ki­mat­ti­la.

Kohteen suuunnittelija on Arkworks Arkkitehdit Oy.

Li­sä­tie­dot:

ra­ken­nut­ta­ja­pääl­lik­kö Ti­mo Ris­ta­mä­ki, ti­mo.ris­ta­ma­ki@ark­ta.fi p. 040 751 1627
Toi­mi­tus­joh­ta­ja Ja­ri Mä­ki­mat­ti­la, ja­ri.ma­ki­mat­ti­la@a-kruu­nu.fi, p. 040 755 3924