15.7.2020

Sahatavaran mitat ja mittapoikkeamat

Sahapintainen sahatavara

Sahapintaisen sahatavaran yleisimmät poikkileikkausmitat on esitetty alla ole­vassa taulukossa 5. Mitat tarkoittavat nimellismittoja sahatavaran kosteuspitoi-suuden ollessa 20 % ja niissä sallitaan taulukossa 6 esitetyt mittapoikkeamat. Sahapintaisen sahatavaran yleisimmät pituudet vaihtelevat 300 mm:n välein välillä 2,7…6,0 m.

Mitallistettu sahatavara

Mitallistettu sahatavara tarkoittaa mittatarkaksi karkeahöylättyä sahatavaraa. Tavallisesti mitallistaminen tapahtuu siten, että sahatavaran kaikilta sivuilta höylätään suurella syöttönopeudella noin 1 mm. Näin ollen höyläysjälki on karkeaa ja tuotteessa saattaa esiintyä höyläämättömiä alueita sekä höyläyksestä johtuvia harjanteita. Mitallistetun sahatavaran yleisimmät poikkileikkausmitat on esitetty taulu­kossa 7. Mitat tarkoittavat lopputuotteen mittoja sahatavaran kosteuspitoisuuden ollessa 20 % ja niissä sallitaan taulukossa 8 esitetyt mittapoikkeamat. Mitallistetun sahatavaran yleisimmät pituudet vaihte­levat 300 mm:n välein välillä 2,7…5,4 m.

Höylätty sahatavara

Höylätyllä sahatavaralla tarkoitetaan tässä yhteydessä suorakaiteen muotois­ta ympärihöylättyä sahatavaraa. Muotohöylättyä sahatavaraa käsitellään myö­hemmissä luvuissa.

Tavallisesti sahatavaran kaikilta si­vuilta höylätään vähintään 2 mm. Näin ollen pinnasta tulee sileä eikä siinä näy sahausepätasaisuuksia eikä höyläyksestä johtuvia harjanteita. Höylätyn sahatava­ran yleisimmät poikkileikkausmitat on esitetty taulukossa 9. Mitat tarkoittavat nimellismittoja sahatavaran kosteuspi-toisuuden ollessa 20 % ja niissä sallitaan taulukossa 10 esitetyt mittapoikkeamat. Höylätyn sahatavaran yleisimmät pituudet vaihtelevat 300 mm:n välein välillä 2,7…5,4 m.

Sormijatkettu sahatavara

Sahatavaraa jatketaan sormijatkoksilla, kun siitä halutaan normaalia pidempää tai sahatavarakappaleelle halutaan tietyt ominaisuudet. Sormijatkoksia käyttämällä voidaan tuottaa esimerkiksi sahatavara-kappaleita, jotka ovat kokonaan sydänpuuta, kokonaan oksattomia ja erittäin suoria. Tällaisia erikoistuotteita käytetään yleensä huone­kalu- ja ikkunateollisuudessa.

Sormijatkettua sahatavaraa on saatavilla sahapintasena, mitallistettuna ja höylättynä. Yleisimmät poikkileikkausmitat ovat taulu-koiden 5, 7 ja 9 mukaisia. Enimmäispituus vaihtelee valmistajakohtaisesti, mutta on tavallisesti 12 – 14 m. Rakenteelliseen käyttöön tarkoitetun sormijatketun sahatavaran valmistaminen on luvanva-raista toimintaa ja tällaisessa sahatavarassa tulee olla käytettävän tuotestandardin mukainen sormijatkamisesta kertova leima.

Sormijatkettua sahatavaraa suositellaan käytettäväksi erityises­ti niissä kohteissa, joissa määräpituisen tavaran käytöllä voidaan vähentää materiaalihukkaa ja työtä, tarvitaan ylipitkää tavaraa tai erikoispituuksia. Yleisimmät käyttökohteet ovat naulalevyristikot, hallirakenteiden sekundääripalkistot sekä puuelementit väli- ja ylä-pohjiin.

Myös verhouslautoja voidaan toimittaa sormijatkettuina. Kuivissa sisätiloissa voidaan käyttää PVAC-liimaa, jolloin jatkoskohta ei erotu juurikaan puupinnasta. Kantavien puurakenteiden liimauksessa käytetään aina kosteuden kestävää rakenneliimaa.

Sormijatkettu mäntysahatavara voidaan kyllästää kaikin tavan­omaisin menetelmin, kun varmistetaan, että kyllästysaine ja jatkos-liima ovat yhteensopivia. Jatkoksen sormet voidaan työstää joko lappeen tai syrjän suun-taisiksi. Sormien pituudet vaihtelevat 10 – 30 mm. Sormien päät voivat olla tylpät, jolloin valmiiseen jatkokseen jäävät pienet reiät kuuluvat asiaan