29.11.2023

Lupauksista tekoihin, hallituksen edistettävä puurakentamista ripeästi

Puutuoteteollisuus ry, Sahateollisuus ry, Pientaloteollisuus ry, Puuinfo oy ja Hirsitaloteollisuus ry kannustavat hallitusta pitämään kiinni lupauksistaan. Hallitusohjelman kirjaukset puurakentamisen lisäämiseksi mahdollistavat kestävän kasvun, mutta ilman konkreettisia päätöksiä edistystä ei tapahdu.

Puurakentamisen edistämisestä on Suomessa laaja-alainen konsensus. Hallitukset toisensa perään ovat sitoutuneet edistämään puurakentamista ja näin oli myös tällä kertaa, kun kesällä julkaistiin pääministeri Petteri Orpon teollisuusmyönteinen hallitusohjelma.

Hallitusohjelmassa on useita kirjauksia siitä, miten puurakentamista ja kotimaiseen uusiutuvaan raaka-aineeseen perustuvan teollisuuden arvonlisän nostamista tulisi edistää. Hallitusohjelmassa todetaan, että puurakentamista lisätään kannustimin sekä purkamalla siihen liittyvää sääntelyä. TKI-rahoitusta kanavoidaan puurakentamiseen ja panostetaan alan koulutukseen.

Nyt teollisuudessa on laaja-alaisesti herännyt huoli siitä, edistetäänkö näitä kirjauksia tosiasiallisesti vai oliko kyseessä tyhjät lupaukset ilman toimeenpanoa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu keväällä hyväksytyn, vuonna 2025 voimaan astuvan rakentamislain korjaaminen. Rakentamislain pykälät rakennusten vähähiilisyydestä ja elinkaariominaisuuksista vievät eteenpäin koko rakennusalan kehitystä vähähiilisemmäksi ja samalla luovat, hallitusohjelman mukaisesti, kannusteen puurakentamiselle. Hidasliikkeisellä rakennussektorilla muutoksen tekemiseen tarvitaan sääntelyohjausta, joka kirittää markkinoita. Aikataulusta ei tule lipsua. Muissa Pohjoismaissa kyseinen lainsäädäntö on jo voimassa.

Sääntelyä pitäisi muutenkin tarkastella laaja-alaisesti sen osalta, miten puurakentamisen esteitä saadaan purettua ripeästi. Viennin edistämiseksi määräysten ja suunnitteluperusteiden tulisi olla mahdollisimman yhteneviä koko Euroopassa ja erityisesti Pohjoismaissa. Puurakentamisen suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyysvaatimuksia tulisi tarkoituksenmukaistaa. Kierrätys- ja uusiokäyttöä tulisi edistää.

Taloudelliset kannustimet puurakentamisen edistämiseksi ovat aiemmin olleet vaatimattomia. Hallitus on sitoutunut kasvattamaan julkista TKI-rahoitusta, jotta Suomen BKT:sta 4 % olisi TKI-menoja vuonna 2030. Tästä kasvavasta osuudesta olisi tärkeä korvamerkitä osuus puurakentamisen edistämiseen. Erityisesti työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi toimia tässä aktiivisesti ja johdonmukaisesti. Puurakentamisen edistäminen tulisi olla useamman ministeriön työlistalla.

Puun käyttöä rakentamisessa voitaisiin helposti lisätä myös pientalorakentamista lisäämällä, sillä 90 % pientaloista on puu- tai hirsirakenteisia ilman määräysohjaustakin. Pientalorakentamisen määrää rajoittaa erityisesti tonttipula kasvualueilla.

Puurakentaminen on ympäristöministeriön selvityksenkin mukaan yhdessä uusiutuvan energian kanssa nopein ja vaikuttavin keino rakentamisen päästöjen leikkaamisessa ja ilmastonmuutoksen torjumisessa. Hallituksen tavoitteena on vihreän siirtymän edistäminen, uusien työpaikkojen synnyttäminen ja korkean jalostusasteen tuotteiden viennin kasvattaminen. Puurakentamisen kannusteilla tuetaan kaikkia näitä tavoitteita.

Lisätiedot:

Puutuoteteollisuus ry, Matti Mikkola, matti.mikkola@puutuoteteollisuus.fi, 040 829 4026
Sahateollisuus ry, Tino Aalto, tino.aalto@sahateollisuus.com, 050 574 8713
Pientaloteollisuus ry, Kimmo Rautiainen, kimmo.rautiainen@rt.fi, 0400 381444
Puuinfo Oy, Anu Turunen, anu.turunen@puuinfo.fi, 050 336 9210
Hirsitaloteollisuus ry, Seppo Romppainen, info@hirsikoti.fi, 050 3765901

Puutuoteteollisuus ry on suomalaisen puutuoteteollisuuden ja siihen liittyvää toimintaa Suomessa harjoittavien yritysten edunvalvoja ja yhteinen ääni. Edistämme puutuoteteollisuuden asemaa biotalouden merkittävänä toimijana. Palvelemme alaa edistämällä sen elinkeinopoliittisia toimintaedellytyksiä, puutuotteiden kilpailukykyä ja loppukäyttöä sekä koordinoimme alan tutkimustoimintaa.