28.2.2023

Toteutusmuotojen valinta puurakentamisessa

Rakennushankkeen toteutusmuodon valinnassa keskeistä on suunnittelun ja rakentamisen työnjako, kuka vastaa suunnitelmista ja viedäänkö hanke läpi lineaarisesti vaiheittain vai suunnittelua ja rakentamista limittäen.

Toteutusmuoto määrittää rakennushankkeeseen ryhtyvän, rakennuttajan, suunnittelijoiden, rakennusliikkeen ja muiden toimittajien välisen työnjaon, osapuolten tehtävät ja vastuut, suhteet ja osallistumisen muodot sekä riskien ja hyötyjen jakamisen periaatteet.

Puurakentamisessa on useita eri järjestelmiä ja toteutusmalleja, mistä johtuen tietyt tilaajan päätökset tulee tehdä totuttua aikaisemmin. Kaikki urakkamuodot ovat mahdollisia, mutta tilaajan on tunnettava markkinoiden tarjonta hyvin.

Teksti: Ympäristöministeriö/Puuinfo, Hankintaopas, lähde: Vison Oy

Read the article in English here.

Rakennushankkeen läpiviennin periaate erilaisin toteutusmuodoin sekä osapuolia integroiva vaiheistus (musta rajaus)

TOTEUTUSMUOTOSOVELTUU ERITYISESTIHUOMATTAVAA
KokonaisurakkaHankkeisiin, jotka toteutetaan perinteisin menetelmin esim. paikalla rakentaen.

Hankkeisiin, joissa puuosatoimitus, esim. rankarakenteiset ulkoseinien tasoelementit, voidaan kilpailuttaa ja aliurakoida
useamman tarjoajan kesken.
Perinteisessä kokonaisurakkakilpailutuksessa tilaajalla voi olla hintariski. Mikäli tarjoajat eivät tunne tarjottavaa puurakennejärjestelmää,
sen toimittajia, aliurakoitsijoita ja kustannusrakennetta, nämä voivat hinnoitella mahdollisen hintariskin tarjoukseensa. Tällöin on suositeltavaa tehdä puuosatoimituksesta tilaajan erillishankinta (jaettu urakka).
Jaettu urakkaHankkeisiin, joissa puuosatoimitus sen laajuuden, rajallisen tarjoajien määrän tms. syyn vuoksi kannattaa kilpailuttaa tilaajan erillishankintana.Mikäli on syytä olettaa, että puisten rakennusosien osuus kustannuksista arvioidaan normaalissa tarjousprosessissa liian korkeaksi, tilaaja voi kilpailuttaa ne suoraan valmistajilta tilaajan erillishankintana.
KVR-urakkaHankkeisiin, joissa halutaan mahdollistaa erilaisten rakennejärjestelmien välinen kilpailu.

Hankkeisiin, joissa halutaan kilpailla laadulla annetussa kustannusraamissa ja joissa halutaan varmistaa hankkeen suoraviivainen toteutus.

Hankkeisiin, joissa suunnittelun ja toteutuksen yhteistoiminta jo hankkeen varhaisessa vaiheessa katsotaan hyödylliseksi.
Puurakentamisessa on paljon materiaali-, runkojärjestelmä- ja tuotantotapavaihtoehtoja, joista jonkin valitseminen varhaisessa suunnitteluvaiheessa rajaa huomattavasti vaihtoehtoisten tarjoajien määrää. KVR-kilpailutus mahdollistaa eri materiaali-,
runkojärjestelmä- ja tuotantotapavaihtoehtojen tasapuolisen
kilpailun.

Puurakentamisessa toteuttajien mukaan ottaminen suunnitteluprosessiin on usein järkevää. Tällä varmistetaan, että suunniteltava
kokonaisuus on toteutuskelpoinen ja että sille on toteuttaja.
ProjektinjohtourakkaTeknisesti tai toiminnallisesti haastaviin kohteisiin, joissa suuremmat riskit ja/tai kehittämispotentiaali.Tarvitaan tarjousneuvottelut sopimuksista, suunnitelmien sisällöstä ja laatuvaatimuksista tai kehitystyöpajat projektin kehittämisestä.

Vaatii tilaajalta osaamista ja resursseja toteutuksen aikana.
AllianssimalliHankkeisiin, joissa halutaan edistää uusien kokonaisedullisten ratkaisujen ja toimintatapojen
kehittämistä.
Vaatii tilaajalta osaamista ja resursseja kehitys-ja toteutusvaiheissa.

Edellyttää uudenlaista päätöksentekoa.
ElinkaarimalliHankkeisiin, joissa toteuttajan halutaan sitoutuvan
vahvasti käyttöturvallisen (esim. sisäilmakysymykset) ja elinkaariedullisen kokonaisuuden toteutukseen.
Määritettävä elinkaarisopimuksen päättyessä vaadittava kuntotaso.

Elinkaarisopimuksen pituus asetettava huomioiden rakennuksen järjestelmien ja rakenteiden elinkaari sekä kunnossapito- ja
uusimistarpeet.

Lisätietoa urakkamuodoista ja hankintamalleista löytää puuinfo.fi/rakennuttaminen sivustolta sekä Julkisen rakennuttajan hankintaoppaasta.

  • Anna palautetta Puu-lehdestä