4.11.2021

Tuottavuusloikkahanke hakee parannusta puurakentamisen kilpailukykyyn

Puutuoteteollisuuden tuottavuusloikkahanke hakee 20 %:n parannusta teollisen puurakentamisen tuottavuudessa ja kilpailukyvyssä. Hankkeen alustavia tuloksia esiteltiin Puupäivässä.

”Teollisessa puurakentamisessa rakentamisen prosessi muuttuu. Samalla muuttuvat rakennushankkeen osapuolien roolit ja ansaintalogiikat. Uuden teollisen puurakentamisen prosessin hallinta on edellytys sille, että tuottavuus, kustannustehokkuus sekä kilpailukyky paranevat. Teollisen puurakentamisen tehostamispotentiaali on merkittävä.” Näin totesi Puutuoteteollisuuden toimitusjohtaja Matti Mikkola avauspuheenvuorossaan Puupäivässä.

Puutuoteteollisuus ry:n yhdessä alan rakennuttajien, teollisten valmistajien, suunnittelutoimiston, prosessiosaajien ja Tampereen yliopiston kanssa käynnistämä tuottavuusloikkahanke tavoittelee 20 %:n parannusta puurakentamisen kilpailukykyyn suunnittelua vakioimalla, esivalmistusta lisäämällä ja tehostamalla sekä työmaatoimintoja virtaviivaistamalla.

Teollinen puurakentaminen on yhteispeliä suunnittelun, teollisen esivalmistuksen ja työmaatoimintojen välillä. Vielä tällä hetkellä suunnittelu ei riittävästi huomioi teollisen esivalmistuksen ja työmaatoimintojen mahdollisuuksia ja lainalaisuuksia. Teollisessa toteutuksessa on merkittäviä tehostamismahdollisuuksia. Tuotanto ei vielä ole riittävän teollista. Myöskään työmaatoiminnoissa ei vielä kyetä ulosmittaamaan teollisen puurakentamisen esivalmistuksen tuomia hyötyjä. Kaikesta tästä johtuen tilaajan ja rakennuttajan on usein työlästä muodostaa kokonaiskuvaa hankkeesta.

Puupäivässä esiteltiin viime vuonna käynnistyneen teollisen puurakentamisen tuottavuusloikkahankkeen alustavia havaintoja. Toni Saarikoski Muutostuuli Oy:stä havainnollisti esityksessään, että koko Suomen kerrostalotuotannon kääntämiseksi puupohjaiseksi ei tarvita kuin noin 40 teollista tuotantolinjaa. Yhteen tehtaaseen mahtuu useampi tuotantolinja. Antti Matikainen Timber Brosilta totesi, että oikeilla hankkeen lähtötiedoilla voitetaan viikkoja lisää hankkeen tärkeimpään vaiheeseen eli suunnitteluun. Hankkeen yhteydessä luodaankin Tampereen yliopiston tukemana vakioituja ratkaisuja arkkitehtiohjeistukseen. Ohjeistus julkaistaan hankkeen päättyessä syksyllä 2022.

Teollisen esivalmistuksen tehostamiseen on jo hankkeen tässä vaiheessa löytynyt useita parannuskohteita. Muutostuulen toimitusjohtajan Karri Kososen mukaan parannukset perustuvat huolelliseen työsuunnitteluun, tuotannon virtauttamiseen sekä esivalmistusasteen merkittävään nostamiseen tuotannossa. Elementti Sammon toimitusjohtaja Kari Toikka esitti yhtenä esimerkkinä hankkeessa kehitettyä sähköasennusmallia tilaelementtiin. Uuden mallin käyttöönotto leikkaa tuotannon työaikaa viidesosaan nykyisestä. Tavoitteena onkin toimenpiteiden avulla kaksinkertaistaa nykyisen elementtilinjan tuotanto.

Puutuoteteollisuuden koordinoima teollisen puurakentamisen tuottavuusloikkahanke on teollisuuden ja Ympäristöministeriön rahoittama kaksivuotinen hanke. Hankkeen osapuolina ovat Elementti Sampo Oy, JVR Rakenne Oy, Yrjö ja Hanna -säätiö, TOAS, Tampereen yliopisto, Timber Bros Oy, Muutostuuli Oy sekä Jyväskylän kaupunki. Hanke valmistuu syksyllä 2022.