28.1.2021

Palomääräysten muutokset vuoden 2021 alusta

Ympäristöministeriö antoi joulukuun alussa asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta. 1.1.2021 voimaan astuva asetusmuutos edistää palomääräysten materiaalineutraaliutta, pienentää rakentamiskustannuksia sekä selkeyttää määräysten tulkintaa.

Jatkossa enintään kaksikerroksisen P2-paloluokan rakennuksen sisäseinäpinnat voi jättää ilman suojaverhousta, jos seinän materiaalit täyttävät puulle ominaisen palokäyttäytymisluokan ja vähimmäistiheyden. Muutos helpottaa suurehkojen, enintään kaksikerroksisten hirsirakenteisten tai muiden massiivipuuseinäisten rakennusten suunnittelua ja mahdollistaa näkyviin jäävät puupinnat rakennusten sisällä.

Samoin puujulkisivuja koskevia rakenteellisia vaatimuksia on eräiden rakennustyyppien osalta lievennetty. Jatkossa esimerkiksi alle 28 metriä korkeiden, enintään kaksikerroksisten P1-paloluokan kokoontumisrakennusten paloturvallisuutta tarkasteltaessa voidaan huomioida myös niiden muu paloturvallisuustekniikka.

Myös rakennusten alapohjien osiin jaon vaatimuksia on lievennetty ja autosuojan toteuttamista yli kaksikerroksiseen P2-paloluokan rakennukseen helpotettu. Lisäksi muun muassa pientalon kerrosluvun määräytymistä sekä varatiejärjestelyjä koskevia säädöksiä on täsmennetty, jotta niiden tulkinta olisi entistä selkeämpää.

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017) tuli voimaan 1.1.2018. Nyt tehdyt muutokset toteuttavat osaltaan hallitusohjelman kirjauksia, jotka koskevat puurakennusten paloturvallisuutta. Asetukseen tehtiin myös muita muutoksia ja tarkistuksia, jotka liittyvät sen soveltamisesta aiheutuviin kustannuksiin ja säädösten tulkintaan sekä maatalouden kilpailukykyyn.

Linkki ympäristöministeriön rakennusmääräyskokoelmaan https://ym.fi/rakentamismaaraykset

Puuinfon ohjeistus tullaan korjaamaan mahdollisimman pian asetuksen uuden version mukaiseksi. Puuinfo järjestää toukokuussa 2021 palosuunnitteluwebinaarin.