12.10.2023

Kestävä rahoitus voi laajentaa puurakentamisen rahoitusmahdollisuuksia

Tuupalan koulu, Kuhmon kaupunki sai uuden koulun rakentamiseen ensimmäisen Kuntarahoituksen myöntämän vihreän lainan. Kuva: Mikko Auerniitty

Puurakennushankkeiden rahoitusvaihtoehtojen tarkasteluun kannattaa sisällyttää kestävän rahoituksen instrumentit. Puurakentamisella on mahdollista pienentää rakentamisen ympäristöpäästöjä ja kasvattaa hiilikädenjälkeä, mitkä ovat positiivisia tekijöitä haettaessa rahoitusta rakennushankkeille.

Rakentaminen on juuri nyt merkittävästi hidastunut Suomessa, ja rahoittajien halukkuus rahoittaa uusia kohteita alentunut. Samaan aikaan sijoittajat ja rahoittajat ohjaavat pääomia enenevässä määriin kestäviin kohteisiin, mikä on tuonut markkinoille uusia rahoituksen viitekehyksiä, esim. EU-taksonomia sekä uusia rahoitusinstrumentteja, kuten vihreät lainat (green loans) ja kestävyyskriteereihin sidotut lainat (sustainability- linked loans). Tämä kehitys parantaa rahoituksen saatavuutta ja/tai hinnoittelua, mikäli yritys aktiivisesti hyödyntää kestävän rahoituksen uusia mahdollisuuksia.

EU-taksonomian tarkoituksena on tukea pääomien ohjaamista ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviin kohteisiin ja näin edistää vihreän siirtymän toteutumista Euroopassa. EU-taksonomia sisältää kriteerit, joiden avulla voi tunnistaa onko toiminta taksonomian alaista toimintaa, sekä onko toiminta taksonomian kriteereiden mukaista toimintaa. Danske Bank on tehnyt selvityksen pohjoismaisten yritysten taksonomiaraportoinnista (Danske Bank Research). Kiinteistösektorilla yli 90 % liikevaihdosta on tunnistettu olevan taksonomian alaista, kun vain 24 % liikevaihdosta tai tuotoista täyttää kriteerit ja on taksonomian mukaista. Tämä kertoo, että kiinteistö- ja rakennusalalla on paljon vielä hyödyntämätöntä potentiaalia parantaa rahoitettavuutta EU-taksonomian näkökulmasta.

EU-taksonomia on varsin yksityiskohtainen ja paikoin myös tiukka kriteeristö kestävyyden määrittelyyn, mutta monilla rahoittajilla on myös omat kestävyysviitekehyksensä, joita vastaan ahoitettavia kohteita tarkastellaan. Voidaankin sanoa, että kestävyyskriteerit ovat tulleet taloudellisten kriteereiden rinnalle rahoittajien arvioidessa rahoituskohteita. Tämän takia rahoitusneuvotteluissa tulee varautua keskustelemaan myös hankkeen ympäristöllisistä ja sosiaalisista vaikutuksista, vaikka yritys itse ei olisi velvoitettu raportoimaan toiminnan taksonomian mukaisuudesta.

Puurakennushankkeiden rahoitusvaihtoehtojen tarkasteluun kannattaa sisällyttää kestävän rahoituksen instrumentit. Vihreät lainat ovat tyypillisesti sidottu rahoituskohteeseen, ja niissä tarkastellaan kohteen vaikutuksia yhteisesti sovittujen ympäristötavoitteiden toteutumiseen. Kestävyyskriteereihin sidotut lainat eivät kuitenkaan välttämättä ole riippuvaisia rahoituksen kohteesta. Tällöin voidaan huomioida rakennuttajan koko vastuullisuusstrategia eikä yksittäinen viitekehys rajoita rahoitusmahdollisuuksia.

Kestävä rahoitus voi siis laajentaa puurakentamisen rahoitusvaihtoehtoja, vaikka ei olisi hakemassa nimenomaan vihreää rahoitusta. Tämä edellyttää kuitenkin valmiuksia keskustella rahoittajien kanssa hankkeen vaikutuksista ilmastoon ja ympäristöön sekä kertoa sen mahdollisista sosiaalisista vaikutuksista.

Read the article in English here.

Vihreä laina

Laina, joka käytetään hankkeisiin tai
liiketoimintaan, jolla on positiivisia
ympäristövaikutuksia.

Vihreä joukkovelkakirjalaina

Joukkovelkakirjalaina eli bondi, jolla
rahoitetaan hankkeita tai liiketoimintaa,
jolla on positiivisia ympäristövaikutuksia.
Vihreiden joukkovelkakirjalainojen
käyttötarkoitus määritellään erityisissä
viitekehyksissä, joille vaatimuksia
asettavat mm. ICMA:n vihreitä joukkolainoja
koskevat periaatteet tai EU:n Green Bond Standard.

Kestävyyskriteerilaina

Laina, johon on yhdistetty ennalta
määritettyjä vastuullisuustavoitteita
lainan vastaanottajalle. Tavoitteiden
saavuttaminen johtaa matalampaan
korkoon.

Kestävyyskriteerijoukkovelkakirjalaina

Joukkovelkakirjalaina eli bondi, jonka
taloudelliset ominaisuudet on yhdistetty
ennalta määritettyihin vastuullisuus-tavoitteisiin, jotka liikkeellelaskija pyrkii saavuttamaan. Kestävyyskriteerijoukko-velkakirjalainojen periaatteet määritellään ICMA:n kestävyyskriteerijoukkovelka-kirjalainoja koskevissa periaatteissa.

KIRJOITTAJA:

Mirka Lummaa toimii Gaia Groupin neuvonantajana vastuullisen sijoittamisen ja kestävän rahoituksen alueella. Lummaa näkee, että kestävä kehitys on tärkeää liiketoiminnalle pitkän aikavälin kannattavuuden varmistamisessa, ja finanssisektorilla on tärkeä rooli yritysten tukemisessa kestävyyspoluilla.