13.7.2020

Ääneneristys asuin- ja majoitusrakennuksisssa

Rakennusten ääneneristävyysmääräyksiä on esitetty ympäristöministeriön asetuksessa 796/2017. Asetuksen termien merkitys on seuraava:

1) äänitasoeroluvulla D nT,w mittalukua, joka kuvaa huonetilojen välistä ilmaääneneristystä;

2) askeläänitasoluvulla LnT,wC I,50-2500 mittalukua, joka kuvaa huonetilojen välistä askelääneneristystä;

3) keskiäänitasolla L Aeq,T mittalukua, joka kuvaa muun kuin tilapäisen äänen melun voimakkuutta huone- tai ulkotilassa;

4) enimmäisäänitasolla L AFmax,T mittalukua, joka kuvaa muun kuin tilapäisen äänen ajoittaisen lyhytaikaisen melun voimakkuutta huone- tai ulkotilassa;

5) jälkikaiunta-ajalla T mittalukua, joka kuvaa huonetilan kaiuntaisuutta;

6) runkoäänellä rakenteen tai muun kiinteän kappaleen melua aiheuttavaa mekaanista värähtelyä;

7) tärinällä ihmisen havaitsemaa häiritsevää mekaanista värähtelyä.

Vaatimukset uuden rakennuksen ääneneristykselle

Asuntojen sekä majoitus- ja potilashuoneiden ilma- ja askelääneneristyksen suunnittelussa ja toteutuksessa on noudatettava seuraavia lukuarvoja:

HuonetilaPienin sallittu äänitasoeroluku D nT,w(dB)Suurin sallittu askeläänitasoluku LnT,wC I, 50-2500(dB)
Asuntojen, majoitus- tai potilashuoneiden välillä5553
Uloskäytävästä asuin-, majoitus- tai potilashuoneeseen3963

Jos asunto, majoitus- tai potilashuone kytkeytyy rakenteellisesti tiloihin, joissa syntyy voimakasta, erityisen häiritsevää tai pienitaajuista ääntä, riittävän ääneneristyksen toteutumiseen on kiinnitettävä suunnittelussa ja toteutuksessa erityistä huomiota. Impulssimaisen, kapeakaistaisen tai pienitaajuisen melun yhden tunnin keskiäänitaso ei saa ylittää nukkumiseen tai lepoon käytettävissä huoneissa 25 desibeliä.

Sisäänvedettyjen parvekkeiden, viherhuoneiden ja kattoterassien ääneneristys on suunniteltava ja toteutettava siten, että ääniympäristöstä ei aiheudu asukkaille haittaa.

Rakennuksen, jossa on asuntoja, majoitus- tai potilashuoneita, ulkovaipan ääneneristys on suunniteltava ja toteutettava siten, että ääneneristys on vähintään 30 desibeliä ja impulssimaisen, kapeakaistaisen tai pienitaajuisen melun keskiäänitaso ei ylitä nukkumiseen tai lepoon käytettävissä huoneissa 25 desibeliä.

Rakennuksen hissien ja taloteknisten laitteiden asennukset on suunniteltava ja toteutettava siten, että niiden synnyttämä äänitaso ei ylitä asuntojen asuinhuoneissa tai oleskelutiloissa, majoitus- tai potilashuoneissa, saman tai läheisten asuinrakennusten avattavien ikkunoiden tai tuuletusluukkujen ulkopuolella, oleskeluun käytettävillä parvekkeilla tai virkistykseen käytettävillä piha- tai oleskelualueilla seuraavia lukuarvoja:

Huone- ja ulkotilaJatkuva laajakaistainen ääniImpulssimainen tai kapeakaistainen ääni
Keskiäänitaso L Aeq,T (dB)Enimmäisääni-taso L AFmax,T (dB)Keskiäänitaso L Aeq,T (dB)Enimmäisääni-taso L AFmax,T (dB)
Asuin-, majoitus- tai potilashuone28332530
Asunnon keittiö tai rakennuksen harrastustila33383035
Porrashuone tai uloskäytävä38433540
Ulkotila45504045

Rakennuksen, jossa on asuntoja, majoitus- tai potilashuoneita, runkoääni- ja tärinäeristys sekä opetus-, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen melun- ja tärinäntorjunta on suunniteltava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä saavutetaan toimintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö.

Rakenteen ääneneristävyyden ja puheen yhteys

R’w[dB]Kuvaus
<30Seinä ei estä seuraamasta tapahtumia naapurihuoneistossa
>35Normaali keskustelu kuuluu seinän läpi
>45Normaali keskusteluääni kuuluu seinän läpi, mutta sanoista ei saa selvää
>45Normaali keskusteluääni ei kuulu seinän läpi
>50Voimakas puhe kuuluu seinän läpi, mutta sanoista ei saa selvää
>55Voimakas puhe ei kuulu seinän läpi
>60Voimakas huuto kuuluu seinän läpi, mutta sanoista ei saa selvää