29.5.2024

Kohti taloudellisesti kannattavaa kierrätyspuun hyödyntämistä

Suomessa puu on toiseksi suurin rakennus- ja purkujätteen osuudeltaan heti betonin jälkeen. Rakennustyömailla syntyy valtavia määriä purkujätettä vuosittain. Lisäksi sahoilta, tehtailta ja tuotantolaitoksilta syntyy merkittävä määrä sivutuotteita. Tämä nykyään pääosin energiakäyttöön päätyvä puumateriaali voidaan tulevaisuudessa hyödyntää uusien tuotteiden valmistamiseen kestävällä tavalla.  

Kiertotalous avaa ovia puulle uudella tavalla. Puusta valmistettujen tuotteiden tulee kestää pitkään ja niitä pitää voida hyödyntää moneen kertaan. Puutuotteiden kierrätyksen kehittäminen ei vain vähennä neitseellisen puumateriaalin tarvetta, vaan luo myös taloudellista arvoa puulle uudelleen ja uudelleen.  

Kirjoittaja: Sini Koskinen, Puutuoteteollisuus ry

Puun kierrättäminen on toistaiseksi ollut vähäistä 

Kierrätyspuun käyttöä ei ole vielä huomioitu riittävästi, osittain siksi, että Suomessa suuri osa tuotteen ensimmäisen elinkaaren lopussa olevasta puusta poltetaan. Ennen energiahyödyntämistä puutuotteilla tulisi kuitenkin olla useita elinkaaria, sillä puun varastoima hiili pitää saada pysymään kierrossa mahdollisimman pitkään. Juuri nyt energian hintojen ollessa korkealla, polttolaitokset ovat vakava kilpailija käytetyn puumateriaalin markkinoilla ja aito kierrätysmarkkina jää hyvin pieneksi. 

Regulaatio ja kierrätysmateriaalien puutteelliset hyväksymismenettelyt ovat yhtenä esteenä kierrätyspuun hyödyntämiselle. Tämänhetkisen regulaatiomme mukaisesti kierrätyspuuta ei voi esim. lujuuslajitella, joten sitä ei ilman rakennuspaikkakohtaista erityismenettelyä voi käyttää rakennuksen kantavien osien materiaalina.  

Rakennusjätteen synty. Osuudet jaettu painon mukaan. Ei sisällä infrarakentamista. Lähde: Tilastokeskus 2019 (Teollisen puurakentamisen oppimateriaali) 

Innovaatiokehitys avainasemassa 

Uusien puutuoteinnovaatioiden merkitys on tärkeää kiertotalouden kehittymisessä, kun uudet ratkaisut mahdollistavat puun entistä monipuolisemman hyödyntämisen. Myös digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet puun kierrätysprosessissa ovat erityisen tärkeitä tehokkaan ja resurssitehokkaan toiminnan kannalta. Näiden innovaatioiden avulla voimme lisätä kierrätetyn puun käytön taloudellista ja ekologista kannattavuutta.  

 Digitalisaatio voi tehostaa koko kierrätysprosessia, alkaen puun keräämisestä ja lajittelusta aina jalostukseen asti. Esimerkiksi älykkäiden sensorien ja seurantajärjestelmien avulla voidaan optimoida puujätteen keräystä ja kuljetusta, mikä vähentää hukkaa ja parantaa resurssien hyödyntämistä. Lisäksi digitaaliset ratkaisut voivat tehostaa puun lajittelua ja jalostusta, mahdollistaen kierrätyspuun entistä tarkemman lujuuslajittelun ja siten sen käytön monipuolisemmin eri rakennuskohteissa. 

Digitaalisten teknologioiden ja palveluiden avulla voimme myös lisätä puutuotteiden aineetonta arvoa, eli käyttämällä digitaalisia teknologioita ja palveluita voimme parantaa puutuotteiden arvoa sellaisilla tavoilla, jotka eivät liity suoraan niiden fyysisiin ominaisuuksiin. Tämä voi sisältää esimerkiksi digitaalisten työkalujen käyttöä tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa, verkkokauppajärjestelmien hyödyntämistä tuotteiden myynnissä ja markkinoinnissa, sekä digitaalisten alustojen tarjoamaa lisäarvoa tuotteiden käyttäjille esimerkiksi tiedon, koulutuksen tai yhteisöllisyyden muodossa.

Rakennuspaikkakohtaisista selvityksistä kansalliseen varmennustodistusmenettelyyn 

Nykyään kierrätetyille puutuotteille pääasiallinen kelpoisuuden todentamismenetelmä on rakennuspaikkakohtainen selvitys. Tämä tarkoittaa, että jokaisessa hankkeessa on tehtävä erillinen selvitys kierrätetyn puun käytöstä ja sen soveltuvuudesta kyseiseen käyttökohteeseen. Valitettavasti tämä menettely ei takaa aina lopputuloksen laatua ja saattaa johtaa hankkeiden aikataulujen venymiseen. Lisäksi tällainen hajautettu menettely vaikeuttaa toimintatapojen skaalautuvuutta, koska yhtenäistä ja yleisesti hyväksyttyä käytäntöä ei ole. 

Tarvitaan siis siirtymää rakennuspaikkakohtaisesta hyväksyntämenettelystä kohti kansallista varmennustodistusmenettelyä. Tämä vakioitu menettely takaisi ennakoitavan tavan tuotteen hyväksynnälle. Varmennustodistus mahdollistaisi liiketoiminnan syntymisen ja arvoketjun luomisen kierrätyspuutuotteille. Se antaisi myös kaikille osapuolille, valmistajista tuotteen käyttäjiin, vähäisemmät riskit. Menettelyn puuttuminen on tällä hetkellä merkittävin este kierrätystuotteiden laajemmalle käytölle markkinoilla. Tämä pullonkaula on poistettava, jotta tuotteita voi ylipäänsä tulla markkinoille. 

On tähdättävä siihen, että kierrätystuotteiden valmistus ja käyttö olisi liiketaloudellisesti kannattavaa kaikille osapuolille, luoden samalla kestävämpää ja tehokkaampaa toimintaa koko puuteollisuuden arvoketjussa. 

Joensuun uuden Martta-kahvilan julkisivut on tehty vanhasta betonimuottilaudasta, hiiltämällä betonijäämät pois. Rakennuksen suunnitteluperiaatteena on ”Purettavaksi suunniteltu” (Design for deconstruction eli DfD), jossa huomioidaan rakennuksen elinkaaren lopussa rakennusosien ja rakennuksen uudelleenkäyttömahdollisuus. Kuva: Risto Takala

Puutuoteteollisuus ry valmistelee parhaillaan puutuotteiden ja puurakentamisen kierrätyshanketta, joka pohjautuu EU-taksonomian kiertotalouskriteereihin. Hankkeen tavoitteena on selvittää, missä ja miten kierrätettyjen materiaalien ja tuotteiden käyttö voisi olla helpompaa ja tehokkaampaa rakennusteollisuudessa ja missä rakenneosissa kierrätysmateriaalien käyttö on hankalaa tai jopa mahdotonta, esim. regulaation vuoksi.  

Lisäksi selvitetään, millaisia jäte- ja sivuvirtoja puutuotteiden ja -rakentamisen ympärillä liikkuu, sekä millaista materiaalia teollisuus voi prosesseissaan hyödyntää. Tavoitteena on luoda kestävää ja taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa kierrätyspuulle. 

Lue myös: