16.3.2022

Hankesuunnitelma

Tilaajan mahdollinen tahtotila tai velvoite puurakentamiseen ja puun käytön tavoitteet kannattaa kirjata hankesuunnitelmaan. Kirjaus muodostaa merkittävän hanketta ohjaavan lähtökohdan. Se voi olla väljästi määritelty tai yksityiskohtainen, esim. missä erityisesti puuta halutaan käyttää (rakenteet, näkyvät pinnat tms.).

Hanketta koskevat palomääräykset kannattaa selvittää jo hankesuunnitteluvaiheessa.

Hankesuunnitelmassa kannattaa esittää myös muut puun käyttöön ja valittavaan järjestelmään liittyvät seikat, mikäli ne ovat jo tiedossa.

  • Mikäli tilaajan erityinen tahto on saada esimerkiksi hirsirakenteinen rakennus, tämä kannattaa tuoda selkeästi ilmi hankesuunnitelmassa.
  • Mikäli tilaajalla on tarve esim. rakennuksen nopeaan toteutukseen, siirreltävyyteen tms., tämä kannattaa tuoda selkeästi ilmi hankesuunnitelmassa, jolloin se ohjaa tuotantotavan valintaa.

Kun hanke halutaan toteuttaa puurakenteisena, on olennaista, että hankkeen tavoitteiden määrittelyssä puurakenteiden järkevät reunaehdot otetaan huomioon. Tämä koskee esimerkiksi välipohjissa saavutettavia jännemittoja ja rakenteiden ääneneristävyyttä.

Esimerkiksi kokoontumisrakennuksen tilojen väliselle ääneneristävyydelle ei ole määräyksiä vaan ainoastaan suositukset. Tilaaja voi päättää tilojen välisen ääneneristävyyden riittävästä tasosta. Tällöin on suositeltavaa, että puurakenteilla luontevasti saavutettava ääneneristävyyden taso otetaan huomioon vaatimuksia asetettaessa.

Mikäli mahdollista, hankkeesta kannattaa laatia viitesuunnitelmat. Tilaohjelman, tilojen käytön ja mahdollisten muuntojoustavuustavoitteiden lisäksi viitesuunnitelmissa on hyvä esittää

  • erilaisten puurakennevaihtoehtojen soveltuvuus rakennukseen,
  • rakennuksen jäykistyksen periaate,
  • rakenteille asetetut toiminnalliset vaatimukset,
  • rakenneratkaisut ja liitosperiaatteet,
  • talotekniikan linjaukset ja tilavaraukset,

jotta nämä osataan ottaa huomioon talon rakennussuunnittelussa heti alusta alkaen.