3.3.2022

Puuinfon asiakaskyselyn satoa

Puuinfo keräsi alkuvuodesta 2022 asiakaskyselyllä palautetta sen nykyisistä palveluista sekä toiveita ja ajatuksia tulevasta toiminnasta. Hyödyllisimpinä palveluina Puuinfon asiakkaat pitävät Puu-lehteä ja uutiskirjeitä. 

Teksti: Anne Soininen

Asiakaskyselyllä kerättiin palautetta Puu-lehdestä, Puupäivästä, uutiskirjeistä, Kuvapakista, teknisestä neuvontapalvelusta, e-Puu-työkalusta, koulutuksista ja seminaareista, sosiaalisesta mediasta, verkkosivuista sekä vieraskielisistä sisällöistä. Vastauksia käytetään tukena, kun Puuinfolle luodaan kevään aikana uusi strategia.  

Palveluita arvioitiin kahdella liukuvalla asteikolla: kuinka tärkeäksi palvelu koetaan (ääripäät ”Todella hyödyllinen” ja ”Täysin hyödytön/en tunne”) ja vastaako palvelun sisältö vastaajan tarpeita (ääripäät ”Vastaa hyvin” ja ”Ei vastaa lainkaan”). Kutakin palvelua sai kommentoida vapaammin avokysymyksissä. Kolmessa avokysymyksessä kysyttiin lisäksi, mitä tietoa tai palveluita Puuinfossa tulisi olla ja mitä voisi vähentää, mitkä ovat Puuinfon tärkeimmät vaikuttamisen kanavat ja mitkä ovat sen toiminnan tärkeimmät kehittämisalueet. 

Vastauksia kyselyyn tuli yli kaksisataa. Suurimmat vastaajaryhmät olivat arkkitehdit (24,4 %), tekniset suunnittelijat (14,5 %), kuntaorganisaation toimijat (11,9 %), muut konsultit (11,4 %), rakennuttajat (10,4 %), teollisuuden edustajat (10,4 %) ja kuluttaja-asiakkaat (10,4 %). 

Puu-lehti ja uutiskirjeet tärkeimpiä palveluja 

Eniten positiivista palautetta keräsi Puu-lehti. 90 % vastaajista merkitsi sen liukuvalla asteikolla hyödylliseksi palveluksi, monet jopa todella hyödylliseksi palveluksi, jonka sisältö vastaa hyvin heidän tarpeitaan. Lehteä pidetään hyvin tehtynä ja taitettuna, laadukkaana julkaisuna, jonka arkkitehtuuriesittelyjä kiiteltiin.  

Toiveitakin esitettiin: arkkitehtuurin lisäksi lehteen toivotaan laajempaa puurakentamisen kuvausta, puun käyttöä lisäävien uusien ja nykyisten liiketoimintamallien esittelyä ja enemmän puurakentamisen teknisiä kuvauksia. Myös kriittisiä näkökulmia saisi tuoda esille. Toivotaan myös, että lehdessä käsiteltäisiin muun muassa sisäilmateemoja, elämisen laatua ja kestävää rakennuskulttuuria. 

Lähestulkoon yhtä moni vastaajista (89 %) pitää hyödyllisinä myös Puuinfon lähettämiä uutiskirjeitä, joiden sisällön katsottiin vastaavan hyvin vastaajien tarpeita. Uutiskirjeistä halutaan saada ajankohtaista tietoa puurakentamisen alasta ja tietoa tutkimuksista, kehityshankkeiden tuloksista, tapahtumista, kansainvälisistä asioista ja ulkomaisista puuinnovaatioista. Myös arkkitehtuuri, puurakentamisen tuotteet ja markkinat kiinnostavat, samoin rakennusmääräykset sekä uudet ohjeet ja tulkinnat.  

Puupäivä ja koulutukset suosittuja 

Tärkeitä palveluita vastaajien mielestä ovat myös Puupäivä sekä erilaiset Puuinfon järjestämät koulutukset, seminaarit, webinaarit ja opintomatkat. Vastaajista noin 84 %:n mielestä ne ovat tärkeä osa Puuinfon toimintaa.   

Vuosittain järjestettävä Puupäivä on useiden vastausten mukaan monipuolinen, antoisa, tärkeä toimialaa yhdistävä kohtaamisfoorumi. Kehittämisehdotuksiakin tuli: ohjelmaan toivottiin lisää esimerkkejä tutkimus- ja yritysyhteistöistä ja aiheita tutkimuksen piiristä, kuten VTT:ltä, Aalto-yliopistosta, Lukesta ja Karelia AMK:sta. Myös rakennusliikkeitä ja esimerkiksi betonirakennusalan edustajia toivottiin mukaan osallistumaan.  

Koulutuksiin ja tapahtumiin oltiin yleisesti tyytyväisiä, mutta toivottiin myös lisää aiheiltaan ja teemoiltaan fokusoituja seminaareja ja webinaareja tietyille kohderyhmille, esimerkiksi oppilaitoksille.  

Verkosta löytyy kattavasti tietoa 

Puuinfon verkkosivujen sisällöt keräsivät runsaasti kiitosta. Vastaajista 84 % piti arkkitehtuuria esitteleviä sivuja hyödyllisinä. Avovastauksissa niissä esiteltäviä kohteita pidetään monipuolisina, mielenkiintoisina ja laadukkaina nostoina. Jotakin toiveita tuli siitä, että kohteiden yksityiskohdista, kuten kilpailutuksesta, omistuksesta, toteutusmalleista ja teknisistä ominaisuuksista voisi olla enemmänkin lisätietoa. 

