16.6.2020

Ulkoverhous

Puuverhousta suunniteltaessa ja rakennettaessa tulee ottaa huomioon muutama perusvaatimus, että verhous kohtuullisin kustannuksin kestäisi suunnitellun käyttöiän. Tältä sivulta saat tietoa laatu-ulkoverhouksesta ja sen tekemisestä.

Puu on oikein käytettynä pitkäikäinen ja toimiva ulkoverhousmateriaali. Julkisivuverhoukseen suositellaan käytettäväksi kuusta, männyn sydänpuuta, lehtikuusta, lämpökäsiteltyä kuusta tai mäntyä. Verhouslautojen suositellut paksuudet vaihtelevat välillä 23 – 28 mm. Paksumpi verhouslauta kestää paremmin kosteuden vaihteluja.

Erittäin hyvä vaihtoehto on käyttää teollisesti pohjamaalattua ulkoverhouslautaa, jolloin verhouslautojen pinta on suojassa sateelta ja UV-säteilyltä alusta asti. Puujulkisivun teolliset pintakäsittelyt takaavat hallitut ja optimaaliset maalausolosuhteet kosteuden, lämpötilan ja puhtauden kannalta. Oikeaoppinen ja -aikainen huoltomaalaus on ehdoton edellytys puu-ulkoverhouksen pitkäaikaiskestävyydelle.

Asennusvaiheessa ulkoverhoukseen käytettävän puutavaran kosteuspitoisuuden tulee olla alle 20 %, koska puu kutistuu kuivuessaan. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia erityisesti pontattuja verhouslautoja käytettäessä (pontit saattavat aueta puun kutistuessa). Maalattavan puuverhouksen kosteuspitoisuus saa enimmillään olla 15…18 % maalityypistä riippuen.

Hyvin suunniteltu, tehty, pintakäsitelty ja huollettu puujulkisivu kestää kymmeniä vuosia, Suomessa on lukuisia esimerkkejä jopa yli 100 vuotta vanhoista, edelleen hyväkuntoisista puujulkisivuista.

Esitetyillä perusvaatimuksilla tavoitellaan julkisivuverhoukselle 10–15 vuoden uudelleenkäsittelyväliä, paremmilla vaatimuksilla jopa pidempää. Teolliset pintakäsittelyt takaavat hallitut ja optimaaliset maalausolosuhteet kosteuden, lämpötilan ja puhtauden kannalta. Oikeaoppinen ja -aikainen huoltomaalaus on ehdoton edellytys puu-ulkoverhouksen pitkäaikaiskestävyydelle.

Toimivan ja pitkäikäisen ulkoverhouksen edellytyksiä:

 • käytä riittävän paksua verhouslautaa, suositeltava paksuus 28 mm
 • käytä teollisesti pohjamaalattua verhouslautaa
 • lauta on sydäntavaraa
 • asennettava ja pintakäsiteltävä ulkoverhouslauta on riittävän kuivaa (kosteus < 18 %)
 • asenna laudat sydänpuoli ulospäin, jos et käytä teollisesti pintakäsiteltyjä lautoja
 • vältä jatkoksia ja säälle alttiita verhouslautojen suojaamattomia päitä
 • käytä päätypontattua ja sormijatkettuja verhouslautoja
 • jätä ulkoverhouksen taakse noin 22…25 mm alhaalta ylös avoin tuuletusrako
 • puuverhous pääsee kastuttuaan vapaasti kuivumaan, eikä sadevesi pääse imeytymään rakenteisiin (viistot pinnat, tippanokat, suojapellitykset)
 • huolehditaan ulkoverhouksen rakenteellisesta suojauksesta, esim. räystäät ja verhouksen alalaidan riittävä etäisyys maasta (suositus > 500 mm)
 • asennukset, kiinnitykset ja pintakäsittelyt on tehty huolellisesti
 • tee verhouksen alareunaan tippanokakka
 • toimivat ikkunoiden vesipellit ja listoitukset / vuorilaudat
 • toimivat sadevesikourut ja syöksytorvet
 • räystäiden leveys vähintään 300 mm, mieluummin 600 mm
 • ulkoverhous tarkastetaan, korjataan ja huolletaan riittävän usein

Ulkoverhouslaudat

Puu pystyy tasaamaan säätilan vaihteluista aiheutuvia kosteuspitoisuuden muutoksia sitä paremmin mitä paksumpaa puutavaraa käytetään. Siten kosteuseläminen ja mahdollinen halkeilu on sitä vähäisempää mitä paksumpaa verhouslautaa käytetään. Ulkoverhouslaudan suositeltava vähimmäispaksuus on 28 mm.

