21.10.2022

RAVE-hanke edistää vähähiilistä rakentamista Kajaanissa

Kajaanin keskustaan entisen linja-autoaseman tontille on parhaillaan kohoamassa Sammonkaari-kortteli. Se on palveluiden läheisyyteen suunniteltu nykyaikainen monisukupolvinen asuinalue, jossa on käytetty moderneja ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja ajatellen sen kaiken ikäisiä käyttäjiä. Ensimmäisen korttelin rakentaminen toteutetaan kolmessa eri vaiheessa. Rakentamisen ensimmäinen vaihe on juuri valmistunut ja se sisältää opiskelija-asuntoja ja katutasoon avautuvan päivittäistavarakaupan.

Teksti ja kuvat: Jenni Kuronen

Read the article in English: RAVE promotes low-carbon construction in Kajaani

RAVE-hanke oli edistämässä Sammonkaaren vähähiilisen rakentamisen suunnittelua. Hankkeessa
tuotettiin Sammonkaari-kortteliin ajantasaista tietoa vähähiilisestä rakentamisesta ja teetettiin alan asiantuntijoiden toimesta korttelin vähähiilisyyden arviointi ja energiasuunnitelma, jonka lopputulemana syntyi energiakäsikirja.

Energiasuunnitelma

Energiasuunnitelman laati Sweco. Energiasuunnitelmassa vertailtiin erilaisia energiajärjestelmiä ja niiden yhdistelmiä. Siinä selvitettiin uusiutuvan ja kierrätettävän energian potentiaali ja lopuksi tutkittiin eri rakenneratkaisujen vaikutusta energiatehokkuuteen. Kortteliin kartoitettuja uusiutuvan energian eri vaihtoehtoja olivat aurinkosähkön tuottaminen, hukkalämmön kierrätys ja maalämpö. Lopputuloksena syntyi energiakäsikirja, joka auttoi valitsemaan rakennuksiin sopivat energiaratkaisut. Ehdotuksena oli älykkäällä teknologialla varustettu kokonaisuus, jossa suositeltiin hyödynnettävän energiankierrätystä ja ilmaisenergiaa kaukolämmön ja verkkosähkön rinnalla. Lopuksi saatuja tuloksia hyödynnettiin muun muassa energiaratkaisujen suunnittelussa, LVISA-järjestelmien valinnoissa sekä rakenneratkaisuissa.

Vähähiilisyyden arviointi

Vähähiilisyyden arvioinnin toteutti Granlund. Vähähiilisyyden arviointi toteutettiin Ympäristöministeriön Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmän (2019) mukaisesti. Vähähiilisyyden arviointi on ennakkosuunnittelua, joka tulee olemaan osa tulevaisuuden rakentamisen suunnittelua. Sammonkaari-korttelille laskettiin hiilijalanjälki ja -kädenjälki. Saatuja vähähiilisyyden arviointituloksia verrattiin vastaavaan betonielementtirunkoiseen rakennukseen, jonka E-luku vastasi rakennusmääräysten
minimitasoa.

Hiilijalanjäljen arviointi kattoi rakennuksen koko elinkaaren ja siihen otettiin huomioon niin materiaalien hankinnat, niiden valmistus, kuljetus, rakentaminen, rakennuksen käyttö ja kunnossapito kuin rakennuksen purku ja kierrätys. Hiilikädenjäljen laskennassa puolestaan puntaroitiin Ilmastohyödyt, joita ei olisi syntynyt ilman rakennushanketta.

Elinkaaren hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkilaskennan tuloksena havaittiin, että puurakennus kokonaisuudessaan toimii merkittävänä hiilivarastona ja samalla se pienentää hankkeen materiaalien hiilijalanjälkeä. Vähähiilisyyden arvioinnin lopputuloksena voitiin todeta, että Sammonkaaren puukerrostalo on vähähiilinen rakennus.

Rakennuksen hiilijalanjälkeen vaikuttavat merkittävimmin käytetyt energiamuodot sekä materiaalit ja niiden määrä. Sammonkaari-korttelin vaiheen 1 rakennukselle etsittiin myös vaihtoehtoisista ratkaisuja, joiden avuilla alkuperäistä laskennasta saatua elinkaaren hiilijalanjälkeä pystyttiin pienentämään.

Suunnittelun materiaali- ja tuotevalinnoilla sekä tuotteiden alkuperällä oli merkitystä laskennan lopputulokseen. Esimerkiksi käyttämällä vähähiilisesti valmistettuja betonituotteita saatiin pienentävä vaikutus rakennuksen koko elinkaaren aikaiseen hiilijalanjälkeen. Suunnittelijan tekemän tuotevertailun ja päästövähennystoimien avulla pystyttiin saavuttamaan noin -3,00 kg CO₂ₑ/m₂/a vaikutus lähtötason, mikä tarkoittaa noin 500 t CO₂ₑ.

Kuvio 1: Yhteenveto kuvio rakennus 1 hiilikäden- ja jalanjälki verrattuna vastaavaan betonirunkoiseen rakennukseen. Kuvio mukailtu Granlundin
tekemästä raportista. |
Kuvio 2: Suunnitteluratkaisuiden vaikutuksesta rakennuksen hiilijalanjälkeen. Kuvio mukailtu Granlundin tekemästä raportista.

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN hallinnoima RAVE – Rakentamisen vähähiiliset energiaratkaisut -hanke käynnistyi elokuussa 2020, Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoilla Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamana. Hankkeen tavoitteena on rakentaa tietä kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa edistämällä uusiutuvien ja innovatiivisten energiantuotanto- ja varastointimuotojen käyttöönottoa rakentamisessa. Hanke jatkuu syyskuun loppuun 2023. Lisätietoa RAVE-hankkeen tekemistä ja teettämistä selvityksistä löytyy hankkeen verkkosivuilta osoitteessa www.kamk.fi/RAVE.

Miia Rönkkö
projektipäällikkö
Jenni Kuronen
projekti-insinööri vähähiilinen rakentaminen
Jani Moilanen
projekti-insinööri
energiaratkaisut
Silja Keränen
projektiasiantuntija
(vanhempainvapaalla)