15.7.2020

Sahatavaran lujuuslajittelu ja CE-merkintä

Valtaosa sahatavarasta lajitellaan nykyisin kehittyneillä koneellisilla lujuuslajittelumenetelmillä kuten konenäkömittaus, ominaistaajuuden mittaus, röntgenmittaus ja ultraäänimittaus. Perinteinen ko­neellinen lujuuslajittelumenetelmä on sahatavarakappaleen taivut­taminen, jonka perusteella saadaan kimmomoduuli ja tätä kautta sahatavarakappaleen lujuusluokka. Sahatavara voidaan lujuuslajitella myös visuaalisesti, jolloin tarkastellaan silmämääräisesti esi­merkiksi sahatavarakappaleen oksien määrää, sijaintia ja laatua sekä halkeamia, kieroutta, vääryyttä ja muita vikoja. Lisäksi tarkastellaan sahatavarakappaleen vuosiluston paksuutta.

Standardin EN 338 mukaan havupuusahatavara lujuuslajitel-laan taulukon mukaisiin lujuusluokkiin. Lujuusluokat C14…C30 voidaan lajitella joko visuaalisesti tai koneellisesti ja lujuusluokat C35…C50 vain koneellisesti.

INSTA 142 on yhteispohjoismainen standardi, jonka mukaan ha-vupuusahatavara lujuuslajitellaan visuaalisesti alla olevan taulukon mukaisiin lujuusluokkiin. INSTA 142 lujuusluokat on hyväksytty vastaamaan standardin EN 338 mukaisia C-lujuusluokkia.

Puutavaraliikkeissä varastoidaan tavallisesti vain lujuusluokan C24 sahatavaraa, koska se on yleisin lujuusluokka rakentamisessa. Muita lujuusluokkia on mahdollista saada tilaamalla.

Lujuuslajittelumenetelmät

Sahatavara voidaan lujuuslajitella visuaalisesti tai koneellisesti. Vi­suaalisessa lujuuslajittelussa tarkastellaan silmämääräisesti esimer­kiksi sahatavarakappaleen oksien määrää, sijaintia ja laatua sekä halkeamia, kieroutta, vääryyttä ja muita vikoja. Lisäksi tarkastel­laan sahatavarakappaleen vuosiluston paksuutta.

Perinteinen koneellinen lujuuslajittelumenetelmä on sahatavarakappaleen taivuttaminen, jonka perusteella saadaan kimmomoduuli ja tätä kautta sahatavarakappaleen lujuusluokka. Nykyisin on käytössä myös huomattavasti kehittyneempiä koneellisia lujuuslajittelumenetelmiä kuten konenäkömittaus, ominaistaajuuden mittaus, röntgenmittaus ja ultraäänimittaus.

Lujuuslajitellun sahatavaran leimaus

Lujuuslajiteltu sahatavara, teollisesti valmistetut elementit ja sormijatkettu sahatavara tulee leimata siten, että jokaisesssa lujuuslaji-tellussa sahatavarakappaleessa tai paketissa on leima. Leimausvaatimus koskee myös kaikkia visuaalisesti lajiteltuja lujuusluokkia. Koneellisesti lujuuslajiteltu rakennesahatavara on käytännössä aina leimattua.

Tavallisesti leimassa vaadittavat tiedot tulostetaan sahatavarakap-paleen lappeelle jatkuvana tekstinä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää yksittäistä leimaa, jossa esitetään vaadittavat tiedot. Lisäksi sahata­varan valmistaja voi tehdä sahatavarakappaleisiin omia merkintöjä.

Puutuotteiden CE-merkintä

CE-merkintä on vaatimustenmukaisuusmerkintä, joka osoittaa, et­tä rakennustuote on sitä koskevan harmonisoidun tuotestandardin mukainen ja täyttää rakennustuotedirektiivissä esitetyt olennaiset turvallisuus ja terveellisyysvaatimukset.

CE-merkinnällä varustettua rakennustuotetta voi viedä ja myy­dä vapaasti Euroopan sisämarkkinoilla. Markkinoille saatettavan CE-merkittävän tuotteen vaatimustenmukaisuus osoitetaan val­mistajan suorittamalla tehtaan sisäisellä laadunvalvonnalla sekä ilmoitetun laitoksen suorittamalla varmentamisella, tarkastuksella ja testauksella.

Rakennustuotteiksi katsotaan rakennuskohteeseen kiinteäksi osak­si tulevat tuotteet, kuten esimerkiksi betonielementit, ikkunat, kanta­vat teräsrakenneosat, rakennesahatavara, kiviaines ja tiemerkinnät.

Seuraaville puutuotteille CE-merkintä on pakollista:

 • Ikkunat ja ovet
 • Liimapuu
 • Lujuuslajiteltu puutavara
 • Naulalevyrakenteet
 • Puiset sähköpylväät
 • Puulattiat
 • Puulevyt
 • Puupaneelit ja –verhoukset
 • Puurakenteiden liittimet
 • Rakenteellinen kertopuu
 • Rakenteellinen sormijatkettu puutavara
 • Vaarnakiinnittimet

Lisää tietoa CE-merkinnästä löytyy osoitteesta: www.henhelpdesk.fi

Puurakenteiden laadunvalvonta

Sormijatketun rakennesahatavaran, liimapuukannatteiden, naulale-vyrakenteiden sekä kyllästettyjen sahatavaroiden ja pylväiden tuote-sertifiointia, ts. kolmannen osapuolen valvontaa, voivat Suomessa tehdä ympäristöministeriön valvonnassa ja Euroopan komission hy-väksymänä Ilmoitettuna laitoksena (Notified Body) Inspecta Sertifiointi Oy, Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT), Finotrol Oy ja DNV GL.

Kyseiset laitokset myöntävät sertifiointimerkin käyttöoikeuksia ja CE-merkintään liittyviä todistuksia tehtaan sisäisestä laadunvalvonnasta. Laitosten kotisivuilta on nähtävissä laadunvarmistukseen ja CE-merkinnän varmistukseen kuuluvat laitokset.