1.7.2020

Tiheäsyinen sahatavara ja radiaalisahaus

1.0 YLEISTÄ

Tiheäsyinen puu (hitaasti kasvanut puu) on lujuudeltaan, säänkestävyydeltään ja mittapysyvyydeltään huomattavasti parempaa kuin harvasyinen puu (nopeasti kasvanut puu). Tämä johtuu siitä, että tiheäsyisessä puussa on vähemmän solurakenteeltaan heikompaa kevätpuuta. Tiheäsyisen männyn sydänpuun tapauksessa puun solukko on lisäksi kyllästynyt puun omilla suoja-aineilla, jolloin männyn sydänpuun säänkestävyys on painekyllästetyn puun luokkaa. Paremman säänkestävyyden takia tiheäsyistä puuta on perinteisesti käytetty ikkunoiden puurakenteiden raaka-aineena.

2.0 TIHEÄSYINEN SAHATAVARA

Tiheäsyisellä sahatavaralla tarkoitetaan sahatavarakappaletta, jonka vuosilustojen tiheys täyttää kuvassa 1 esitetyt raja-arvot. Raja-arvot koskevat pohjoismaisen sahauskäytännön mukaan tuotettua sahatavaraa.

Kuva 1. Tiheäsyisen sahatavaran määritelmä /1/.

3.0 POHJOISMAINEN SAHAUSKÄYTÄNTÖ

Pohjoismainen sahauskäytäntö käsittää kaksi sahaustapaa, jotka ovat normaali sahaustapa ja sydänvapaa sahaustapa. Pohjoismainen sahauskäytäntö on yleinen Suomen sahateollisuudessa. Normaalissa sahaustavassa pelkka sahataan sydäntavaroiksi ja pintatavaroiksi siten, että pelkka halkaistaan keskeltä, jolloin osa puun ytimestä häviää sahausraon ansiosta. Sydänvapaassa sahaustavassa pelkka sahataan sydäntavaroiksi ja pintatavaroiksi siten, että puun ydin poistetaan sahaamalla pelkan keskiosasta sydänkappale.

Kuva 2. Pohjoismaisen sahauskäytännön sahaustavat /1/.

4.0 RADIAALISAHAUS

Radiaalisahausta käytetään, kun sahatavaralle halutaan tiettyjä ominaisuuksia, kuten hyvä muotopysyvyys ja tietynlainen syykuviointi. Radiaalisahauksesta käytetään myös nimitystä kvarttisahaus tai säteissahaus. Kuvassa 3 on esitetty käytössä olevia radiaalisahausmenetelmiä. Radiaalisahauksen haittapuolena on, että sahausta ei voida tehdä normaalilla sahauslinjastolla ja lopputuotteen saanto tukkia kohden on pieni. Kuvassa 4 on esitetty radiaalisahatun sahatavarakappaleen määritelmä.

Kuva 3. Radiaalisahausmenetelmiä.

Kuva 4. Radiaalisahattu sahatavarakappale.

Lähteet                                                                                                                     

/1/ Rakennustietosäätiö, RT-kortti RT 21-11288 Puutavara – Sahattu ja höylätty, 2017.