Muotoon höylättyjen ulkoverhouslautojen käyttölape (näkyviin jäävä pinta) on hienosahapintainen, takalape on tavallisesti karkeaksi höylätty. Niiden ohella ulkoverhous voidaan tehdä myös tavanomaista sahatavaraa käyttäen (lähinnä 22 tai 32 mm paksu hienosahattu kuusilauta).

Asiantuntevalta Puutavarakauppiaalta voit tiedustella myös vakioprofiileista poikkeavia ulkoverhouslautoja.

Ulkoverhouslautojen vakioprofiilit

Ulkoverhousesimerkkejä

Tasapainoisen ja rauhallisen lopputuloksen kannalta verhouksissa tulisi välttää pysty- ja vaakaverhouksien yhdistämistä samalla julkisivulla, koska se johtaa tavallisesti runsaisiin listoituksiin ja teknisesti hankaliin yksityiskohtiin. Valitse rakennuksen ja ympäristön luonteeseen soveltuva pysty- tai vaakaverhousratkaisu ja pyri konstailemattomaan ja selkeään yleisilmeeseen!

Pystyverhoukset

Käyttäessäsi hienosahattua puutavaraa pystyverhouksissa, asenna laudat sydänpuoli ulospäin (poikkeuksena teollisesti pintakäsitellyt riittävän paksut laudat). Ota myös huomioon oikea lustosuunta sekä mahdollinen sahauksessa muodostunut nukka.

Kuva 2 Verhouslautojen asennusperiaate. Pystyverhouslaudat asennetaan lustokuvion suunta alaspäin.

Peiterima- ja lomalaudoitus ovat perinteisiä pystyverhouksia. Loma-laudoitus tehdään yleensä sahatuista laudoista asentamalla laudat lomittain toistensa päälle. Peiterimalaudoituksessa asennetaan kapea rima vierekkäisten lautojen välisen raon päälle. Tee alimmaisten lautojen maalaus tai vähintään pohjustus ennen pintalautojen asennusta, tai käytä teollisesti pohjamaalattua puutavaraa.

Pystyverhouksessa käytetään muotoon höylättyjä puoli- tai täyspontilla varustettuja verhouslautoja. Näitä ovat lähinnä UTS- ja UYS-lautaprofiilit. Myös UTV-profiili sopii pystyverhoukseen.

Kuva 3 Esimerkki peiterimaverhouksesta. Lautojen ja rimojen alapäät katkaistaan viistoon tippanokaksi.
Kuva 4 Esimerkki lomalaudoituksesta. Lautojen alapäät katkaistaan viistoon tippanokaksi
Kuva 5 Esimerkki pystyverhouksesta. Verhouslauta UTS 28×170. Lautojen alapäät katkaistaan viistoon tippanokaksi.

Vaakaverhoukset

Vaakaverhouslaudat ovat muotoon höylättyjä puoli- tai täyspontillisia vaakasuuntaiseen ulkoverhoukseen tarkoitettuja lautoja. Näitä ovat lähinnä UTV-, UYV-, UTK- ja UYL-lautaprofiilit. Viimemainittu UYL-verhouslauta on tarkoitettu ns. limilaudoitukseen. Sen vakiopaksuus on hieman pienempi kuin edellä mainittu vähimmäissuositus.

Kuva 6 Esimerkki vaakaverhouksesta. Verhouslauta UTV 28×170
Kuva 7 Esimerkki vaakaverhouksesta. Verhouslauta UTK 28×170
Kuva 8 Esimerkki vaakalimilaudoituksesta. Verhouslauta UYL 23×120.
Kuva 9 Pystyverhouksen alareuna/tuuletusrako. Lautojen alapäät katkaistaan viistoon tippanokaksi ja suojataan maalaamalla huolellisesti.
Kuva 10 Vaakaverhouksen alareuna/tuuletusrako. Myös verhouksen alareuna suojataan maalaamalla huolellisesti.