80 % vastaajista piti myös puurakenteiden suunnittelusivuja tärkeinä. Suunnittelusivut sopivat vastaajien mielestä faktojen tarkistukseen ja kertaukseen ja vastaavat käytännön tarpeita. Kehittämisehdotuksissa toivottiin laskelmaesimerkkien päivittämistä ja uusien laskelmatyökalujen laatimista ja esimerkkejä jo toteutuneista rakenteista ja hankkeista. 

84 % vastaajista koki myös puutuotteita esittelevät verkkosivut hyödyllisinä. Vastauksissa tuli esille, että sivut ovat hyvä apu suunnittelutoiminnassa ja luovat vaihtoehtoja esimerkiksi betoni- ja teräsrakentamiselle. Jonkin verran toivottiin tuotelistauksen laajentamista ja eri materiaalien keskinäisen vertailun helpottamista.  

Tee se itse -sivustoa piti hyödyllisenä 64 % vastaajista. Monet vastaajista eivät itse välttämättä olleet hyödyntäneet sivustoa, mutta näkivät sen tarpeellisena ns. kotinikkaroijalle, koska se inspiroi tarttumaan puutöihin ja kannustaa omatoimiseen askarteluun. Muutaman vastaajan mielestä sivustoa voisi laajentaa ja kehittää enemmänkin. 

Kuvapakin, teknisen neuvontapalvelun ja e-Puun tunnettuus heikohkoa 

Puuinfon kuvapankki ja tekninen neuvontapalvelu ovat monen vastaajan (65 %) mielestä hyödyllisiä palveluita, samoin kuin e-Puu-työkalukin (63 %). Toisaalta monesta avovastauksesta käy ilmi, että näitä palveluita ei välttämättä juurikaan tunneta ja että tunnettuutta pitäisi parantaa. Kuvapakin tapauksessa heikohko tunnettuus voi johtua siitä, että sen maksuton käyttö on rajattu mediaan ja Puuinfon osakasyhdistysten jäsenyrityksille ja täyskumppaneille. 

Kuvapakin sisältö sai kiitosta, mutta toivottiin myös sen monipuolistamista. Kuvapakkiin haluttaisiin arkkitehtuurikohteiden lisäksi kuvia esimerkiksi omakoti- ja rivitalorakentamisesta, piharakentamisesta ja eri kunnissa tapahtuvasta puurakentamisesta. Joissakin vastauksissa toivottiin myös selkeyttä kuvien käyttö- ja tekijänoikeuksista viestimiseen. 

Some hyödyllinen tiedon levittämisessä 

Puuinfon näkyminen sosiaalisessa mediassa koettiin vastaajien keskuudessa melko tärkeäksi (64 %). Siitä katsottiin olevan hyötyä tiedon levittämisessä, näkyvyyden parantamisessa ja keskustelun lisäämisessä. Puuinfo toimii Facebookissa, Instagramissa ja LinkedInissä. Muutamat vastaajat toivoivat valikoimaan myös Twitteriä. 

Puuinfon vieraskielisiä sisältöjä kyselyyn vastanneet eivät pitäneet itselleen kovinkaan hyödyllisenä palveluna. 52 % ei pitänyt niitä tärkeinä, 13 %:lla vastaajista ei ollut mielipidettä, ja 35 % piti niitä hyödyllisinä. Vastauksista kävi ilmi, että vieraskielisten sisältöjen tuottaminen ei sinänsä ole Puuinfon tehtävä, mutta toisaalta esimerkiksi opetuksessa, kansainvälisessä yhteistyössä, viennin edistämisessä ja kaupankäynnissä vieraskielisistä sisällöistä olisi hyötyä. 

Lisää yhteistyötä ja tiedottamista 

Asiakaskyselyn kolmessa lisäkysymyksessä vastaajilta pyydettiin mielipiteitä siitä, mitä tietoa tai palveluita Puuinfossa tulisi olla ja mitä voisi vähentää ja mitkä ovat Puuinfon tärkeimmät vaikuttamisen kanavat ja kehittämisalueet. 

Kyselyyn vastanneet toivovat esimerkiksi lisää tietoa paloturvallisuudesta, toteutuneista rakentamiskustannuksista, pientalo- ja piharakentamisesta, kansainvälisestä toiminnasta ja tuotteista. Lisäksi toivotaan tukea tuotteiden viennissä, kauppiaiden tarpeiden huomiointia sekä myös puukaupan alan koulutuksen lisäämistä ja oppimateriaalia puualalta. 

Puuinfon tärkeimpinä vaikuttamiskanavina vastaajat pitävät Puuinfon verkkosivuja ja Puu-lehteä. Seuraavaksi tärkeimmät kanavat ovat sosiaalinen media ja uutiskirjeet.  

Vastaajien mielestä Puuinfon tärkeimpiä kehittämisalueita ovat yhteistyö ja tiedottaminen. Puualaa edistettäisiin parhaiten, kun yhteistyötä lisättäisiin suunnittelijoiden, arkkitehtien, oppilaitosten ja puualan kehittämishankkeiden kanssa. Kansallisen yhteistyön ja verkostoitumisen kautta voisia myös kansainvälinen näkyvyys lisääntyä.  

Puuinfolta toivotaan ajan tasalla pysymistä, alalla näkymistä ja puualan uusien innovaatioiden ja vaihtoehtojen esittelyä kriittistä näkökulmaa unohtamatta.