29.6.2020

Vaativien puurakenteiden suunnittelu -täydennyskoulutus (Vaapu)

Itseopiskeluaineisto

Koulutuksen aiheina ovat puurakennukset, joiden suunnittelu edellyttää valtioneuvoston asetuksen mukaista vaativan luokan pätevyyttä kuten yli 2-kerroksiset asuinpuukerrostalot ja muut suurimittakaavaiset puurakennukset. Rakennesuunnittelun lisäksi koulutus kattaa laajasti palo-, ääni-, jäykistys-, värähtely-, lämmöneristys-, kosteus-, talotekniikka-, pitkäaikaiskestävyys-, ylläpito-, huolto- ja korjauskysymykset sekä rakentamisen resurssitehokkuus-, elinkaari-, ympäristövaikutus- ja hiilijalanjälkitarkastelut. Seuraavilla sivuilla oleva aineisto mahdollistaa kurssin itseopiskelun.

Koulutuksen sisällöstä suunnittelusta ja toteutuksesta ovat vastanneet pääopettajat Tero Lahtela Insinööritoimisto Lahtela Oy:stä ja lehtori Jani Pitkänen XAMK:sta. 

Tavoitteena on, että oppilas hallitsee kunkin aihealueen perusteet syvällisesti, säädökset ja normit laskentamenetelmineen sekä kykenee näiden itsenäiseen käyttöön osana suunnittelutyötä.

Kurssimuotoisesti suoritettu Vaapu-koulutus oli rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä myöntävän FISE:n hyväksymä ja siitä saatavia opintopisteitä voi hyödyntää vaativien ja poikkeuksellisen vaativien puurakenteiden suunnittelijan pätevyyttä haettaessa. Itseopiskeltuna kurssilaisten tulee varmistaa hyväksyntä FISE:n patevyydlautakunnalta

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu toimessa oleville rakennesuunnittelijoille (diplomi- ja rakennusinsinöörit), joiden on mahdollista täydennyskoulutuksen avulla täydentää osaamisensa vastaamaan puurakenteiden suunnittelijan vaativan luokan -pätevyyttä. 

Kurssien läpikäyminen edellyttää, että osallistujalla on perustiedot ja aikaisempaa kokemusta puurakenteiden suunnittelusta (noin 3 op). Koulutuksen tarkoitus on täydentää puuttuvia puurakenteiden suunnittelun opintoja. Pätevyyteen tarvittavat rakenteiden mekaniikan opinnot tulee osallistujalla pääsääntöisesti olla.

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu kurssin sisältösuunnitelman mukaisista teoriaopinnoista, joissa käydään läpi teoriasisältö ja esimerkkiharjoitukset. Lisäksi oppitunneilla annetaan soveltavia kotitehtäviä, joissa kurssilla läpikäytyjä esimerkkilaskelmia sovelletaan käytäntöön. Itseopiskelukurssiin ei tällä hetkellä ole saatavissa tenttiä.

Opintopisteet

Koulutuksesta voi saada enimmillään 7,0 opintopistettä 

Opintopisteet koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

  • Teoriaopinnot: 3,5 op
  • Laskuharjoitukset: 3,5 op
  • HUOM: Opintopisteet edellyttävät tentin hyväksyttyä suorittamista. Tenttiä ei tällä hetkellä ole saatavilla.