Ulkoverhouksen yksityiskohdat

Verhouksen alareuna ja sokkeli

Rakennuksen sokkelikorkeus tulee mitoittaa siten, että verhouksen alareunan korkeudeksi maanpinnasta jää vähintään 300 mm. Muotoile maanpinta rakennuksen ympäriltä siten, että se viettää rakennuksesta ulospäin (suositeltava kaltevuus on vähintään 15 cm kolmen metrin matkalla).

Tee pystyverhouslautojen alapäihin tippanokka. Myös vaakaverhouksiin voi alimman laudan alareunan työstää tippanokan muotoon. Muista maalaustyön yhteydessä käsitellä myös tippanokka erityisen huolellisesti. Ulkoverhouksen alareuna jätetään muutama sentti sokkelin yläpintaa alemmaksi. Huolehdi lisäksi siitä, että verhouksen taakse jätettävä noin 22…25 mm tuuletusrako jää alhaalta avoimeksi ilmankiertoa varten.

Verhouksen yläreuna ja räystäs

Räystäät suojaavat ulkoverhousta tehokkaasti sadevedeltä. Suositeltava räystään vähimmäisleveys on noin 600 mm. Vesikatteen alapinnan ja verhouksen yläreunan väliin jätetään vähintään 20 mm korkea yhtenäinen tuuletusrako, joka mahdollistaa ilmankierron sekä verhouksen taustan tuuletusraossa että yläpohjarakenteessa. Jos laudoitat räystään alapuolen, jätä lautojen väliin noin 10 mm raot, jotta em. tuuletusjärjestelyt toimivat.

Kuva 11 Pystyverhouksen liittyminen räystääseen. Jos räystäs jätetään kuvan mukaisesti alapuolelta avoimeksi, tulee pystyverhouslautojen yläpäät viimeistellä huolellisesti.
Kuva 12 Vaakaverhouksen liittyminen räystääseen. Räystään alapuolinen harvalaudoitus tehdään siten, ettei se estä ulkoverhouksen taustan tai yläpohjan tuuletusta.

Nurkat

Harkitse nurkkalautojen tarve ja niiden leveys. Nurkkalautojen avulla viimeistelet nurkat helposti etenkin vaakaverhouksissa, mutta samalla ne myös korostavat rakennuksen kulmia. Erityisesti, jos ne maalataan muusta verhouksesta poikkeavaan väriin.

Etenkin pystyverhoukset voidaan varsin helposti toteuttaa ilman varsinaisia nurkkalautoja. Laske verhouslautojen menekki ko. julkisivulle, jotta laudoitus voidaan jakaa tasaisesti ja nurkkiin tuleville laudoille jää riittävästi leveyttä.

Kuva 13 Nurkka/peiterimaverhous. Nurkka voidaan tehdä myös ilman nurkkalautoja, jolloin verhous vain ikäänkuin ”kiertyy” nurkan ympäri
Kuva 14 Nurkka/pystyverhous UTSverhouslaudoin. Laudoitus ”kiertyy” nurkan ympäri.
Kuva 15 Nurkka/vaakaverhous UTKverhouslaudoin. Nurkka voidaan tehdä myös ilman nurkkalautoja, jolloin lautojen päät katkaistaan jiiriin
Kuva 16 Jiiriin tehty nurkka UYLverhouslaudoin. Ratkaisu edellyttää huolellista lautojen mitoitusta ja sahausta. Nurkka voidaan varustaa myös nurkkalaudoin, jolloin lautojen päät katkaistaan kohtisuoraan.
Kuva 17 Vaakaverhouslautojen ulkonurkan jiiriliitos, vaakaleikkaus. Laudat sahataan siten, että taustapuolelta sauma jää noin 2 mm auki.

