23.6.2020

Liimapuu

Liimapuulla tarkoitetaan lamelleista liimaamalla valmistettua ra­kenteellista puutuotetta. Se koostuu vähintään kahdesta, enintään 45 mm paksusta sahatavaralamellista, joiden syysuunta on liimapuutuotteen pituussuuntainen. Liimapuun ominaisuudet mää­ritellään standardin SFS-EN 14080 mukaisesti. Edellä mainitut vaatimukset täyttävälle liimapuulle suositellaan käytettäväksi lujuusluokkaa GL30c.

Liimapuupoikkileikkaus voidaan koota saman lujuusluokan la-melleista, jolloin saadaan homogeenista liimapuuta. Yleensä poikkileikkauksen uloimmille lamelleille tulee suurempi jännitys ja ne valmistetaan sen vuoksi parempaan lujuusluokkaan kuuluvasta puusta. Tällaista tuotetta kutsutaan yhdistetyksi liimapuuksi. Luo­kan tunnuksessa kirjain c tulee sanasta combined (liimapuu jonka valmistuksessa on käytetty kahdenlaisia lamelleja), h sanasta homogeneous (tasa-aineinen liimapuu). Lujuusluokan GL30c yhdistetty liimapuu valmistetaan siten että vähintään uloimman kuudesosan lamellit ovat ulkolamelleja. Luo­kan GL30c liimapuun ulkolamellit ovat lujuusluokan T22 mukaisia lamelleja ja sisälamellit lujuusluokan T15 tai T14 mukaisia. Homogeenisen liimapuun GL30h kaikki lamellit kuuluvat samaan lujuus­luokkaan T22 tai T21.

Yhdistetyn ja homogeenisen liimapuun poikkileikkauksia

Liimapuun valmistukseen päävaiheet ovat: puutavaran kuivaus, lujuuslajittelu ja sormijatkaminen; lamellien höyläys, liiman levi­tys ja liimaus, kannatteiden höyläys ja muotoilu; pintakäsittely ja pakkaus.

Liimapuu on tavallisesti ympärihöylättyä ja sitä on saatavilla eri­laisilla pintakäsittelyillä sekä painekyllästettynä. Yleisimmät poikkileikkausmitat on esitetty taulukossa 23, mutta liimapuuta on saa­tavilla myös erikoismitoilla. Liimapuun enimmäiskorkeus on noin 2 m ja enimmäispituus noin 30 m (enimmäismitat valmistajakohtaisia). Lamellipaksuudet ovat yleensä 45 mm suorille kannatteille ja 33 mm taivutetuille.

Käyttöominaisuuksista

Liimapuukannatteilla on hyvä palonkestokyky. Ne eivät taivu kuu­muuden vaikutuksesta ja hiiltymissyvyys tunnin normaalipalon jäl­keen on n. 36 mm. Liimapuun hiiltymisnopeus on noin 0,6 mm mi­nuutissa. Liimapuun sisään upotetut teräsosat ovat myös vastaavan ajan palosuojattuina.

Kannatteisiin voidaan tehdä isojakin reikiä, mutta niiden sijoituk­sesta on aina neuvoteltava kyseisen kohteen rakennesuunnittelijan kanssa. Tavallisuudesta poikkeavat kosteusolosuhteet on myös aina ilmoitettava.

Liimapuun käyttökohteita ovat teollisuus- ja urheiluhallit, suurmyymälät, näyttelyhallit ja koulut, mutta myös pientalot ja maatalousrakennukset.

Liimapuun ominaisuudet määritellään standardin SFS-EN 14080 mukaisesti ja liimapuu valmistetaan standardin SFS-EN 386 mu­kaan. Edellä mainitut vaatimukset täyttävälle liimapuulle voidaan käyttää standardin SFS-EN 1194 mukaisia GL-lujuusluokkia.

Leimaamattomia kannatteita koskevat samat normimääräykset kuin leimattujakin. Niitä ei kuitenkaan hyväksytä rakenteisiin il­man puolueettoman tutkimuslaitoksen antamaa lausuntoa. Kaikkien kantavien liimapuurakenteiden liimaus suoritetaan rakenneliimoilla ns. U-liimausluokkaan. Rakenteen käyttökosteutta ei tällöin ole rajoitettu. Liimoina käytetään yleisimmin resorsinolifenoli- (PRF), polyuretaani- (PUR) tai melmaniiniureaformaldehydiliimoja (MUF, MF).

Liimapuun varastopalkkien yleisimmät
poikkileikkausmitat
Halkaistun liimapuun varastopalkkien yleisimmät
poikkileikkausmitat

Lujuusluokat

Liimapuukannatteet valmistetaan ns. LT-lajittelun mukaisesti lujuus-lajitellusta sahatavarasta. Tätä lajittelua voidaan tehdä myös koneel­lisesti.

Kannatteen ylä- ja alareunan lamellit määräävät sen lujuusluokan ja useimmiten keskiosa valmistetaankin heikomman lujuusluokan sahatavarasta.

Liimapuulle sallitaan noin kolmanneksen korkeammat lujuusar-vot kuin vastaavalle massiiviselle sahatavaralle.

Puulajit

Liimapuukannatteet valmistetaan Suomessa männystä tai kuusesta. Painekyllästettävien rakenteiden valmistukseen kelpaa vain mänty.

Viimeistely

Liimapuukannatteet toimitetaan yleensä pinnat höylättyinä. Eri­koistilauksesta ne lakataan tehtaalla kertaalleen tai asiakkaan toi­vomuksesta sivellään esimerkiksi kuultomaalilla.

Liimattu sahatavara

Liimatulla sahatavaralla tarkoitetaan kahdesta tai useammasta saha-tavarakappaleesta liimaamalla valmistettua tuotetta, joka ei täytä lii-mapuun standardeja. Tällaisia tuotteita käytetään sellaisenaan kantavissa rakenteissa sekä aihioina erilaisille puutuotteille, kuten ikkunan karmi, hirsi, paneeli jne. Liimattuja sahatavaratuotteita on saatavilla muun muassa lujuuslajiteltuna ja valmiiksi pinta käsiteltyinä.

Esimerkkejä liimatuista sahatavaratuotteista

Lisää tietoa: www.liimapuu.fi