Vaakaverhouksen teko ilman nurkkalautoja edellyttää huolellisuutta lautojen sahaamisessa sekä jiiriin että tarkasti oikeaan pituuteen. Jiirisaumasta saadaan ulospäin tiivis, kun sahaat laudat siten, että taustapuolelta sauma jää noin 2 mm auki. Maalaa jiirisaumat samoin kuin muutkin jatkoskohdat ennen lautojen kiinnitystä.

Ikkuna

Ikkunan liittyminen ulkoverhoukseen on hieman samantapainen yksityiskohta kuin nurkatkin. Rakennuksen yleisilmeestä ja verhouslautojen tyypistä ja suunnasta riippuen kyseinen liittymä voidaan tehdä erilevyisiä vuorilautoja käyttäen tai mahdollisesti asentamalla vain vesipelti ikkunan alareunaan. Puutaloissa ikkunat ovat perinteisesti sijainneet likimain verhouksen ulkopinnan tasolla.

Kuva 18 Ikkunan sovitus peiterimaverhoukseen. Verhouslaudat ja peiterimat toimivat samalla ikkunan vuorilautoina. Ikkuna voidaan ympäröidä myös levein vuorilaudoin. Ikkunan ylä- ja alareunassa on ulospäin kallistetut vesilaudat tai -pellit
Kuva 19 Ikkunan sovitus pystyverhoukseen (esim. UTS). Verhouslaudat toimivat samalla ikkunan vuorilautoina. Ikkunan yläreunassa verhouslautojen päät tulee katkaista vinoon tippanokaksi. Ikkunan alareunassa on ulospäin kallistettu vesilauta tai -pelti.
Kuva 20 Ikkunan sovitus vaakaverhoukseen (esim UTK) levein vuorilaudoin. Ylä- ja alareunassa on lisäksi ulospäin kallistettu vesilauta tai -pelti.
Kuva 21 Ikkunan sovitus vaakaverhoukseen (esim UTV) kapein vuorilistoin/-laudoin. Ylä- ja alareunassa on lisäksi ulospäin kallistettu vesilauta tai -pelti.

Kuva 22 Pystyverhouslautojen jatkos. Halkeamisen estämiseksi porataan kiinnitysreijät lautojen päihin naulausta varten-, asennus- ja työstöohjeita

Ostaminen

Verhouslautoja ostaessasi ilmoita ainakin seuraavat asiat:

 • lautaprofiilin tyyppi (esim. UTS)
 • puulaji (yleensä kuusi)
 • laudan poikkileikkausmitat (mm x mm)
 • laudan pituus, jos halutaan määrämittaan katkaistua puutavaraa
 • käyttölappeen työstötapa (esim. hienosahaus)
 • mahdollinen teollinen pohjamaalaus ja sen väri
 • mahdollinen sormijatkettu tai päätypontattu puutavara

Varastointi

Verhouslaudat suojataan kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi kastumiselta, likaantumiselta, auringon valolta, maakosketukselta, kolhiintumiselta ja naarmuuntumiselta. Varastoi laudat lappeellaan suoralle alustalle käyttäen 60 cm:n välein asetettuja aluspuita. Poista lautanippujen ympärillä olevat teräsvanteet ja peitä laudat suojalevyllä tms. keinoin.

Työstö ja kiinnitys

Verhouslautoja työstetään tavanomaisin puun työstöön tarkoitetuin työvälinein. Mahdollisten jiirien teko ja katkaisu täsmälleen oikeaan pituuteen onnistuu parhaiten, jos käytössä on sähkötoiminen kallistettavalla terällä varustettu katkaisusaha sekä pyörösaha.

Verhouslaudat kiinnitetään alustaansa tavallisesti kuumasinkityin lankanauloin. Sopiva naulojen pituus on tavallisesti vähintään 75 mm (katso Naulausopas). Kiinnityspisteiden (kiinnityslautojen) keskinäinen etäisyys on tavallisesti 600 mm. Lauta naulataan jokaisesta kiinnityskohdasta kahdella naulalla, joiden etäisyys laudan reunasta on noin 20…25 mm. Vaakaverhouksen kiinnitystä varten asennetaan pystysuuntaiset kiinnityslaudat (paksuus 22…25 mm) tuulensuojan läpi tukevasti ulkoseinän runkotolppiin. Pystyverhouksissa kiinnityslaudat asennetaan vaakasuuntaan ja ne kiinnitetään tuuletusvälin ilmankierron varmistavien korotusrimojen tai -lautojen ja tuulensuojan läpi tukevasti runkotolppiin.

Kuvien 3 … 12 esimerkkien yhteydessä on esitetty myös kiinnityslaudat ja verhouksen taustan tuuletus. Kuvassa 23 on lautojen naulausohje.

Jos käytät paineilmanaulainta huolehdi, ettei naula uppoa liian syvälle ja riko puun pintaa. Naulan kanta ei saa jäädä kuopalle, koska se edesauttaa sadeveden imeytymistä puuhun. Käytä ulkoverhoukseen tarkoitettua naulainta ja täysikantaisia kampanauloja, jotta voit säätää naulaussyvyyttä työn aikana.

Mikäli naulaat lähempää kuin 70 mm laudan päästä, poraa kiinnitysreiät ennen naulausta halkeamisen estämiseksi.

Kuva 23 Verhouslautojen naulausperiaate. Naulojen etäisyys laudan reunasta on noin 20…25 mm ja laudan päästä vähintään 70 mm. Jos naulausetäisyys laudan päästä on vähemmän kuin 70 mm, porataan naulausta varten kiinnitysreiät halkeamisen ehkäisemiseksi.

Jatkokset

Vältä lautojen jatkoksia mikäli mahdollista. Asiantuntevalta puutavarakauppiaalta voit tiedustella sormijatkettuja verhouslautoja. Myös päätypontattuja verhouslautoja on saatavissa, jolloin jatkoksia ei tarvitse sijoittaa kiinnitystuen kohdalle ja hukka jää hyvin vähäiseksi. Mikäli jatkoksia ei voida välttää, tee ne siten, että sadeveden imeytyminen puuhun katkaisupinnan kautta on tehokkaasti estetty. Tee jatkoksesta mahdollisimman tiivis käyttämällä esim. päätypontattua lautaa tai suojaa jatkoskohta listoituksella tai -pellityksellä sekä maalaa katkaisupinnat huolellisesti asennustyön yhteydessä.

Ulkoverhouksen pintakäsittely

Maalaa puuverhous mahdollisimman pian asennuksen jälkeen. Maalauskäsittelyihin saat tietoa alan kirjallisuudesta kuten RT-ohjekorteista sekä maalinvalmistajien tuoteselosteista.
Verhous voidaan tehdä myös teollisesti valmiiksi pohjamaalattuja lautoja käyttäen. Pohjamaalaus suojaa osaltaan jo työn aikana verhousta sateelta ja auringonvalolta sekä jouduttaa maalaustöitä, koska verhouksen asennuksen jälkeen voidaan siirtyä suoraan pintamaalaukseen. Selvitä jo lautoja ostaessasi pohjamaalauksen kanssa yhteensopivat pintamaalityypit.

Teollisesti maalatut ulkoverhouslaudat

Käyttämällä valmiiksi teollisesti pohjamaalatut ulkoverhouslautoja vähennät kustannuksia työmaalla. Pohjamaalaus suojaa osaltaan jo työn aikana verhousta sateelta ja auringonvalolta sekä nopeuttaa maalaustöitä, koska verhouksen asennuksen jälkeen voidaan siirtyä suoraan pintamaalaukseen. Teollinen pohjamaalaus suoritetaan hallituissa olosuhteissa 60 tunnin sisällä höyläyksestä ja hienosahauksesta. Maalauksessa on otettu huomioon niin materiaalin kosteus kuin maalaus- ja kuivauslämpötilat. Ulkoverhouslautoja saa myös tilauksesta täysin valmiiksi maalattuna.

Teollisen pohjamaalauksen edut:

 • kustannustehokkuus
 • pohjamaalaus on tehty kuivissa ja hallituissa olosuhteissa
 • rakentaminen paikan päällä nopeutuu
 • pohja- ja pintamaalauksen laatu paranee ja huoltomaalausväli pitenee
 • vältät välivarastointivirheet

Ulkoverhouslautojen profiilit,mitat ja laatuvaatimukset